izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zapisnik

s sestanka sodelavcev NUK-a in IZUM-a o delovnem gradivu
Zbirna obdelava knji�ni�nega gradiva – zapisi za tvorjene zbirke

 

 

Namen sestanka: 

Uskladitev stali�� o delovnem gradivu Zbirna obdelava knji�ni�nega gradiva – zapisi za zbirke
 

Kraj/�as:

NUK, Ljubljana
10. 11. 2003, 9.30–12.00
 

Prisotni sodelavci NUK-a:

Dunja Kal�i�, Irena Kav�i�
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

Tadeja Bre�ar, mag. Gordana Popovi� - Bo�kovi�
 

Vsebina - dogovori:

 

Gradivo o zbirni obdelavi v sistemih COBISS je bilo pripravljeno v IZUM-u kot nov dodatek k priro�niku COMARC/B. Pred objavo gradiva smo prosili sodelavce iz NUK-a, ki imajo s tako obdelavo �e izku�nje, da gradivo preberejo in nam sporo�ijo morebitne pripombe. Namen sestanka je bil, da podane pripombe uskladimo.

Uvodoma je mag. Gordana Popovi� predstavila spremenjeno verzijo delovnega gradiva Zbirna obdelava knji�ni�nega gradiva – zapisi za tvorjene zbirke, pripravljeno na podlagi NUK-ovih pripomb (30. 10. 2003). Kratki predstavitvi je sledil pregled celotnega gradiva in uskladitev posameznih delov.

Dogovorili smo se, da se dopolnjeno gradivo po vnesenih spremembah v zvezi z dolo�itvijo zna�nic pri zbirni obdelavi �e enkrat po�lje na vpogled Dunji Kal�i� in Ireni Kav�i�.

Predstavnici NUK-a je zanimalo, ali je mo�no programsko prepre�iti prevzemanje zbirnih zapisov iz vzajemne baze podatkov v lokalno bazo podatkov. Ker je to v nasprotju z osnovnim principom sistema vzajemne katalogizacije, bi bila tehni�na realizacija tega predloga zelo zahtevna. V izjemnih primerih pa bi bilo tudi mo�no, da bi isti zapis potrebovali v dveh lokalnih bazah podatkov. Zaradi tega smo se dogovorili, da prevzemanja zbirnih zapisov ni treba programsko prepre�evati.

V nadaljevanju sestanka smo se pogovorili �e o nekaterih drugih aktualnih vpra�anjih:

 

Zapisala: 
Gordana Popovi� - Bo�kovi�

Maribor, 13. 11. 2003