izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zapisnik
seje Projektnega sveta
Online referen�na slu�ba v sistemu COBISS.SI

 

 

Namen sestanka: 

Predstavitev dosedanjih rezultatov projekta in uskladitev odprtih vpra�anj
 

Kraj/�as:

IZUM, Maribor
19. 05. 2004, 10.00–13.00
 

Prisotni �lani Projektnega sveta:

mag. Toma� Seljak, mag. Lenart �etinc (NUK), dr. Irena Sapa� (UKM), dr. Matja� �aucer (CTK), Damijana Hainz (SIKOZ), Dragica Turjak (SIKMB), mag. Branko Goropev�ek (SIKCE)
 

Ostali prisotni:

mag. Marta Seljak, Jana Re�nik, mag. Pero �obot, Romana Muhvi� �umandl, Davor Bra�ko, Apolonija Marolt Zupan
 

Vsebina - dogovori:

 

Uvodoma je mag. Toma� Seljak pozdravil �lane Projektnega sveta, potem pa predal besedo vodji projekta mag. Marti Seljak, ki je predstavila dosedanje rezultate projekta. Nato sta Davor Bra�ko in Apolonija Marolt Zupan na kratko predstavila servis klepeta.

V nadaljevanju je mag. Marta Seljak poudarila, da bo z za�etkom online referen�ne slu�be delo referen�nih knji�ni�arjev postalo zelo pregledno. Glede baze znanja so se �lani sveta strinjali, da vanjo ne bomo vna�ali vseh odgovorov, ampak le tiste, za katere bo knji�ni�ar menil, da vanjo sodijo. Vsak zapis bo predhodno �e pregledal in uredil redaktor. Prednost baze znanja je v izmenjavi znanja. Obveljal je dogovor, da bo online referen�na slu�ba v prvi vrsti namenjena napotitvi na referen�ne vire, ki so javno dostopni (zlasti raven bibliografskih podatkov). Uporabnikom je treba na jasen na�in predstaviti, kaj lahko od te storitve pri�akujejo. Na seji je bila izra�ena tudi potreba po ob�asnih sre�anjih delovne skupine ter profesionalnem ravnanju in ved�nju knji�ni�arjev.

Mag. Marta Seljak je glede izrazoslovja pojasnila, da smo se po ve�kratnih usklajevanjih odlo�ili za izraz "knji�ni�ar ali informator". Te�ave smo imeli tudi z izrazom "ra�un", ki pa se je ohranil, ker za uporabnike ni viden. Dr. Matja� �aucer je povedal, da se mu zdi naziv storitve "Referen�na slu�ba" sporen, saj tega izraza povpre�en Slovenec ne pozna. Njegovemu mnenju so se pridru�ili tudi nekateri drugi �lani sveta. Mag. Lenart �etinc je predlagal naziv "Vpra�aj knji�ni�arja" ali "Vpra�aj knji�nico" in ob tem poudaril, da moramo izraz "knji�ni�ar" razumeti v njegovem naj�ir�em pomenu. Dr. Irena Sapa� je predlagala, da bi uporabili izraz "informator" (torej "Vpra�aj informatorja"), saj uporabnike v bistvu zanimajo informacije, ki jih bodo dobili od informatorjev sodelujo�ih knji�nic. Dogovorjeno je, da to vpra�anje ostane odprto, dokler ne zberemo dodatnih argumentov za odlo�itev o izbiri imena servisa.

V nadaljevanju je dose�eno soglasje glede modela de�urstev - uveljavi naj se model 4, kjer sta poleg IZUM-a vsak dan de�urni �e dve knji�nici (ena iz skupine splo�nih knji�nic in ena iz skupine univerzitetnih knji�nic). Sprejet je bil predlog, da k sodelovanju povabimo �e dodatne �tiri knji�nice (CEK, CMK, SIKNM in SIKNG). Vsi so se strinjali tudi s predlaganim �asom de�urstva od 9. do 15. ure.

Prav tako so se �lani sveta strinjali, da je v skladu s sprejetim modelom de�urstva treba ustrezno prirediti tudi organizacijo in pravila delovanja slu�be ter dolo�iti na�in koordinacije na ravni splo�nih in univerzitetnih knji�nic. Mag. Marta Seljak je izpostavila vpra�anje natan�ne opredelitve pravil v zvezi z odgovornostjo pri odgovorih uporabnikom. Po mnenju mag. Lenarta �etinca je za odgovor na vpra�anje odgovoren tisti knji�ni�ar, ki vpra�anje dobi. Dogovorjeno je, da je v pravilih treba natan�no dolo�iti, v katerih primerih uporabiti mo�nost prenosa vpra�anja na drugo knji�nico. To pooblastilo naj bi imeli samo koordinatorji knji�nic.

Ob zaklju�ku je mag. Marta Seljak povedala, da bomo v IZUM-u za�eli testiranje novega servisa v okviru izvajanja pomo�i uporabnikom (polnopravne �lanice sistema COBISS.SI). Ko bo pripravljeno poro�ilo o testiranju in ko bodo nekoliko dopolnjena �e organizacijska navodila, bomo organizirali izobra�evanje za knji�ni�arje. Za�etek delovanja online referen�ne slu�be v celoti je predviden v za�etku leta 2005.

 

Zapisala: 
Apolonija Marolt Zupan

Maribor, 21. 05. 2004