izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zapisnik
s posveta delovne skupine
referen�nega servisa Vpra�aj knji�ni�arja

 

 

Namen sestanka: 

Obravnava predlogov in pripomb v zvezi z dokumentoma Organizacija in pravila delovanja servisa in Vstopni to�ki referen�nega servisa ter predstavitev osnutka pogodbe o izvajanju referen�nega servisa ter predlogov nadaljnjega sodelovanja
 

Kraj/�as:

IZUM, Maribor
01. 12. 2004, 10.30–13.30
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

mag. Marta Seljak, Romana Muhvi� �umandl, Davor Bra�ko, Apolonija Marolt Zupan
 

Prisotni zunanji sodelavci:

Sre�ko Bon�ina (NUK)
mag. Jerneja Ferle� (UKM)
Iztok Skulj (CTK)
mag. Marijan �poljar (SIKOZ)
Barbara Kov��,
Darja Barber (SIKMB)
Alenka Radelj (SIKCE)
Ivan Kani� (CEKLJ)
Boris Juki� (SIKNG)
Ur�ka Mitrovi� (SIKNM)
Sonja Poga�nik (CMK)
 

Vsebina - dogovori:

 

Uvodoma je mag. Marta Seljak pozdravila �lane delovne skupine in povzela sklepe sestanka Projektnega sveta, ki je bil 19. 5. 2004. �lani Projektnega sveta so bili enotnega mnenja, da mora knji�ni�ar/informator, ki vpra�anje dobi, nanj tudi odgovoriti (odgovornosti ne sme prenesti na drugega knji�ni�arja/informatorja). Poudarila je, da se testiranje servisa ni obneslo najbolje, saj so knji�nice le izjemoma uporabljale storitve referen�nega servisa namesto telefona (pomo� uporabnikom po telefonu). Pojasnila je tudi, da smo za sodelujo�e v referen�nem servisu izvedli te�aj Izvajanje referen�nega servisa Vpra�aj knji�ni�arja v treh terminih in dodatne vaje na daljavo.

V nadaljevanju je mag. Marta Seljak izpostavila odprto vpra�anje glede de�urstva CMK, ki zaenkrat ne more zagotoviti de�urnega knji�ni�arja/informatorja vsak teden. Sonja Poga�nik je povedala, da lahko zagotovijo knji�ni�arja/informatorja le vsakih 14 dni. Ker nobena od drugih sodelujo�ih visoko�olskih knji�nic nima knji�ni�arja/informatorja, ki bi prevzel tudi del obveznosti CMK, je bilo predlagano, da se k projektu povabi �e eno visoko�olsko knji�nico (kot mo�ne so omenjene FDV, FFLJ, BFCBK, IBMI, EPF in KTFMB), v tem �asu pa bi CMK morala zagotoviti redno de�urstvo. Nato je Ivan Kani� izpostavil vpra�anje kakovosti odgovorov na vpra�anja uporabnikov glede na sprejeti dogovor, da mora knji�ni�ar/informator sam odgovoriti na vpra�anje, tudi �e ne pozna najbolj�ega odgovora. Mag. Marta Seljak je pojasnila, da gre pri tem le za odgovornost knji�ni�arja/informatorja, ki mora poskrbeti, da uporabnik odgovor dobi, za nasvet pa lahko vpra�a tudi drugega knji�ni�arja/informatorja.

V zvezi z dokumentom Vstopni to�ki referen�nega servisa je mag. Marta Seljak predstavila novosti vstopne strani. Sre�ko Bon�ina je menil, da bi lahko na vstopni strani pisalo tudi o tem, da ne nosimo od�kodninske odgovornosti za odgovore, ki jih dajemo. Sprejet je bil predlog Ivana Kani�a, da dodamo novo alinejo: "Referen�ni servis ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale z uporabo tako pridobljenih podatkov." Sre�ko Bon�ina je izrazil bojazen, da bo po vsej verjetnosti �ez vikend prispelo veliko vpra�anj, na katera bodo morali odgovoriti tisti, ki so de�urni ob ponedeljkih. Sprejet je bil sklep, da bomo najprej po�akali in se prepri�ali, ali bodo ponedeljki res kriti�ni, nato pa se bomo po potrebi dogovorili za pomo�. Sprejet je bil tudi predlog, da bomo redno izvajali evalvacijo servisa. Alenka Radelj je predlagala, da naj na vstopni strani ali na obrazcu za klepet pi�e, katere knji�nice so na trenutni dan de�urne. Dogovorili smo se, da bomo preu�ili tudi to mo�nost. Vsi �lani delovne skupine so izrazili �eljo po dodatnih vajah na daljavo.

Sledila je obravnava dokumenta Organizacija in pravila delovanja servisa. Mag. Marta Seljak je izpostavila problem prevelikega �tevila uporabni�kih imen ter poudarila, da bi bilo kljub predlogu v zadnji verziji dokumenta koristneje imeti osebna in ne splo�na uporabni�ka imena, predvsem zaradi statistik. Knji�nice naj bi vseeno omejile �tevilo uporabni�kih imen in imele morda �e kak�no rezervno uporabni�ko ime, na katerega bi se lahko prijavljali tisti, ki bi servis uporabljali izjemoma. Iztok Skulj je poudaril, kako pomembno je, da ima vsak knji�ni�ar/informator svoje uporabni�ko ime, predvsem zaradi osebnih nastavitev v QuestionPointu in tudi zaradi osebnih tipskih sporo�il. Ve�ini knji�nic bi ustrezalo, da bi omejili �tevilo uporabni�kih imen na 5 do 6, izjemi sta le SIKOZ in IZUM, ki jih �elita ve�. Mag. Marta Seljak je opozorila, da se bo vloga koordinatorja v posameznih knji�nicah verjetno razlikovala. Pri nekaterih bo koordinator imel tudi vlogo knji�ni�arja/informatorja, drugje bo samo redaktor ali pa bo le nadziral izvajanje in kakovost izvajanja referen�nega servisa. Sre�ka Bon�ino je zanimalo, kak�ni so kriteriji, po katerih bo dolo�eno vpra�anje sodilo v bazo znanja, in ali bomo v za�etku bazo znanja sploh gradili. Mag. Marta Seljak je odgovorila, da smo IZUM-ova najpogosteje zastavljena vpra�anja z odgovori vnesli v lokalno bazo znanja, ter omenila, da bi lahko enako storile tudi druge knji�nice. Obseg vnosa v lokalno bazo znanja pa bo predvsem odvisen od razpolo�ljivih virov. Glede eti�nega kodeksa knji�ni�arjev je Iztok Skulj predlagal, da bi to podro�je nekoliko raz�irili in v dokument tudi pripisali, da nobeno vpra�anje ne sme ostati neodgovorjeno. Predlagal je �e, da bi pripravili tudi seznam vseh sodelujo�ih v referen�nem servisu in vseh podro�ij, ki jih le-ti obvladajo, ter seznam specializiranih centrov. Sprejet je bil sklep, da bomo vsi, ki sodelujemo v referen�nem servisu, pripravili sezname z imeni knji�ni�arjev/informatorjev, njihovimi telefonskimi �tevilkami, e-naslovi ter podro�ji, ki jih najbolje obvladajo (poklic, hobi itd.). Mag. Marta Seljak je poudarila, da je pomembno, da knji�ni�ar/informator prejetega vpra�anja ne bo smel preusmerjati drugim knji�ni�arjem/informatorjem, lahko pa bo pri njih poiskal pomo� (v pomo� mu bo seznam). Povedala je tudi, da bomo odprli e-forum, preko katerega bodo knji�ni�arji/informatorji lahko komunicirali ter si izmenjevali mnenja in izku�nje. Iztok Skulj je v nadaljevanju omenil, da je pri uporabi virov treba upo�tevati tudi licen�ne in druge omejitve ter biti zelo previden pri tem, kaj poslati uporabniku. Sre�ko Bon�ina je predlagal, da bi naredili povzetek licen�nih pogojev za baze podatkov s polnimi besedili. Sprejet je bil sklep, da bo vsaka knji�nica pripravila seznam baz podatkov, ki jih uporablja, ter jih razvrstila v javno dostopne in licen�ne. Pri odgovorih uporabniku naj bi uporabljali le javno dostopne vire. Kon�ni seznam bomo dali na e-forum in ga sproti dopolnjevali. Sprejet je bil predlog, da dogovor o spo�tovanju licen�nih pogojev dodamo v dokument in ga dopolnimo tudi v skladu z dogovori glede izrazoslovja. Na vpra�anje Sonje Poga�nik o tem, kako reagirati na morebitna "nesramna" vpra�anja, je bil sprejet sklep o vklju�itvi tipskega sporo�ila na ravni ustanove.

V nadaljevanju je mag. Marta Seljak na kratko predstavila glavne elemente osnutka Pogodbe o izvajanju referen�nega servisa Vpra�aj knji�ni�arja v sistemu COBISS.SI ter zaprosila udele�ence posveta, da ga posredujejo svojim predpostavljenim. Obenem je predlagala, da najkasneje do 10. 12. 2004 pisno sporo�ijo svoje predloge in pripombe v zvezi z osnutkom.

Nekateri �lani delovne skupine so izrazili �eljo po dodatnem te�aju (za tiste, ki �e niso bili na te�aju). Sprejet je bil sklep o izvedbi dodatnega te�aja v sredini decembra in o dodatnih vajah na daljavo. Termin te�aja in urnik vaj bodo �lani delovne skupine prejeli po e-po�ti.

Ob zaklju�ku je mag. Marta Seljak pozvala �lane delovne skupine, naj vse predloge in pripombe v zvezi z dokumenti po�ljejo v IZUM najkasneje do 10. 12. 2004. Na osnovi vseh sprejetih sklepov pa morajo �lani delovne skupine tudi:

Naslednji sestanek delovne skupine je predviden konec decembra.

Zapisala: 
Apolonija Marolt Zupan

Maribor, 02. 12. 2004