izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Zapisnik
s posveta delovne skupine
Online referen�na slu�ba v sistemu COBISS.SI

 

 

Namen sestanka: 

Obravnava predlogov in pripomb v zvezi z dokumenti s prej�njega posveta in uskladitev odprtih vpra�anj
 

Kraj/�as:

IZUM, Maribor
05. 05. 2004, 10.30–13.30
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

mag. Marta Seljak, Jana Re�nik, mag. Pero �obot, Romana Muhvi� �umandl, Davor Bra�ko, Apolonija Marolt Zupan
 

Prisotni zunanji sodelavci:

Sre�ko Bon�ina (NUK)
mag. Jerneja Ferle� (UKM)
Iztok Skulj (CTK)
mag. Marijan �poljar (SIKOZ)
Barbara Kov��
Darja Barber (SIKMB)
 

Odsotni:

Martina Rozman Salobir (SIKCE)
 

Vsebina - dogovori:

 

Uvodoma je mag Marta Seljak pozdravila �lane delovne skupine ter se zahvalila za poslane predloge in pripombe. Povedala je, da je namen sestanka uskladitev vseh odprtih vpra�anj, ker bo usklajena verzija dokumentov predstavljena na sestanku projektnega sveta, ki bo predvidoma 17. maja 2004.

V zvezi z dokumentom Slovar izrazov so se vsi strinjali, da se izraza "knji�ni�ar" in "informator" poenotita v izraz "knji�ni�ar ali informator", izraz "ra�un" pa zaenkrat ostane nespremenjen. Mag. Marta Seljak je povedala, da smo dokumentu na predlog CTK-ja dodali �e slovensko-angle�ki slovar.

V zvezi z dokumentom Organizacija pravil in delovanja slu�be je mag. Marta Seljak pojasnila, katere pripombe smo upo�tevali, ter predstavila nove re�itve. Barbaro Kov�� je zanimalo, ali bo vsaka sodelujo�a knji�nica imela redaktorja. Vsi so se strinjali s predlogom, da bi zaenkrat vse sodelujo�e knji�nice imele redaktorja, pri morebitni �iritvi pa bi se o tem ponovno odlo�ali. Na vpra�anje mag. Jerneje Ferle�, ali je mo�no v primeru ve�jega �tevila �akajo�ih uporabnikov na klepet dati signal zasedenosti drugemu de�urnemu knji�ni�arju ali informatorju, je mag. Marta Seljak pojasnila, da QuestionPoint tega ne omogo�a. Iztok Skulj je predlagal, da bi v oknu klepeta, kjer �akamo na knji�ni�arja ali informatorja, dodali povezavo na obrazec za e-po�to, ki bi uporabniku omogo�al, da v primeru predolgega �akanja na klepet po�lje svoje vpra�anje po e-po�ti. Opozoril je na to, kako zelo pomembno je, da si knji�ni�arji in informatorji med seboj pomagajo in med seboj vzpostavijo korekten odnos, ter predlagal ob�asna sre�anja za izmenjavo izku�enj. Glede modelov de�urstev je mag. Marta Seljak omenila, da so omejeni resursi o�itno ena od kriti�nih to�k, saj se je ve�ina strinjala z modelom, kjer sta hkrati prisotna le ena knji�nica in IZUM. V zvezi s predlogom CTK-ja o grupiranju knji�nic in predlogom NUK-a, kjer razmi�ljajo o razbitju na specializirane vstopne to�ke, smo v IZUM-u predlagali nov model, po katerem bi bile knji�nice razdeljene v dve skupini: prvo bi sestavljale splo�ne knji�nice, drugo pa univerzitetne knji�nice. Vsak dan bi bil de�uren en predstavnik iz IZUM-a in po en predstavnik iz obeh skupin knji�nic. Predlog je bil soglasno sprejet pod pogojem, da se v referen�no slu�bo vklju�ijo dodatne 4 knji�nice (2 splo�ni in 2 univerzitetni). Namesto prvotno predlaganega �asa de�urstva (od 7.30 do 15.30) je bil soglasno sprejet predlog �asa de�urstva od 9. do 15. ure.

V zvezi z dokumentom Vstopni to�ki referen�ne slu�be je mag. Marta Seljak pojasnila, da smo vstopno stran dopolnili z opombo, da referen�na slu�ba deluje od ponedeljka do petka. Upo�tevali smo tudi nekatere predloge SIKMB-ja glede uporabe storitev referen�ne slu�be. Barbara Kov�� je predstavila primer hrva�ke knji�nice, kjer so na �aljiv na�in pojasnili, na kak�ne vrste vpra�anj odgovarjajo. Mag. Marijan �poljar je predlagal, da bi imeli na vstopni to�ki povezavo na posebno stran (odprlo bi se novo okno), kjer bi uporabniku v podobno �aljivem in prijaznem tonu podrobneje pojasnili, kak�ne storitve lahko pri�akuje od referen�ne slu�be in na kak�na vpra�anja bo dobil odgovore. Dogovorjeno je bilo, da bo podrobnej�i opis nasvetov in pravil za uporabo storitev referen�ne slu�be, namenjenih uporabnikom, treba pripraviti najkasneje do takrat, ko bo pri�ela referen�na slu�ba delovati v �ivo. Na vpra�anje Sre�ka Bon�ine, ali bomo posredovali podatke tudi iz virov, ki niso javno dostopni, je bil sprejet dogovor, da bomo zaradi varstva avtorskih pravic in licen�nih pogodb uporabniku posredovali le javno dostopne vire. Tudi to bomo pojasnili v omenjenem dokumentu. Mag. Jerneja Ferle� je izrazila pomisleke o tem, da knji�ni�ar ali informator morda ne bo znal poiskati uporabniku najprimernej�ega vira, marsikateri uporabnik (predvsem osnovno�olci) pa bo uporabil samo vire, ki jih bo predlagal knji�ni�ar ali informator. Mag. Marta Seljak je poudarila, da je eden od ciljev projekta tudi izgradnja baze znanja, ki bo omogo�ala prenos in izmenjavo znanja med knji�ni�arji in informatorji sodelujo�ih institucij in s tem dodatne sinergijske u�inke kooperativne referen�ne slu�be.

V zvezi z dokumentom Obrazci za komuniciranje z uporabniki je mag. Marta Seljak povedala, da smo "Razlog za vpra�anje" nadomestili z "Vrsta pomo�i", "Stopnja izobrazbe" pa z "Nivo zahtevnosti odgovora". Uvedli smo tudi novo vsebino spustnih seznamov. Na predlog SIKMB-ja, da bi uvedli tudi "Kraj", je prevladalo mnenje, da ta podatek ni potreben, saj uporabnik ne bi vedel, ali nas zanima kraj bivanja, kraj najbli�je knji�nice ali morda kraj njegove trenutne lokacije. Glede obvezne izpolnitve polj v obrazcu za klepet in e-po�to smo se dogovorili, da bo pri obrazcu za klepet treba obvezno izpolniti le polje "Vrsta pomo�i", pri obrazcu za e-po�to pa "E-naslov", "Vrsta pomo�i" in "Vpra�anje".

Ob zaklju�ku je mag. Marta Seljak povedala, da bomo v IZUM-u na osnovi sprejetih dogovorov pripravili nove dokumente, ki jih bomo poslali �lanom delovne skupine in projektnemu svetu. Naslednji sestanek delovne skupine je predviden v za�etku junija.

 

Zapisala: 
Apolonija Marolt Zupan

Maribor, 06. 05. 2004

 

P.S.

Po zaklju�enem sestanku smo v IZUM-u vse sprejete dogovore �e enkrat preu�ili in ugotovili, da bi bilo zaradi la�jega prevzemanja �akajo�ih klepetov in posredovanih vpra�anj po e-po�ti smiselno, da bi na obrazcih za klepet in e-po�to ime polja "Vrsta pomo�i" spremenili v npr. "Vpra�anje za" in v spustnem seznamu uporabniku ponudili tri mo�nosti izbire: