ZAPISNIK

 

3. seje Strokovnega sveta COBISS, ki je bila v ponedeljek, 22/03-1993, ob 10.00 uri v prostorih IZUM.

Prisotni:

 

Predsednik g. Ivan Kani� je otvoril sejo, pozdravil prisotne in predlagal naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 2. Seje
  2. Struktura baze podatkov COLIB
  3. Normativna kontrola - o svojih aktivnostih poro�ata NUK in UKM
  4. Komuniciranje med uporabniki in IZUM-om - dopolnitev navodil
  5. Razno

Predlagan dnevni red je bil potrjen.

 

Ad 1 PREGLED ZAPISNIKA 2. SEJE

 

Predsednik g. Ivan Kani� je podal pregled sklepov 2. Seje Strokovnega sveta in prosil prisotne za pripombe na zapisnik oz. sklepe.

Ker ni bilo pripomb, je bil sprejet

SKLEP �T. 12: Potrdi se zapisnik 2. seje Strokovnega sveta COBISS.

 

Ad 2 STRUKTURA BAZE PODATKOV COLIB

 

Predsednik g. Ivan Kani� je na kratko povzel gradivo Opredelitev pristopa strukture zapisov v bazi podatkov COLIB, ki so ga �lani prejeli z vabilom, nato pa prosil za podrobnej�e informacije s strani IZUM in NUK.

Mag. Marta Seljak je uvodoma povedala, da sta k diskusiji o strukturi baze podatkov COLIB povabljeni tudi predstavnici Zavoda R Slovenije za statistiko, in sicer ga. Erika Poto�an in ga. Marija Maletin.

V nadaljevanju je predstavila dokumente, ki so bili upo�tevani pri pripravi predloga, ter obrazlo�ila polja in podpolja, pri katerih so dileme.

Nato je predala besedo g. Meliti Ambro�i�. Ga. Melita Ambro�i� je dejala, da obstaja za vsak tip knji�nice veliko podatkov, ki jih je te�ko zajeti v eni bazi. V bazi podatkov COLIB smo zajeli samo bistvene podatke in pri tem upo�tevali priporo�ila ISO standarda iz leta l983. Baza COLIB naj bi vsebovala potrebne podatke za letna poro�ila in mednarodno statistiko. �e pa bi v njej �eleli zajeti vse podatke, bi jih morali bele�iti po posameznih vrstah knji�nic. Po zadnjem vpra�alniku Zavoda za statistiko so zajeti vsi podatki, nekatere definicije pa so �e nove. Pri zbiranju podatkov so problem �olske knji�nice, ker NUK doslej statisti�nih podatkov o njih ni zbirala.

Predsednik g. Ivan Kani� se je zahvalil za podrobnej�e informacije. Prosil je za vpra�nja in predloge.

Ga. Erika Poto�an z Zavoda za statistiko je dejala, da bi ta vsebina baze ustrezala, ker sedaj niso ve� vezani na zvezno statistko. Glede zajetja vseh tipov knji�nic pa bi se morali �e pogovoriti. Cilj baze je, da so evidence enotne in upo�tevane zahteve uporabnikov. Nastala bo sprememba pri ob�inah - nov statisti�ni �ifrant ob�in, potrebna pa bo tudi enotna klasifikacija dejavnosti po sistemu mednarodne klasifikacije NACE (1985 veljaven v EGS), ki jo bo potrebno upo�tevati zaradi mednarodnih primerjav. V Zavodu za statistiko pripravljajo nacionalni �ifrant po mednarodni klasifikaciji poklicev (ISTA nivoji - obdr�ali bodo �tiri nivoje), ki ga bo potrebno vklju�iti v bazo. Uporabljene so izobrazbene stopnje iz leta 1980, ki se �e vedno uporabljajo.

Ga. Marija Maletin je dejala, da je vsebina baze dobra, da pa so na Zavodu za statistiko zajemali tudi dru�tvene knji�nice ter knji�nice bolni�nic in zdravili��, ki pa jih NUK ne spremlja.

Mag. Marta Seljak je dejala, da se je potrebno dogovoriti glede obsega knji�nic, ki bodo zajete. Ni potrebno, da zgoraj navedene knji�nice odpadejo, postavlja pa se vpra�anje, kdo bo zajemal podatke.

Ga. Melita Ambro�i� je povedala, da so popisane vse knji�nice, ki so v mre�i, potrebno pa se je dogovoriti tudi, kdo bo popisal knji�nice, ki niso vklju�ene v COBISS. Predlagala je sestanek, ki naj bi se ga udele�ili predstavniki UKM, CTK, NUK, SIK in Zavoda za statistiko.

G. Ivan Kani� je opozoril na definicijo knji�nice, npr. javna knji�nica, ker je pri�akovati, da se bo pojavila tudi privatna knji�nica. Ob uporabi baze podatkov se bodo verjetno pojavila �e druga vpra�anja. Predlagal je, naj Zavod za statistko sodeluje pri �ifrantih. Pripomnil je, da je vnos podatkov stvar kompetenc.

Mag. Marta Seljak je dejala, da so osnovni identifikacijski podatki v polju 001 nujno potrebni za delovanje sistema COBISS in ni mo�no dolgo �akati. Bazo podatkov je potrebno instalirati, kasneje pa vklju�evati dopolnitve.

G. Ivan Kani� je nato dejal, da bo baza podatkov delovala po principu vzajemnosti, potrebno pa bo natan�no dolo�iti postopke in roke a�uriranja. Poudaril je tudi, da bo sam zagon baze zahteval veliko dela, in predlagal, da se v zvezi s tem sprejme

SKLEP �T. 13: Pri financerju - Ministrstvu za znanost in tehnologijo se spro�i vpra�anje glede financiranja polnjenja baze podatkov COLIB.

 

Ad 3 NORMATIVNA KONTROLA

 

Predsednik g. Ivan Kani� je uvodoma predstavil naloge na podro�ju normativne kontrole, nato pa prosil predstavnika NUK in UKM za podrobnej�o obrazlo�itev.

G. Franci Zore iz NUK je na kratko povzel vsebino pogovorov na temo normativne kontrole. Povedal je, da je potrebno kar najhitreje pri�eti z vna�anjem deskriptorjev v polja 600 do 609, pri tem pa ne bi smeli izgubiti podatkov iz polja 610. Razmi�ljali so o dveh stvareh iz polja 610, in sicer:

Pri normativnih datotekah, ki so vezane na polja-podpolja 600-609, je na�eloma upo�tevan UNIMARC. Najprej bi razvili datoteko imen, nato pa sledi preverjanje po segmentih. Roki za izvedbo so odvisni tudi od IZUM-a in bi se bilo potebno o tem �e pogovoriti.

G. Mirko Nidorfer iz UKM je povedal, da je do sedaj ves postopek potekal ro�no in da je normativno kontrolo delal sam. Potrebovali bi normativno kontrolo, kjer bi bili zajeti vsi pojmi in to bi bila osnova za sistemati�no delo, seveda po predhodni uskladitvi. Od programa je odvisen vnos oziroma ustrezen izpis.

Mag. Marta Seljak je v nadaljevanju povedala, da je bila ta to�ka dnevnega reda uvr��ena na dana�njo sejo Strokovnega sveta zaradi �elje UKM, da se dogovorimo o nadaljnjem delu. V IZUM je sedaj v ospredju izdelava dokumentacije. V pripravi so priro�niki COBISS/ATLASS, COBISS/Vzajemna katalogizacija in COBISS/Izpisi. Intenzivno delajo na poenotenju izpisov, nato pa bi se lotili �tudija normativne kontrole. Ko bo prevod UNIMARC/Authorities verificiran v IZUM-u, ga bo potrebno posredovati v NUK in tudi na terminolo�ko komisijo.

Razpravo je nadaljeval g. Mirko Nidorfer. V UKM dela manj�a ekipa na problematiki polj 600-609, na popisu stanja. UKM je postavil nekaj vpra�anj, na katera pa je IZUM ve�inoma �e odgovoril. Poudaril je potrebo po INFO servisu, ker knji�nice niso dovolj informirane. Glede izpisov je veliko stvari �e narejenih, vendar v knji�nicah zanje ne vedo.

Mag. Marta Seljak je na to pripomnila, da vse zadeve glede informiranosti lahko re�i ustrezna uporabni�ka dokumentacija.

G. Ivan Kani� je nato ugotovljal, da so zadeve glede normativne kontrole usklajene, da so naloge razdeljene, potrebno pa bo dolo�iti �e roke. NUK je �e podala predlog gesel - delovno gradivo, z UKM je to usklajeno, v pripravi pa je tudi �e navodilo za vnos in priro�nik za tvorbo vsebinskih oznak. To bi moralo biti do poletja pripravljeno. Ker je problematika vezana na delovanje osrednjih knji�nic, je pojasnil, da je postopek imenovanja osrednjih knji�nic popolnoma zastal. Akcijo imenovanja je potrebno obnoviti in pripeljati do konca, ker je od teh knji�nic odvisno, kako stvari re�iti terminolo�ko.

Ga. Breda Karun je povedala, da v Knji�nici Otona �upan�i�a �e ve� kot pol leta vna�ajo v polja 600-609 in bi morda komu koristile tudi izku�nje SIK-ov. Pri tem ponujajo svojo pomo�.

G. Franci Zore je na to dejal, da v NUK te izku�nje spremljajo, vendar pa �e niso vna�ali v ta zahtevna polja. Razlog za to je tudi ta, da niso bila pripravljena enotna navodila, v bazi pa so velike razlike in ne bi �eleli delati nekaj po svoje.

G. Mirko Nidorfer je povedal, da so v UKM s tem za�eli na novo, da so se tehni�no obrnili na IZUM, vsebinsko pa na NUK, pa tudi na SIK-e. SIK-e in specialne knji�nice bi morali upo�tevati, saj je baza enotna in morajo sodelovati vsi.

G. Ivan Kani� je �e pripomnil, da smo zanemarili normiranje predmetnih oznak in da je pred za�etkom dela treba pripraviti �e nekaj osnovnih stvari. Pri normativni kontroli gre za izmenjavo informacij.

Mag. Marta Seljak je nato dejala, da je dana�nja seja samo informativni pogovor o normativni kontroli. Dokler ne bo priro�nikov in enotnega geslovnika, je �e vse v poizkusni fazi.

G. Marijo Fabjan�i� je zanimalo, ali se bo potem polje 610 brisalo in ali ne bo pri�lo do motenj. Polje 610 so uporabljali, ker je bilo bolj svobodno.

G. Mirko Nidorfer je dejal, da delo na polju 610 ni vr�eno stran, da je polje kljub temu iskalno. Programska pomagala bodo omogo�ala prenos podatkov iz polja v polje. Pri geslenju je prvenstveno treba upo�tevati uporabnika in mu nuditi sistemati�ni pregled.

Mag. Marta Seljak je na to dejala, da vsega ne bo mogo�e re�iti s konverzijo.

Ga. Zlata Dimec je dejala, da bi bilo dobro, da se sinonimi pokrivajo, kar pride v upo�tev pri normativni datoteki - zaenkrat je to mo�no s polji 96X. Kmalu bi se lahko lotili tudi vna�anja originalnih naslovov v polje 454. Polje je potrebno tudi indeksirati.

G. Franci Zore je pripomnil, da bi bil vnos originalnih naslovov v veliko pomo� pri vsebinski obdelavi.

Ga. Zlata Dimec je povedala, da to polje �e ni instalirano. Predlagala je indeksiranje v posebnem indeksu, s tem pa se ni strinjal g. Nidorfer, �e� da je skupno indeksiranje (op.zap. dvojno indeksiranje) v tem primeru bolj primerno in da le-to ni preve� obse�no.

G. Ivan Kani� je v nadaljevanju predlagal, da bi instalirali slovensko verzijo UDK tablic v strojni obliki, in vpra�al, ali bi CTK lahko pomagala s svojo �e vne�eno tabelo.

G. Bojan �tok je povedal, da je IZUM �e instaliral angle�ko verzijo UDK tablic v Institutu informacijskih znanosti v Zagrebu. Uporabljali so jo pri Bulletin Scientifique.

G. Mirko Nidorfer je povedal, da so pri geslenju uporabljali UDK tablice na datoteki. CTK je namre� pripravila disketo z UDK tablicami. Po UDK tablicah so v UKM iskali z DCL ukazom SEARCH. To datoteko bi bilo primerno instalirati v bazi (op.zap. v programski opremi COBISS), da bi bila ra�unalni�ka obdelava �im hitrej�a.

Mag. Marta Seljak je dejala, da bodo v IZUM-u prou�ili, kaj lahko naredijo.

 

Ad 4 KOMUNICIRANJE MED UPORABNIKI IN IZUM - dopolnitev navodil

 

Dopolnjena Navodila za komuniciranje med uporabniki in IZUM so bila razdeljena na seji.

Mag. Marta Seljak je podrobneje obrazlo�ila gradivo in med drugim opozorila na spremembe v naslovih (CAT v COBISS).

Ga. Marija Fabjan�i� je opozorila, da se v navodilih na nekaterih mestih uporablja COBISS s tremi S, ponekod z dvema S, ponekod pa tudi z enim S.

Mag. Marta Seljak je dejala, da so navodila delovno gradivo in da bodo napake odpravljene.

G. Mirko Nidorfer je pripomnil, da se je zgodilo, da je bila v mailu pod "subject" vpisana samo �tevilka ADM, morala pa bi biti opisana kratka vsebina.

Mag. Petar �obot je povedal, da to ni v skladu z internimi navodili in da bo tudi ta pomanjkljivost odpravljena.

 

Ad 5 RAZNO

 

G. Ivan Kani� je izpostavil vpra�anje dela delovne skupine za OPAC. Menil je, da bi sedaj morali napisati tehtne pripombe, da bi se delovna skupina za OPAC lahko hitro sestala in upo�tevala zbrane pripombe.

Ker ni bilo ve� predlogov, vpra�anj in razprave, je predsednik g. Ivan Kani� sejo zaklju�il. Seja je bila zaklju�ena ob 11.50 uri.

 

Zabele�ila: Danica Bizjak

Predsednik Strokovnega sveta COBISS

Ivan Kani�