ZAPISNIK

 

2. seje Strokovnega sveta COBISS, ki je bila v ponedeljek, dne 14/12-1992 ob 10.00 uri v prostorih IZUM.

Prisotni:

 

Dnevni red:

 1. Pregled zapisnika 1. seje
 2. Osnutek programa dejavnosti IZUM za leto 1993
 3. Vklju�evanje knji�nic v COBISS
 4. Analiza baz podatkov, ki jih gradijo ali nudijo knji�nice/ informacijski centri v R Sloveniji ...
 5. Organiziranje Konference uporabnikov
 6. Razno

Ad 1 PREGLED ZAPISNIKA 1. SEJE

Predsednik g. Ivan Kani� je podal pregled sklepov 1. seje Strokovnega sveta ter prosil prisotne, da podajo svoje pripombe.

Predstavnik UKM g. Miroslav Nidorfer je dejal, da se ne strinja z besedo "o�ital", zapisano na strani 4 pod to�ko 2, drugi odstavek, �etrta alinea, ker te besede ni uporabil. Nadalje je ugotavljal, da izjave, ki so se nana�ale na OPAC, niso dosledno zapisane, v sklepu �tev. 4 pa ni naveden NUK, kot sklicatelj posebne delovne skupine.

V zvezi s sklepom prej�nje seje, ki se je nana�al na �rtno kodo, je mag. Marta Seljak povedala, da je IZUM pripravil analizo mo�nosti uporabe �rtne kode pri opremljanju gradiva in �lanskih izkaznic v okviru sistema COBISS. Po elektronski po�ti jo je IZUM poslal vsem SIK-om in drugim ustanovam, ki so se zanimale za mo�nost uporabe �rtne kode. IZUM v januarju 1993 namerava analizo dopolniti z rezultati posnetka stanja, ki smo ga opravili v CTK, UKM, SIKMB in KO�, ter le-te izdati kot poseben dokument - dodatek k �e objavljeni dokumentaciji COBISS "Pregled mo�nosti uporabe �rtne kode v KIS, maj 1992".

SKLEP �T. 8: Zapisnik 1. seje Strokovnega sveta COBISS se korigira, in sicer: besedo "o�ital" se zamenja z besedo "izjavil", v sklepu �tev.4 pa se doda stavek, da je lahko pobudnik sklica delovne skupine NUK, sklicatel pa IZUM.

Ad 2 OSNUTEK PROGRAMA DEJAVNOSTI IZUM ZA LETO 1993

Obrazlo�itev planiranega obsega dela v sektorju Informacijski in�eniring za leto l993 je podala mag. Marta Seljak. Uvodoma je povedala, da je osnutek programa dejavnosti pripravljen po enakih kriterijih kot program dejavnosti za leto 1992 in so zato podatki primerljivi. V sektorju je 27 sodelavcev, ob upo�tevanju izostankov in nadurnega dela pa zna�a skupen fond ur za 30 sodelavcev. V strukturi prevladuje fond ur, porabljen za prve tri to�ke (69%). V primerjavi s planom za predhodno leto se zaradi predvidenega porasta vklju�evanja novih knji�nic v sistem COBISS pove�a dele� fonda ur za vzdr�evanje programske opreme in operativnega delovanja sistema, sorazmerno temu pa zmanj�a fond ur za razvoj programske opreme. Fond ur za razvoj in pripravo COMARC formatov, razvoj in dokumentiranje postopkov ter tehni�nih re�itev ostane nespremenjen. Iz podrobnej�ega pregleda fonda ur po posameznih podro�jih je razvidno, da je velik del fonda ur (43%) predviden za naslednja tri podro�ja: izpisi bibliografij, listkov ..., katalogizacija in izposoja.

V plan za leto 1993 so prene�ene tudi nekatere naloge, ki jih ni bilo mo�no realizirati v letu 1992.Predstavnika UKM g. Miroslava Nidorferja je zanimalo, zakaj je za izpise potreben tolik�en fond ur. Mag. Marta Seljak je odgovorila, da zaenkrat programska oprema za izpis listkov ne omogo�a uporabnikom, da bi listke lahko sami oblikovali. V planu imamo novo verzijo programske opreme, ki bi to omogo�ala. Za leto 1993 je predvidena priprava razvojne specifikacije (to�ka 4), saj je podro�je, in z njim povezana problematika, zelo kompleksno. Mag. Petar �obot je pripomnil, da modul za listke omogo�a tudi druge izpise (bibliografije, inventarne knjige ...).

G. Miroslav Nidorfer je v zvezi z listki omenil tudi napake, ki so se pojavljale v mesecu septembru. Mag. Petar �obot je povedal, da so bile omenjene napake na listkih �e pojasnjene. Isto�asno pa je �e pojasnil, da je veliko �tevilo ur vezanih na nove instalacije.

G. Ivan Kani� je nato dejal, da se strinja s tem, da knji�nice vodijo klasi�ne izpise, stvar Strokovnega sveta pa je, da se dogovorimo, kaj je generalno uporabno za vse knji�nice in kaj so specialne oz. lokalne zahteve knji�nic.

Predstavnica NUK ga. Lidija Wagner je s tem v zvezi povedala, da so knji�nicam predlagali, da se dr�ijo standardov, in da se na te�ajih prav tako te�i k temu oz. se uporabnike usmerja.

Po razpravi je bil sprejet:

SKLEP �T. 9: Strokovni svet COBISS podpira usmeritev IZUM v razvoj standardnih programskih re�itev, ki bodo uporabne v ve�ini knji�nic, vklju�enih v sistem COBISS.

V nadaljevanju so bile obravnavane planirane naloge po podro�jih, in sicer:

 1. Razvoj formatov: poudarek bo na dopolnitvah formata COMARC/B, nekoliko manj na COMARC/H ter na �tudiju in prevodu UNIMARC/A.
 2. COBISS/Katalogizacija: poudarek bo na razvoju in dokumentiranju postopkov ter tehni�nih re�itev.
 3. COBISS/Iskanje: g. Bojan �tok je obrazlo�il naloge na podro�ju COBISS/Iskanje in pojasnil, da s COBISS/Iskanje ni mi�ljeno iskanje po "ATLASS"-u. Predstavnica NUK ga. Lidija Wagner je v tej zvezi poudarila, da je prisoten problem ve�stopenjskih opisov, in sicer predvsem pri knjigah v dveh delih, ker ne dobi� pravega zadetka.
 4. COBISS/Izpisi: Za podro�je izpisa bibliografij bo poudarek na dopolnitvi programske opreme za izpis bibliografij iz COBIB baze podatkov. Predstavnica NUK ga. Lidija Wagner je v zvezi z bibliografijami univerz povedala, da se ta isti dokument obdeluje z ve� vidikov in da bo pri�lo do podvajanja. G. Ivan Kani� je �e dejal, da so izpisi pogosto lokalno obarvani.
 5. COBISS/OPAC: Predvidene so dopolnitve ter priprava menujske verzije OPAC-a.
 6. COBISS/Izposoja: Obrazlo�itev za to podro�je je podala ga. Jana Re�nik. Predstavnika UKM g. Miroslava Nidorferja je zanimalo, za kak�ne statistike gre, in ali bi bilo mo�no, da bi knji�nice same pregledovale, kak�ne napake so se delale, in jih odpravile. G. Alojz Urbajs je dejal, da gre v prvi fazi za numeri�ni pregled, mag. Marta Seljak, pa je �e dodala, da zadeva �e ni pripravljena oz. razdelana, tako da je mo�no upo�tevati potrebe in �elje uporabnikov. Ga. Barbara Kovar je vpra�ala, ali je vklju�eno neknji�no gradivo. Mag. Marta Seljak je dejala, da je za neknji�no gradivo potrebno najprej dore�i format vnosa podatkov. V planu za leto 1993 je najprej priprava in izdaja uporabni�kih priro�nikov, nato pa dopolnitve COMARC formata. Ga. Lidija Vodopivec je vpra�ala, kdaj bodo lahko pri�eli s testno izposojo serijskih publikacij. Ga. Jana Re�nik je pojasnila, da bo testna verzija za izposojo serijskih publikacij na osnovi vpisa inventarne �tevilke in �tevilke zvezka pripravljena v za�etku januarja 1993. Program za izposojo serijskih publikacij na osnovi dodatne identifikacijske �tevilke za izposojo (Circulation Number - polje 997 g) in moduli za izpis statistik izposoje serijskih publikacij, za izpis opominov in pregled izposojenega gradiva na ekranu pa bodo pripravljeni predvidoma do junija 1993.
 7. COBISS/Koordinacija nabave: G. Ivan Kani� je dejal, da upa, da bo koordinacija nabave v prihodnjem letu stekla v samih krogih. Predstavnico iz CTK go. Lidijo Vodopivec je zanimalo, ali bo vsak zadol�en za svoj sektor (npr. Tehnika za tehni�ne podatke).
 8. COBISS/Statisti�ni pregledi: Ga. Lidija Wagner je vpra�ala, kako bo zadeva usklajena z Zavodom za statistiko. G. Alojz Urbajs je omenil dopis Zavoda za statistiko, kjer so navedli nekatere svoje zahteve. Do sestanka doslej ni pri�lo, ker IZUM meni, da je iniciativa na njihovi strani. Ga. Lidija Wagner je omenila tabele UNESCA in potrebo po uskladitvi na�ih tabel. Vsekakor pa se bo potrebno v zvezi s tem vpra�anjem sestati. G. Alojz Urbajs je dejal, da bo potrebno posebno podpolje, in predlagal, da NUK pripravi zahteve.
 9. Retrospektivne konverzije: Za retrospektivne konverzije je predviden ve�ji fond ur, ker predvidevamo, da bo potrebno za knji�nice, ki �e imajo svoje podatke na ra�unalni�kih medijih, le-te prenesti v lokalne baze v sistemu COBISS.
 10. COBISS/Nabava: predvidena je izdelava prototipne verzije programske opreme.
 11. Baza podatkov COLIB: naloga je prene�ena iz plana za predhodno leto.
 12. Baza podatkov ISDS: Razdru�itev jugoslovanske ISDS baze je predvidena do konca leta 1992, v naslednjem letu pa predvsem vzdr�evanje programske opreme.
 13. Baza podatkov ISBN: za vzpostavitev slovenske baze podatkov ISBN je bilo potrebno ve� �asa, kot je bilo predvideno v planu za leto 1992.
 14. Modul: Terminalski emulator: za razvoj tega modula nimamo razpolo�ljivih kadrovskih kapacitet znotraj IZUM. Ker je od tega modula odvisna u�inkovitost programske opreme COBISS/OPAC, bomo poskusili nalogo realizirati s pomo�jo zunanjega sodelavca.

V osnutku programa je predvidenih pet tipov seminarjev, ki jih bo IZUM organiziral v skladu z mo�nostmi (problematika v zvezi z u�ilnico �e ni razre�ena). G. Ivan Kani� je dejal, da je tudi program izobra�evanja v NUK vezan na opremo u�ilnice in na to, kako bo ministrstvo podprlo to zadevo.

Osnutek planiranega obsega del v sektorju Ra�unalni�ki in�eniring, ekonomika in finance je predstavil g. Igor Ba�, in sicer je podal zbirni pregled, nato pa �e pregled del po podro�jih dejavnosti (to�ke 1 do 5).

Po obrazlo�itvi to�ke 5 - Interno izobra�evanje, udele�ba na posvetovanjih in sejmih je ga. Lidija Wagner izrazila za�udenje glede �tevila udele�encev na konferenci ELAG z ozirom na to, da je pri njih na sto zaposlenih financirana udele�ba s strani MZT za enega udele�enca. G. Alojz Urbajs je dejal, da v kolikor �elimo biti v toku dogajanj, je na�a prisotnost na seminarjih neobhodno potrebna, med drugim pa imamo tudi WORKSHOP na seminarju ELAG, ki bo v Grazu.

Predstavnik UKM g. Miroslav Nidorfer je v zvezi z depozitom, ki ga knji�nice pla�ajo za iskanje v bazah podatkov, povedal, da bi moralo iskanje po bazah podatkov te�i normalno naprej tudi po porabi depozita. Uporabnika bi bilo potrebno opozoriti na prekora�itev oziroma ga predhodno obve��ati, koliko depozita ima �e na razpolago.

Mag. Petar �obot je v tej zvezi dejal, da bomo v programsko opremo dodali ukaz, s pomo�jo katerega bo lahko vsak takoj videl svoje stanje depozita. G. Alojz Urbajs pa je �e dodal, da lahko vsak uporabnik oceni, koliko bo iskal v bazah, in naka�e tudi vi�ji depozit. Ra�uni se izstavljajo mese�no, tako da je poraba depozita jasna.

Predsednik g. Ivan Kani� je povzel razpravo in dejal, da smo dobili vpogled v program dejavnosti IZUM za leto 1993, da pa je 58 ljudi velika obremenitev za tako majhen prostor, kot je Slovenija, in da bo potrebno sistem racionalizirati.

G. Alojz Urbajs je na to pripomnil, da je za realizacijo programa dejavnosti v obsegu, kot je predstavljen, potreben predviden fond ur oziroma �tevilo sodelavcev.

SKLEP �T. 10: Strokovni svet COBISS se strinja z osnutkom programa dela IZUM za leto 1993 in ga daje v nadaljnjo obravnavo in sprejem.

Ad 3 VKLJU�EVANJE KNJI�NIC V COBISS

Mag. Marta Seljak je podala obrazlo�itev o vklju�evanju knji�nic v COBISS. Povedala je, da v tej zvezi v IZUM pripravljamo dokument, ki bo vklju�eval vse potrebne informacije in napotke za knji�nice, ki se �elijo vklju�iti v sistem COBISS.

G. Ivan Kani� je nato dejal, da je ga. Zlata Dimec �e pripravila postopek vklju�evanja (izobra�evanje, verifikacija, izdaja licence), ker brez licence ni mo�no sodelovati v vzajemni katalogizaciji.

G. Alojz Urbajs je dejal, da v postopku vklju�evanja IZUM ni odklonil nobenega interesenta, ne smemo pa dopustiti nekvalitetnega dela. Bolj ko sistem raste, bolj je potrebno postopke formalizirati, vsekakor pa bo potrebno pripraviti kriterije za vklju�itev.

Ga. Lidija Wagner je dejala, da je bila izdelana analiza - potek in prioritetna lista vklju�evanja v sistem, ki sta jo pripravila ga. Melita Ambro�i� in g. Stanislav Bahor.

V zvezi s tem je predsednik g. Ivan Kani� predlagal, da se sprejme

SKLEP �T. 11: V roku enega meseca se pripravijo kriteriji glede vklju�evanja v sistem. Pri pripravi kriterijev sodeluje NUK - ga. Zlata Dimec in ga. Melita Ambro�i� ter IZUM, ki pa pripravi kriterije tudi s svojega stali��a. Na naslednji seji Strokovnega sveta pa bi �e lahko obravnavali oz. potrdili kriterije glede vklju�evanja.

Ad 4 ANALIZA BAZ PODATKOV, KI JIH GRADIJO ALI NUDIJO KNJI�NICE/INFORMACIJSKI CENTRI V R SLOVENIJI

G. Ivan Kani� je povedal, da je �e bilo nekaj odmevov na analizo, tako pozitivnih kot negativnih. Poudaril pa je, da je tak�na analiza vsekakor potrebna, kazalo pa bi upo�tevati �e dosedaj objavljene rezultate.

Podrobnej�o obrazlo�itev analize je podal dr. Tvrtko �ercar, in sicer je dejal, da je ta analiza skraj�ano poro�ilo o delu, ker je zbranih in ugotovljenih informacij ve�, kot jih vsebuje verzija za javno razpravo. Dalj �asa ni bila narejena dovolj sistemati�na inventura vseh baz podatkov, ki jih gradijo ali nudijo knji�nice/informacijski centri v R Sloveniji, katerih dejavnost sofinancira MZT. V analizi niso bile zajete baze podatkov tistih knji�nic/informacijskih centrov, ki so �e vklju�ene v sistem COBISS. Kot vsaka inventura stanja tudi ta analiza sama za sebe ne re�uje problemov, vendar predstavlja identifikacijo stanja in problemov in kot tak�na predstavlja podlago, ki ka�e, kje so problemi in v kateri smeri jih je mo�no re�evati. V tem smislu vsebuje tudi predloge, kako naprej. Problematika je zelo kompleksna in je treba obstoje�e stanje in spremembe tega stanja spremljati kontinuirano, ne pa kampanjsko. Glede na to se predlaga, da se, izhajajo� iz te analize, v nadaljevanju izdelajo �tudije upravi�enosti izgradnje neke baze podatkov in potem izvedbeni projekti, �e se poka�e, da je upravi�eno graditi dolo�eno bazo podatkov ali da je predlog o zdru�evanju ve� obstoje�ih baz podatkov v eno inovirano bazo podatkov oz. vklju�evanje v COBIB dovolj argumentiran. V analizi je ugotovljeno, da je "�ibka to�ka" obstoje�ega stanja predvsem v pomanjkljivosti ustrezne projektne in uporabni�ke dokumentacije o bazah podatkov.

K analizi se do petka, 18.12.1992 pripravi �e dodatno gradivo, in sicer, koliko je skupaj podatkov v vseh bazah, koliko je skupaj zapisov, kolik�en je hipoteti�ni prirast baze, zbirni podatek o projektni in uporabni�ki dokumentaciji.

Ad 5 ORGANIZIRANJE KONFERENCE UPORABNIKOV

Predsednik g. Ivan Kani� je povedal, da bo natan�nej�a predstavitev analize na Konferenci uporabnikov sistema in servisov COBISS, ki bo v petek, 18.12.1992. Dnevni red konference je razviden iz priloge.

Ad 6 RAZNO

Pod to�ko razno je tekla razprava o �e predhodno obravnavanih to�kah seje Strokovnega sveta.

Seja je bila zaklju�ena ob 13.00 uri.

 

Zabele�ila

Danica Bizjak

Predsednik Strokovnega sveta COBISS

Ivan Kani�