ZAPISNIK

 

1. seje Strokovnega sveta COBISS, ki je bila v �etrtek, dne 17/09-1992, ob 10.00 uri v prostorih IZUM.

PRISOTNI:

Predsednik Strokovnega sveta COBISS g. Ivan Kani� je otvoril sejo in na kratko predstavil vlogo Strokovnega sveta ter predlagal naslednji dnevni red:

  1. Program dejavnosti IZUM v letu 1992
  2. COBISS/OPAC - pripombe, predlogi
  3. Razno

Po sprejetju dnevnega reda je direktor IZUM, mag. Toma� Seljak, podal kratko pojasnilo o razlogih, zakaj se program dejavnosti IZUM za leto 1992 obravnava �ele v septembru.

Ad 1

G. Alojz Urbajs je podal obrazlo�itev programa dejavnosti in planiranega obsega dela v sektorju Informacijski in�eniring v letu 1992.

Predsednik je pozval prisotne k razpravi.

Predstavnik UKM g. Mirko Nidorfer je prosil za pojasnilo v zvezi z vsebino dela k to�kam 10., COBISS/Nabava, 14., Baza podatkov ISBN, in 18., Uporaba �rtne kode, in hkrati povedal tudi mnenje UKM:

Na vpra�anje predstavnika UKM v zvezi z ISBN bazo podatkov je g. Ivan Kani� povedal, da struktura baze podaktov ISBN, ki je bila definirana za YUBIN, ni ustrezala v celoti, zato jo je bilo potrebno na novo zastaviti.

Odgovor je dopolnila mag. Marta Seljak:

  1. Informacijske potrebe za podro�je nabave se re�ujejo trenutno z nekaterimi re�itvami v okviru COMARC/H formata in programske opreme COBISS/Katalogizacija. To zado��a za potrebe najpomembnej�ih statisti�nih pregledov, medtem ko za finan�no-ra�unovodski vidik obstoje�e re�itve ne zado��ajo. Zato je bilo potrebno pristopiti k izdelavi posnetka in analize stanja, na podlagi katerega bo mo�no pripraviti predlog avtomatizacije tega segmenta.
  2. Za bazo podatkov ISBN je razen opredelitve podatkovne strukture potrebno znotraj programske opreme COBISS/Katalogizacija razviti nov modul avtomatskega dodeljevanja ISBN �tevil.
  3. Glede �rtnih kod: vseh programskih re�itev ni mo�no hkrati implementirati v vse knji�nice, ker niso vse na tak�ni stopnji opremljenosti, kot je UKM, razen tega pa tudi v IZUM ni dovolj kadrovskih zmogljivosti. Planiran obseg dela za leto 1992 bo mo�no realizirati ob predpostavki, da bodo na�i sodelavci opravili 25% nadurnega dela.

G. Branko Zebec je opozoril tudi na problem sredstev za finansiranje opreme za tiskanje nalepk - idealna re�itev bi bil THERMAL TRANSFER tiskalnik, nabava le-tega pa terja velika sredstva, zato je potrebno uporabiti uporabnikom dosegljive mo�nosti tiskanja (laserski tiskalnik oz. matri�ni tiskalnik).

Presednik g. Ivan Kani� je rezimiral razpravo in predlagal

1. SKLEP: Strokovni svet COBISS daje priporo�ilo IZUM-u kot razvijalcu in izvajalcu ter knji�nicam kot uporabnikom, da najdejo skupno re�itev, ki bo izvedljiva in tehni�no ter kvalitetno optimalna pri uporabi �rtne kode.

Pri to�ki 3. COBISS/Iskanje je g. Mirko Nidorfer izpostavil problem neustreznosti prera�unavanja depozita v ECU in neobve��anja uporabnika o porabi sredstev in ukinitvi uporabni�kega gesla.

G. Branko Zebec je v zvezi z depozitom in prera�unom depozita povedal, da bo vsak uporabnik v prihodnje preko ra�una dobil povratno informacijo o porabi depozita. G. Kani� pa je predlagal, da se preveri, ali je sistem zara�unavanja in prera�unavanja uporabe baz dovolj prijazen za uporabnike.

Po predstavitvi programa dejavnosti in obrazlo�itvi posameznih to�k in v zvezi s tem postavljenih vpra�anj in izra�enih �elja je predsednik g. Ivan Kani� predlagal, da bi kazalo zahtevke knji�nic pred posredovanjem v IZUM koordinirati in strokovno poenotiti. Usklajeni strokovni predlogi so predpogoj za kvaliteten razvoj sistema.

V zvezi s tem je g. Alojz Urbajs povedal, da v fazi razvoja ni smotrno postavljati filtrov med uporabniki in IZUM-om v obliki koordinatorjev oziroma redaktorjev. Mag. Marta Seljak je poudarila, da smo zainteresirani za neposreden stik z uporabniki, da je v ta namen organizirana posebna slu�ba "help desk", preko katere imajo uporabniki mo�nost od ponedeljka do petka (od 8h do 15.30) dobiti pomo� v zvezi z vsemi vpra�anji, ki zadevajo sistem COBISS. Vse potrebe uporabnikov, ki zahtevajo vzdr�evanje ali razvoj dokumentacije COMARC ali programske opreme, pa je potrebno poslati pisno po ustaljenih pravilih.

Predstavnik UKM je v zvezi s tem dejal, da ne bi kazalo koordinacije in redakcije jemati kot filter, ampak kot pomo�.

V zvezi s to�ko 8., COBISS/Statisti�ni pregledi, je bil izpostavljen problem zahtevkov Zavoda za statistiko, ki jim ni mogo�e ugoditi v celoti, zato bi bil potreben sklic sestanka. Po dogovoru je sestanek dol�an sklicati Zavod za statistiko.

Program dela po podro�jih so v nadaljevanju podajali ga. Jana Re�nik, g. Bojan �tok, mag. Marta Seljak, mag. Petar �obot.Pri to�ki C - izobra�evanje uporabnikov je bil izpostavljen problem ustreznega prostora, ki bi omogo�al vse oblike izobra�evanja z razli�nimi nosilci.

V zvezi s tem je predsednik g. Ivan Kani� predlagal

2. SKLEP: Strokovni svet COBISS opozarja na pomembnost izobra�evanja vseh vrst uporabnikov (od bibliotekarjev v knji�nicah do uporabnikov informacij iz univerz in industrije) in je zato nesprejemljivo dejstvo, da IZUM ne more ve� izvajati izobra�evanja, ker zato nima potrebnih pogojev (terminalske u�ilnice).

G. Branko Zebec je podal zbirni pregled dejavnosti Ra�unalni�kega in�eniringa, nato pa �e pregled po podro�jih dejavnosti.

Po predstavitvi programa je bil sprejet

3. SKLEP: Strokovni svet COBISS ugotavlja, da je Program dejavnosti IZUM-a za leto 1992 zastavljen v skladu s sprejeto koncepcijo razvoja skupnih osnov KIS/SZTI v Republiki Sloveniji, upo�tevaje prioritetne potrebe uporabnikov in realne mo�nosti realizacije definiranih nalog v letu l992. Strokovni svet predlaga Upravnemu odboru IZUM, da program sprejme.

Ad 2

Predstavitev nove verzije programske opreme COBISS/OPAC. Povzetek pripomb ter mo�nosti razre�itve doslej nerazre�enih pripomb je podal g. Alojz Urbajs. Sledila je razprava, iz katere je bilo razbrati, da se pripombe na COBISS/OPAC �e nadalje zbirajo in vklju�ujejo v programske re�itve.

Predstavnik UKM g. Mirko Nidorfer je dejal,

Sklenil je z mislijo, da so tudi s strani bralcev intervencije in da je UKM mnenja, da je COBISS/OPAC neuporaben in da ga je potrebno vrniti v fazo testiranja.

Predsednik g. Ivan Kani� je poudaril, da priro�nik in instalirani modul OPAC nikakor nista zadnja verzija in da bodo pripombe in predlogi upo�tevani pri nadaljnjem razvoju OPAC-a.

Na vpra�anje, ali posredovati uporabnikom - bralcem tudi vmesne verzije programa OPAC, je bilo mnenje g. Ivana Kani�a, da se vmesne verzije posredujejo uporabnikom, saj se na ta na�in napake in pomanjkljivosti najhitreje odkrijejo.

Odgovor na pripombe UKM je podal g. Alojz Urbajs, ki je menil, da so nekatere pripombe g. Nidorferja neprimerne in nekorektne, da nastajanje priro�nika nikakor ni potekalo v tajnosti, da je IZUM poskusil upo�tevati vse njihove pripombe, ki jih je v tem �asu uspel realizirati, da se tudi razvojna skupina zaveda, da sedanja verzija OPAC-a ni najbolj primerna za najmanj zahtevno skupino uporabnikov, za katero pa je v na�rtu izdelava popolnoma menujske verzije programa. Ob tem pa je nesprejemljivo dejstvo, da uporabniki v UKM ob terminalih nimajo na voljo priro�nikov, ki bi jim delo lahko olaj�ali.

V nadaljevanju je prosil �e ostale udele�ence, da posredujejo svoja mnenja in mnenja njihovih uporabnikov na OPAC.

Ga. Barbara Kovar iz Mariborske knji�nice je povedala, da so s programom in priro�nikom knj�ni�arji zelo zadovoljni, da pa ga neposredni uporabniki - bralci �e ne uporabljajo (pomanjkanje terminalov ...). Spomnila je tudi na problem SIK-ov z ve� oddelki, kjer bi bil zelo dobrodo�el "nivojski OPAC", ki bi omogo�al na prvem nivoju samo izpis gradiva enega oddelka, nato pa �ele izpis celega fonda gradiva knji�nice.

Ga. Breda Karun iz SIK KO� je povedala, da se ji ne zdi prav, da priro�nika ne bi posredovali bralcem, ker je priro�nik uporaben in ni potrebe, da podcenjujemo neposredne uporabnike. Prav tako menijo, da je program vsekakor uporaben.

Ga. Lidija Vodopivec iz CTK je pripomnila, da niso upo�tevane vse njihove pripombe (program ne izpi�e, od kdaj ima revijo CTK).

Mag. Marta Seljak je podala pojasnilo, da vseh pripomb, ki so jih dali na verzijo OPAC-a, ki je bila v uporabi pred 17.07.1992, v obstoje�i, mre�ni verziji ni mo�no realizirati. Transparentnost podatkov namre� zahteva standarizirane re�itve, tako da je potrebno posebnosti posameznih ustanov prilagoditi standardnim re�itvam. G. Bojan �tok je pojasnil funkcijo, ki omogo�a izpis teh podatkov.

Ga. Lidija Wagner iz NUK je povedala, da je zadol�ena za podro�je �lankov, da je novo verzijo programske opreme preizkusila na tem segmentu in da se ji zdi ta verzija bolj�a od predhodnih.

Ga. Marija Fabjan�i� iz SAZU je pripomnila, da je bila zelo vesela priro�nika, da se je v njem lahko znajti, da so primeri ekranskih slik zelo informativni in da pomeni program zelo velik napredek.

Predsednik g. Ivan Kani� je nato predlagal:

Mag. Marta Seljak je nato povedala, da so vse pripombe, ki jih je bilo mo�no v tem �asu realizirati, upo�tevane, da pa ima sistem, kot je zasnovan, �e veliko mo�nosti za nadaljnji razvoj in dopolnjevanje. Priro�nik je dovolj nazoren, da lahko pribli�a �tevilne mo�nosti sistema COBISS/OPAC tudi povpre�nemu uporabniku. Menila je tudi, da je stvar IZUM-a, da koordinira delo na razvoju programske opreme COBISS/OPAC.

Predsednik je predlagal, da Strokovni svet sprejme naslednji

4. SKLEP: Formira se posebna delovna skupina za koordinacijo dela v zvezi z nadaljnjim razvojem OPAC-a.

Ad 3

Predsednik je predlagal, da Strokovni svet pod to�ko Razno sprejme �e naslednje sklepe:

5. SKLEP: V za�etku oktobra se formira delovna skupina za koordinacijo dela na problemu normativne kontrole v naslednji sestavi: predstavniki IZUM: mag. Marta Seljak, Alojz Urbajs, Bojan �tok; predstavnica KO� - Breda Karun; predstavnica CTK - Marija Petek; prestavnica NUK - Lidija Wagner, UKM pa bo predstavnika imenoval naknadno.

6. SKLEP: Strokovni svet ugotavlja, da je potebno izpeljati postopek imenovanja osrednjih knji�nic in v zvezi s tem daje pobudo, da MZT postopek pospe�i.

7. SKLEP: IZUM organizira sestanek delovne skupine, ki bo pripravila predlog adresarja - elektronskega imenika uporabnikov COBISS-a.

 

Sestanek je bil zaklju�en ob 15.30 uri.

 

Zapisala:

Danica Bizjak

Predsednik Strokovnega sveta COBISS

Ivan Kani�