ZAPISNIK

 

3. seje delovne skupine za OPAC, ki je bila v petek, 25/02-1994, ob 10 uri, v prostorih IZUM-a:

Prisotni �lani delovne skupine:

Odsotni �lani delovne skupine:

Ostali prisotni:

 

Dnevni red:

  1. 1. Predstavitev in obravnava prototipne menujske verzije programske opreme COBISS/OPAC
  2. Razno

 

G. Bojan �tok in g. Robert Vehovec sta predstavila dopolnjeno prototipno verzijo programske opreme COBISS/OPAC.

Delovna skupina je sprejela naslednje sklepe:

1.�e knji�nica nima avtomatizirane izposoje, naj se ne izpi�e opcija: Pregled izposojenega gradiva.

2. Pripombe in predlogi se bodo po�iljali na username ZAxxx.

3. Namesto "�tevilka �lana" se uporabi tekst "�tevilka izkaznice".

4. Pri pregledu izposojenega gradiva se doda opozorilo, da je geslo potrebno skrivati in da se zaradi tega ne vidi na zaslonu.

5. V menujski verziji se doda mo�nost za vnos diakriti�nih znakov preko tabele. Mo�nost se naj imenuje "Neslovenski znaki".

6. Potrebno je odpraviti napako pri dezideratih.

7. Pripombo UKM, da naj se izpi�e lokacija pri serijskih publikacijah, smo re�ili tako, da se bo v okviru polja 998 doda posebno podpolje za opombe o zalogi, ki se bodo izpisale.

8. Dopolnjena prototipna verzija programske opreme COBISS/OPACse lahko instalira v ponedeljek, 28.02.1994.

 

Vodja delovne skupine

Bojan �tok