ZAPISNIK

 

2. delovne skupine za OPAC, ki je bila v petek, 10/12-1993, ob 10 uri v prostorih IZUM-a:

Prisotni �lani delovne skupine:

Odsotni �lani delovne skupine:

Ostali prisotni:

 

Dnevni red:

  1. Predstavitev enostavnej�ega uporabni�kega vmesnika in dopolnitve zahtevnej�ega uporabni�kega vmesnika
  2. Obravnava obeh uporabni�kih vmesnikov
  3. Razno

 

Delovna skupina je sprejela naslednje sklepe:

1. Problem delitve oz. poimenovanja obeh nivojev uporabni�kega vmesnika:

Zaklju�ek: delitev in poimenovanje ostane tako, kot je bilo: enostavnej�i in zahtevnej�i uporabni�ki vmesnik. Potrebno je poenotiti uporabo teh izrazov v celotni programski opremi.

2. V prvem ekranu je potrebno zamenjati besedo "knjige" z besedo "gradivo".

3. Iskanje po ISBN, ISSN in COBIB-ID gre v podmenu "Iskanje po identifikacijskih �tevilkah (ISBN, ISSN ... ).

4. Pri iskanju po naslovu in avtorju se doda polje "besede iz naslova", iskanje po avtorju pa je besedno.

5. Dodati primer iskanja korporacij.

6. V seznamu zapisov (direktoriju) se pri neknji�nem gradivu namesto jezika in �tevila izvodov izpi�e vrsta gradiva (zvo�ni posnetki ... ).

7. Sporo�ilo "Berem po omre�ju" se spremeni v sporo�ilo "Berem preko omre�ja".

8. Beseda "direktorij" se zamenja z besedo "seznam".

9. Pri mo�nostih "naslednji" in" predhodni zapis" se �rta "iz direktorija zapisov".

10. Pri dodatni mo�nosti "urejanje" se implementirajo tri mo�nosti urejanja: po naslovu, po avtorju in po letu izdaje.

11. V te�jem uporabni�kem vmesniku se s tipko <ESC> vrnemo na osnovni menu.

12. Iz pomo�i se bri�e "v vnosni vrstici".

13. Pri izpisu zapisa se pri podatku "VRSTA GRADIVA" izpi�e tudi polje, ki je vezano na vrsto gradiva (npr. pri knjigah se izpi�e tudi polje 105b).

14. Pri izpisu zapisov se bri�ejo prazne vrstice.

15. Pri izpisu serijskih publikacij se signatura izpi�e poudarjeno.

16. Tipke, ki se pogosto uporabljajo, se poenotijo.

17. "Podatki o stanju zaloge" se preimenujejo v "Podatki o zalogi".

18. �e je mogo�e, se nazivi polj v uporabni�kem formatu izpi�ejo v prvem stolpcu, vsebina polja pa se pomakne v tretji stolpec.

19. �lane delovne skupine se obvesti, ko bo razvoj kon�an.

20. �lani delovne skupine bodo imeli za testiranje na razpolago 14 dni.

 

Vodja delovne skupine

Bojan �tok