ZAPISNIK

 

1. delovne skupine za OPAC, ki je bila v �etrtek, 16/09-1993, ob 10.00 uri v prostorih IZUM.

Prisotni �lani delovne skupine:

Odsotni �lani delovne skupine:

Ostali prisotni:

 

Dnevni red:

  1. Izbor predsednika delovne skupine
  2. Predstavitev dokumenta "Primerjalna analiza OPAC-ov"
  3. Predstavitev dokumenta "Predlog dopolnitev COBISS/OPAC"
  4. Obravnava dokumenta "Predlog dopolnitev COBISS/OPAC"
  5. Razno

 

Za predsednika delovne skupine je bil izbran Bojan �tok.

Dokument "Primerjalna analiza OPAC-ov" je predstavil Robert Vehovec, "Predlog dopolnitev COBISS/OPAC" pa Bojan �tok.

Delovna skupina je v razpravi ugotovila, da je potrebno "Predlog dopolnitev COBISS/OPAC-a" dopolniti z naslednjim:

Komunikacijski del uporabni�kega vmesnika: na napa�en izbor ra�unalnik ne odgovori s piskom.

Slika 1: V vseh tekstih, ki se izpisujejo na ekran, se uporabi vikanje namesto tikanja. Tekst "iskalci za�etniki, izku�eni iskalci" se bri�e.

Slika 2: �rka, ki ponazarja izbiro, se naj ne izpi�e z malo za�etnico. Lahko pa se kako druga�e ozna�i. Mo�nost iskanja po UDK naj bo implementirana le v te�jem uporabni�kem vmesniku.

Slika 3: V primer iskanja je potrebno vklju�iti tudi primer iskanja po korporaciji.

Slika 4: Za za�etek se avtomatsko med klju�ne besede vklju�i operator AND. �e je rezultat iskanja ni� zadetkov, se uporabi operator OR.

Slika 6: Doda se mo�nost omejitve iskanja po avtorju, �e sledi iskanju po klju�nih besedah.

Slika 8: Obliko uporabni�kega skraj�anega formata je potrebno �e skraj�ati ali pa poiskati mo�nost, da je na vrhu vedno izpisana signatura. Namesto teksta "ZALO�BA" se uporabi tekst "IMPRESUM"

Slika 10: "Trenutno aktivna baza podatkov" se spremeni v "Trenutno izbrana baza podatkov".

Stran 4-3: Pri izpisu zbirnih podatkov o stanju zaloge, se naj ne izpi�e podatek o kompletnosti.

Stran 4-4: Tekst "Kopija" se spremeni v "Izvod".

Stran 4-5: Pri bele�enju statistik se doda, da je zbiranje podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Sklep delovne skupine je bil, da IZUM na osnovi razprave, ugotovitev in dopolnitev, ki so bile predlagane med sejo izdela prototipno verzijo la�jega uporabni�kega vmesnika. Prototipna verzija bo predstavljena na naslednji seji delovne skupine za OPAC, in sicer v decembru 1993.

 

Predsednik delovne skupine za OPAC

Bojan �tok