izumlogo.gif (16063 bytes)

 

 

Zapisnik

s posveta delovne skupine za medknji�ni�no izposojo
(predstavitev programske opreme COBISS/Medknji�ni�na izposoja)

 

Namen posveta:�

predstavitev programske opreme COBISS/Medknji�ni�na izposoja in dolo�itev smernic za nadaljnji razvoj
 

Kraj/�as:

IZUM, Maribor
03.07.1998, od 10:30 do 16:20
 

Prisotni sodelavci IZUM-a:

mag. Marta Seljak, mag. Pero �obot, mag. Bojan �tok, Jana Re�nik, Robert Vehovec, Bojana Le�nik, Marjan Vaupoti�, Janko �igart, Tanja Tur�ek, Anka Rogina, Denis Raku�a, Zoran Stojanovi�, Edmund Knuple�, Milena Dober�ek;
 

Prisotni zunanji sodelavci:

�lani delovne skupine za medknji�ni�no izposojo:
CTK: Vida Mo�nik, Bo�idara Strmljan;
NUK: mag. Dare Bala�ic, Silvo Videti�, Helena Fortuna (tudi �lanica delovne skupine za nabavo);
UKM: Cvetka Krojs, Vlasta Vi�i�, Vitodrag Vodnik;
FDV: Minca Brate;
SIKCE: Martina Rozman-Salobir, Tatjana Klarer-Kramer;

�lani delovne skupine za nabavo:
CTK: mag. Helena Pe�ko Mleku�, Lidija Vodopivec, Zdenka Usnik;
NUK: Karmen �tular Soto�ek, Damijana Kisovec, Tereza Poli�nik-�ermelj;
UKM: Majda �pes, Marinka Vi�i�, Renata Mo�nik, Sandra Galovi�;
 

Odsotni:

�lani delovne skupine za medknji�ni�no izposojo:
CTK: Monika Kla�nja
NUK: Valerija �agar
UKM: Breda Brezov�ek
FDV: mag. Janez Jug (tudi �lan delovne skupine za nabavo)

�lani delovne skupine za nabavo:
NUK: Irena Se�ek
UKM: Cirila Gabron-Vuk
SIKKO�: Jana Be�ter, Slavica Vin�ec

IZUM: mag. Vojko Ambro�i�

Dnevni red:

1. Predstavitev programske opreme COBISS/Medknji�ni�na izposoja (10:30 - 12:45)
2. Odmor (12:45 - 13:15)
3. Delavnica (13:15 - 16:20)

Vsebina - dogovori:

Po uvodnem pozdravu je mag. Marta Seljak vsem prisotnim predstavila razvoj sistema COBISS na novi tehnolo�ki platformi in razvoj novega segmenta COBISS/Medknji�ni�na izposoja. Povzela je aktivnosti, ki so bile izpeljane po zadnjem sestanku delovne skupine za medknji�ni�no izposojo dne 30.06.1997 (intenzivno izobra�evanje celotne razvojne skupine, testiranje in izbor orodij, oblikovanje globalne arhitekture novega sistema z vsemi klju�nimi komponentami, razvoj vmesnikov, ki omogo�ajo povezovanje novega segmenta COBISS/Medknji�ni�na izposoja z obstoje�imi aplikacijami). Na novo so bili razviti trije segmenti: COBISS/Administracija (dodeljevanje uporabni�kih �ifer in pooblastil v okviru knji�nice), COBISS/Izpisi (oblikovanje obrazcev in drugih izpisov) ter COBISS/Medknji�ni�na izposoja, ki vklju�uje naslednje postopke:

Kljub temu da je bilo od zadnjega sestanka pred letom dni veliko narejenega, segmenti �e niso pripravljeni do take mere, da bi jih lahko predali v uporabo. Treba je odpraviti napake, vgraditi dodatne kontrole, optimirati tehni�ne postopke za dosego bolj�ih odzivnih �asov, implemenitrati najnujnej�e izpise in pripraviti dokumentacijo. Arhitekturo nove programske opreme in specializirana orodja za razvoj aplikacij je zatem predstavil mag. Bojan �tok.

Sledila je predstavitev nove programske opreme. G. Robert Vehovec je predstavil vse implementirane postopke dveh novih segmentov COBISS, "Administracije" in "Medknji�ni�ne izposoje", g. Marjan Vaupoti� pa delovanje in uporabo novega orodja za oblikovanje izpisov.

Po odmoru so se �lani delovne skupine za nabavo poslovili, �lani delovne skupine za medknji�ni�no izposojo pa so se udele�ili delavnice. V predavalnici je bilo pripravljenih osem ra�unalnikov, na katerih so lahko vsi udele�enci sami preizkusili delovanje nove programske opreme COBISS/Administracija in COBISS/Medknji�ni�na izposoja. Pri tem so jim pomagali sodelavci IZUM-a.

Po zaklju�enem prakti�nem delu je sledila izmenjava mnenj in vtisov, ki so si jih udele�enci izoblikovali na osnovi predstavitve in prakti�nega dela na delavnici. Ga. Vida Mo�nik iz CTK je izpostavila problem vzdr�evanja podatkov o uporabnikih medknji�ni�ne izposoje. V njihovi knji�nici imajo lo�eni bazi podatkov o uporabnikih medknji�ni�ne izposoje in �lanih knji�nice. Ker je bilo �e na 1. posvetu delovne skupine za medknji�ni�no izposojo dne 31.01.1997 sklenjeno, naj bo evidenca uporabnikov medknji�ni�ne izposoje in �lanov knji�nice skupna, je bilo dogovorjeno tudi, da se njihovi sodelavci seznanijo s segmentom COBISS/Izposoja, preko katerega se vzdr�uje baza podatkov o uporabnikih - posameznikih medknji�ni�ne izposoje in �lanih knji�nice, in se po potrebi udele�ijo te�aja (1. naslednji termin).

Ve�ina udele�encev delavnice je pogre�ala prenos bibliografskih podatkov iz baze podatkov COBIB in po�iljanje naro�ila dobavitelju z elektronsko po�to. Implementacija teh dveh funkcij je predvidena v naslednji fazi.

Predstavnika NUK, mag. Bala�ic in g. Videti�, sta pogre�ala predvsem povezavo s servisi, s pomo�jo katerih �e sedaj online naro�ajo gradivo v tujino (modul Blaise-Line).

Sledil je dogovor o tem, katere funkcije implementirati v naslednji fazi razvoja segmenta COBISS/Medknji�ni�na izposoja. Mag. Marta Seljak je vse prisotne pri tem opozorila, da je implementacija finan�ne komponente zelo zahtevna in zato predvidena za kasnej�e faze implementacije. Pa� pa se je treba odlo�iti, ali v prvi verziji izpopolniti in dopolniti obstoje�e implementirane postopke ali implementirati tudi nove, ko knji�nica nastopa v vlogi dobavitelja in posoja lastno gradivo. Ve�ina udele�encev se je strinjala, da ra�unalni�ka podpora funkcij medknji�ni�ne izposoje, ko knji�nica nastopa v vlogi dobavitelja, ni prioritetna, saj jim za izvedbo postopkov izposoje lastnega gradiva zaenkrat zado��a segment COBISS/Izposoja. Zato je bilo dogovorjeno, da knji�nice v seznamu funkcionalnih zahtev, ki so ga prejele na delavnici, ozna�ijo tiste funkcije, ki bi jih nujno potrebovale, da bi lahko za�ele s testiranjem procesa medknji�ni�ne izposoje, ko nastopajo v vlogi posrednika med svojimi uporabniki in dobavitelji, pri katerih zanje naro�ajo gradivo. Seznam z ozna�enimi funkcionalnimi zahtevami bodo knji�nice poslale IZUM-u.

Vsi udele�enci delavnice so se strinjali s predlogom mag. Marte Seljak, da se prednostno obravnavajo zahteve CTK, ker imajo v njihovem oddelku za medknji�ni�no izposojo veliko frekvenco naro�anja gradiva in ker obstoje�a aplikacija ne ponuja ve� zadovoljivih re�itev. Sestanek s predstavniki CTK, na katerem bi se dogovorili o postopkih oz. funkcijah, ki bi jih bilo treba implementirati v prvi verziji, bo septembra, predaja segmentov uporabnikom v testiranje pa predvidoma novembra letos.

 

Zapisala:

Bojana Le�nik

 

Maribor, 6. 7. 1998