Z A P I S N I K

s posveta na temo "Vodenje retrospektive serijskih publikacij", ki je bil v petek, 04.07.1997, ob 10.30 uri v IZUM-u v Mariboru.


Prisotni:


V uvodu je mag. Marta Seljak poudarila, da je namen posveta oziroma delavnice, da IZUM predstavi predlog baze podatkov CORES za retrospektivo serijskih publikacij za potrebe vodenja biliografij ter da se v primeru odprtih vpra�anj dogovorimo in uskladimo.

Poleg podatkov o uredni�tvih in drugih avtorskih prispevkih so za vodenje bibliografij potrebni tudi podatki za ocenjevanje kvalitete revije. S tem v zvezi je IZUM navezal stik s firmo Institute for Scientific Information, ki je proizvajalec baze podatkov Journal Citation Reports (JRC) na CD ROM-u, da bi dobili mo�nost programskega prenosa faktorja vpliva iz JRC-ja v bazo podatkov CORES. Na osnovi rezultatov dogovarjanj bo sprejeta odlo�itev o tem, ali bodo podatki, ki so potrebni za oceno kvalitete revije, v bazi podatkov CORES ali pa bodo v posebni datoteki.

Za potrebe nacionalne bibliografije serijskih publikacij bo vzpostavljena lo�ena baza podatkov na ra�unalni�kem sistemu NUK.

Nato je Romana Muhvi� predstavila bazo podatkov za vodenje retrospektive serijskih publikacij CORES. Baza podatkov je bila narejena s konverzijo iz baze podatkov COBIB. Vanjo so bili vklju�eni tisti zapisi za serijske publikacije, ki so imeli v polju 011 od 0000-0000 razli�en ISSN in so vsebovali polje 959 - Podatki za ocenjevanje. To so trenutno edini natan�ni retrospektivni podatki v bazi podatkov COBIB. Podatki o uredni�tvih niso bili prene�eni, saj iz baze podatkov COBIB ni razvidno, za katero obdobje veljajo.

�e med predstavitvijo so imeli udele�enci sestanka predloge in pripombe.

Jelka Gazvoda je predlagala, da bi se s konverzijo dodale v bazo podatkov CORES vse slovenske serijske publikacije. Povedala je tudi, da za vodenje �asovnega obdobja za nekatere primere letnica ne bo dovolj in da bo za nekatere serijske publikacije treba dodati polja 700, 701, 710 in 711.

Alenka Logar-Ple�ko je predlagala, da bi v bazo podatkov k poljem za vnos avtorstev dodali podpolje za opombe, v katero bi lahko vnesli prost tekst za izpis, �e bi bilo to potrebno.

Kot problem so udele�enci izpostavili tudi elektronske serijske publikacije.

Bilo je tudi ve� predlogov za dopolnitev �ifranta za sekundarno avtorstvo. Mira Von�ina je predlagala, da bi in�titucije, ki zahtevajo poro�anje, povedale, katere vrste avtorstva potrebujejo.

Med predstavitvijo baze podatkov CORES se je izkristaliziralo pet odprtih vpra�anj, o katerih se je bilo potrebno dogovoriti.

 1. Kaj se bo v bazo podatkov CORES preneslo s konverzijo iz baze podatkov COBIB?

  SKLEP: Konverzija ostane enaka, kot je bila testna, razen �e se bo faktor vpliva preselil v drugo datoteko. V tem primeru konverzije iz baze podatkov COBIB ne bo in bo baza podatkov CORES na za�etku prazna.

 2. Ali je leto dovolj natan�no �asovno obdobje za vodenje retrospektive serijskih publikacij za potrebe vodenja osebnih bibliografij, bibliografij ustanove in domoznanstva?

  SKLEP: Leto je dovolj za vodenje retrospektive, vendar bi bilo ugodno, da bi pri poljih za podatke o avtorstvih dodali podpolje za opombe. Podpolje bi vna�ali takrat, ko avtorstvo ne velja za celotno obdobje.

 3. Katere kode za vrsto avtorstva se bodo uporabljale?

  SKLEP: Za potrebe vodenja osebnih bibliografij in bibliografij ustanov so pomembne slede�e kode za vrsto avtorstva, ki jih je treba dodati tudi v �ifrant za vzajemno bazo podatkov COBIB:

  130 - grafi�ni oblikovalec
  340 - urednik
  341 - �lan uredni�kega odbora
  342 - gostujo�i urednik
  343 - podro�ni urednik
  344 - glavni urednik
  345 - odgovorni urednik
  346 - glavni in odgovorni urednik
  347 - �lan uredni�kega sveta
  348 - predsednik uredni�kega sveta
  349 - tehni�ni urednik
  400 - financer/sponzor
  440 - ilustrator
  540 - nadzornik/pogodbenik
  600 - fotograf
  730 - prevajalec
  901 - pisec recenzij
  913 - avtor povzetka
  914 - prevajalec povzetka
  926 - lektor

 4. Kak�na bo oblika izpisa po ISBD?

  SKLEP: Ker se bo v osebnih bibliografijah in tudi v bibliografijah ustanov poleg oblike izpisa po ISO 690 uporabljala tudi oblika izpisa po ISBD, je bila definirana naslednja oblika:

  PRIIMEK, Ime (urednik od-do)
  Polje_200_brez_podpolj_f_in_g. - Polje_210. -
  ISSN xxxx-xxxx.
  COBISS-ID xxxxxx

  Primer:

  Keber, Janez (glavni urednik 1992-1995)
  ___ JEZIKOSLOVNI zapiski : zbornik In�tituta za
  slovenski jezik Frana Ramov�a ZRC SAZU. - Ljubljana :
  Znanstevenoraziskovalni center Slovenske akademije
  znanosti in umetnosti, 1991- . - ISSN 1381- ..... .
  COBISS-ID 4231981 __________________________ 123

 5. Ali bodo v bazo podatkov CORES vklju�ena polja 700, 701, 710 in 711?

  SKLEP: Na�teta polja bodo vklju�ena naknadno, �e bo to potrebno. Potrebno pa je dodati podpolje 200b.

  Udele�enci posveta bodo bazo podatkov CORES dobili v testiranje predvidoma septembra 1997, ko bo pripravljena nova verzija.

Posvet je bil zaklju�en ob 15.45. uri.

Zapisala: Tadeja Bre�ar