Z A P I S N I K

posveta ob zakju�ku tretje faze izvedbe projekta "Ra�unalni�ko podprt sistem medknji�ni�ne izposoje (MI)", ki je bil 30. 06. 1997 ob 10.30. uri v prostorih IZUM-a, Pre�ernova 17, Maribor.


PRISOTNI:

ODSOTNI:

Po uvodnem pozdravu je mag. Marta Seljak na kratko predstavila vsebino dokumenta Funkcionalne zahteve ra�unalni�ko podprtega sistema medknji�ni�ne izposoje in DNEVNI RED sestanka:

  1. Predstavitev izvedbe procesa MI z uporabo definiranih funkcij
  2. Obravnava predlogov in pripomb
  3. Nadaljnja izvedba projekta "Ra�unalni�ko podprt sistem medknji�ni�ne izposoje (MI)"

Ad 1

Ga. Bojana Le�nik je predstavila primer izvedbe osnovnih postopkov celotnega procesa MI z uporabo definiranih funkcij v dokumentu Funkcionalne zahteve ra�unalni�ko podprtega sistema medknji�ni�ne izposoje.


Ad 2

V razpravi, ki je sledila, je bilo izpostavljeno naslednje:

Zaklju�ki z razprave:


Ad 3

Po zaklju�ku razprave je mag. Seljak prisotne obvestila o na�rtih in ciljih tehnolo�ke prenove sistema COBISS, ki so bili predstavljeni in z odobravanjem sprejeti na Svetu direktorjev COBISS dne 26. 06. 1997.

Spoznanje o nujnosti tehnolo�ke prenove sistema COBISS je prisotno �e dalj �asa. Intenzivnej�e pripravljalne aktivnosti so bile izvedene v leto�njem letu in so potekale vzporedno z drugimi razvojnimi aktivnostmi, med katerimi je tudi projekt "Ra�unalni�ko podprt sistem medknji�ni�ne izposoje (MI)". Projekt je s predlo�itvijo dokumenta Funkcionalne zahteve ra�unalni�ko podprtega sistema medknji�ni�ne izposoje �lanom delovne skupine in z obravnavo na posvetu pre�el v fazo na�rtovanja in implementacije, ko morajo biti sprejete odlo�itve glede tehnologije.

Prehod na novo tehnologijo bo potekal postopoma. Prvi bo implementiran segment COBISS/Medknji�ni�na izposoja, predvidoma v roku enega leta, tako da bo dan v uporabo junija 1998. Kljub temu, da se zdi rok enega leta dolgo obdobje, predvsem za uporabnike, ki �e te�ko �akajo na to aplikacijo, bo potrebno v tem �asu veliko postoriti. Poleg razvoja novega segmenta COBISS/Medknji�ni�na izposoja bo namre� potrebno postaviti tudi globalno arhitekturo sistema COBISS z vsemi klju�nimi komponentami in razviti vmesnike, ki bodo omogo�ali komunikacijo novega segmenta COBISS/Medknji�ni�na izposoja z obstoje�imi aplikacijami.

Posvet je bil zaklju�en ob 14.45.

Zapisala: Bojana Le�nik