Z A P I S N I K

posveta o predlogu uvedbe ra�unalni�ke podpore v potujo�i knji�nici. Posvet je bil v sredo, 18.06.1997, ob 10.30 v prostorih IZUM-a, Pre�ernova 17, Maribor.


PRISOTNI:

ODSOTNI:

Posvet se je odvijal v skladu s predlaganim dnevnim redom:

  1. Predstavitev predlogov za komunikacijsko in ra�unalni�ko opremljanje bibliobusa
  2. Predstavitev dokumenta Analiza zahtev in okvirni predlog uvedbe ra�unalni�ke podpore v potujo�i knji�nici
  3. Obravnava predlogov in dokumenta
  4. Razno

Ad 1

G. Igor Ba� je v dokumentu Idejni projekt tehni�ne re�itve avtomatizacije knji�ni�nega poslovanja v potujo�i knji�nici predstavil mo�ne variante komunikacijskega in ra�unalni�kega opremljanja bibliobusov glede na specifi�ne pogoje dela.


Ad 2

Mag. Matja� Cigrovski je predstavil dokument Analiza zahtev in okvirni predlog uvedbe ra�unalni�ke podpore v potujo�i knji�nici. Ve�ina procesov, ki se odvijajo v biliobusu, je �e ra�unalni�ko podprtih s programsko opremo COBISS/Izposoja in COBISS/Izpisi. Na novo bo potrebno razviti naslednje postopke:


Ad 3

Prisotni so se strinjali s predstavljenimi ugotovitvami iz dokumentov in niso imeli pripomb. V debati, ki je sledila, je bilo izpostavljeno naslednje:


Ob zaklju�ku posveta je bilo sklenjeno naslednje:

Posvet je bil zaklju�en ob 12.00 uri.

Zapisala: Mira Folnovi�