Z A P I S N I K

s posveta na temo "Normativna kontrola v okviru sistema COBISS" dne 07.05.1997 ob 10.30. uri v IZUM Maribor.


Prisotni:

Odsotni:

Dnevni red:

  1. Predstavitev prototipne normativne baze podatkov CONOR/Imena
  2. Obravnava mo�nih na�inov implementacije normativne kontrole
  3. Razno

Najprej je mag. Marta Seljak na kratko predstavila dosedanje delo pri normativni kontroli v sistemu COBISS:

�e leta 1990 je za�ela Narodna biblioteka Srbije graditi tezaver z IZUM-ovimi orodji. Leta 1994 je IZUM pripravil prevod dela UNIMARC/Authorities : Universal format for authorities. Istega leta je bila narejena poskusna analiza o tem, katere normativne podatke bi bilo mo�no dobiti iz baze podatkov COBIB. Izkazalo se je, da so predmetne oznake iz COBIB-a za to preve� nekonsistentne, pri imenih avtorjev pa je ta mo�nost obstajala.


K �tev. 1

Mag. Mitja Debeljak je predstavil bazo podatkov CONOR/Imena. Ta je bila pripravljena programsko iz baze podatkov COBIB. Konverzija je bila narejena oktobra 1996. Baza podatkov CONOR/ Imena je razdeljena na zapise za slovenske in tuje avtorje. Zapisi vsebujejo polje 200 za zna�nico in polja 400 za kazalke. Poleg teh polj obstajajo �e dolo�ena obvezna polja s privzetimi vrednostmi. V polje 200 je bilo dodano podpolje @, v katerem je vpisana frekvenca pojavljanja zna�nice v bazi podatkov COBIB, �e je frekvenca ve�ja kot 1.
Udele�enci so na primerih videli, zakaj bo potrebno bazo podatkov CONOR/Imena v celoti redigirati, preden se za�ne uporabljati kot normativna baza podatkov v sistemu COBISS. Za nekatere avtorje obstaja po ve� zapisov zaradi razli�nega podpisovanja ali zaradi neenotnega vnosa v COBIB. V nekaterih primerih pa je po ve� avtorjev dobilo le en zapis, ker imajo isto ime.


K �tev. 2

Gospa Lidija Wagner je predlagala, da bi namesto cele baze podatkov COBIB kot osnovo za bazo podatkov CONOR/Imena upo�tevali lokalno bazo NUK. Zapisi bi se tvorili le iz polj 700 in 701 iz slovenskih monografskih publikacij od leta 1991 dalje.

Za tuje avtorje je komisija za katalogizacijo ugotovila, da bi bilo najbolje prevzeti normativno kontrolo njihovih dr�av. To bi sicer pomenilo menjavo katalogizacijskih pravil, vendar v smislu mednarodne izmenjave.

Udele�enci sestanka, ki se ukvarjajo s specializiranimi bazami podatkov, so poudarili, da je zanje bistvena vsebinska obdelava. Zato so zainteresirani za normativno kontrolo vsebinskih oznak. Vsebinska obdelava bi morala potekati vsaj na dveh nivojih: s stali��a specialnih knji�nic ter s stali��a nacionalne in splo�noizobra�evalnih knji�nic.

Gospa Tatjana Kova� je predlagala, da pri normativni kontroli za�nemo z imeni, ker so ta za razliko od predmetnih oznak vsem knji�nicam skupna. Ve�ina udele�encev se je strinjala s tem, da je normativna kontrola imen trenutno nujnej�a in la�e izvedljiva kot normativna kontrola predmetnih oznak.

Gospa Zlata Dimec je poudarila, da je izdelava normativne datoteke naloga nacionalne knji�nice, seveda ob sodelovanju ostalih knji�nic, ki nekatere avtorje bolje poznajo. Ob uvajanju normativne kontrole bo potrebno tudi dodatno izobra�evanje.

Odprto je tudi vpra�anje, kak�na bo povezava med normativno in bibliografsko bazo podatkov. Mo�nih je ve� na�inov: normativna baza podatkov lahko slu�i le kot pripomo�ek za dodelitev zna�nice, v bibliografski opis se lahko poleg imen vna�a �tevilka normativnega zapisa, v bibliografski opis bi lahko vna�ali celo samo �tevilke normativnih zapisov brez imen avtorjev. Udele�enci sestanka so se sporazumeli, da se bodo o tem dogovorili, ko bo normativna baza podatkov pripravljena.

Mag. Marta Seljak je opozorila na tajnost osebnih podatkov avtorjev.

Gospod Janez Jug je predlagal, da se pri pripravi naslednje verzije normativne baze podatkov CONOR/Imena upo�teva tudi tiste zapise iz COBIB-a, ki so bili narejeni za osebne bibliografije, s tem, da se ozna�i vir.

SKLEP:

IZUM naredi novo verzijo baze podatkov CONOR/Imena. V njej bodo vsebovani slovenski avtorji iz polj 700 in 701 iz slede�ih zapisov:

  1. za monografske publikacije za sloveniko od leta 1991 dalje - iz NUK-ove lokalne baze
  2. za �lanke za sloveniko od leta 1991 dalje - iz NUK-ove lokalne baze
  3. zapisov z avtorji, ki imajo �ifro raziskovalca - iz baze podatkov COBIB.

Zapisi v bazi podatkov CONOR/Imena bodo vsebovali oznako o tem, kateri od gornjih treh kriterijev je bil upo�tevan. V fazi analize bodo upo�tevane tudi vse oblike slovenskih imen iz baze podatkov COBIB.

Pred izdelavo baze podatkov CONOR/Imena bo IZUM poslal udele�encem sestanka kriterije, po katerih so avtorji izbrani kot slovenski. NUK bo sporo�il IZUM-u, kako izbrati zapise za �lanke oz. monografske publikacije za sloveniko iz njihove lokalne baze podatkov.

Ko bo baza podatkov CONOR/Imena pripravljena, bodo udele�enci sestanka dobili �ifre za pregledovanje zapisov. Dolo�en bo rok, do katerega se bodo zbirale pripombe in predlogi.

Pripraviti bo potrebno tudi seznam polj, ki jih bo potrebno izpolnjevati v zapisih v bazi podatkov CONOR/Imena.


K �tev. 3

Gospa Alenka Logar-Ple�ko je �elela pojasnila v zvezi z izpisom bibliografij v skraj�anem formatu.

Mag. Janez Jug potrebuje seznam revij z zalogo, razvr��en po UDK.

Gospa Lidija Wagner je opozorila, da v OPAC-u trenutno ni mo�en izpis �lankov iz dolo�ene revije.

Zapisala: Tadeja Bre�ar