Z A P I S N I K

posveta ob zakju�ku druge faze izvedbe projekta "Ra�unalni�ko podprt sistem medknji�ni�ne izposoje (MI)", ki je bil 19.03.1997 ob 10. uri v prostorih IZUM, Pre�ernova 17, Maribor.


PRISOTNI:

ODSOTNI:

Po uvodnem pozdravu je mag. Marta Seljak predstavila DNEVNI RED sestanka:

  1. Obravnava dokumenta Predlog spremenjenega sistema medknji�ni�ne izposoje
  2. Obravnava problematike neposrednega naro�anja v skladi��e

Ad 1

Najprej je bil pojasnjen na�in predstavitve predloga spremenjenega sistema medknji�ni�ne izposoje v obravnavanem dokumentu, ki ga je predstavil Robert Vehovec. Sledila je predstavitev in obravnava pripomb in predlogov, ki so jih o vsebini omenjenega dokumenta pripravili v CTK, ter predstavitev pripravljenih dopolnitev. Ob tem je bilo zaklju�eno:

Dodatnih pripomb in predlogov v zvezi z obravnavanim dokumentom ni bilo. Ga. Monika Kla�nja je odprla razpravo o mo�nosti vodenja pla�il med knji�nicami (zbirni ra�uni po obdobjih), vendar zaklju�kov na to temo ni bilo.


Ad 2

G. Pero �obot je pojasnil pravilen na�in ozna�evanja lokacije pri obdelavi gradiva, ki je bistven za na�rtovano neposredno naro�anje gradiva v skladi��e. V razpravi je ga. Rozman-Salobir izpostavila problem obdelave dolo�ene periodike, ki je ne hranijo trajno.

G. Pero �obot bo obiskal knji�nice, kjer se bodo dogovorili o na�inu odpravljanja pomanjkljivosti/napak doslej obdelanega gradiva.


Ob zaklju�ku posveta je bilo sklenjeno naslednje:

  1. Do sredine meseca junija bo IZUM v okviru projekta "Ra�unalni�ko podprt sistem medknji�ni�ne izposoje (MI)" pripravil predlog funkcionalnih zahtev ter definiral uporabni�ke vmesnike.
  2. Konec meseca junija bo naslednji posvet.

Posvet je bil zaklju�en ob 12.00.

Zapisala: Bojana Le�nik in Robert Vehovec