Z A P I S N I K

posveta ob zakju�ku prve faze izvedbe projekta "Ra�unalni�ko podprt sistem medknji�ni�ne izposoje (MI)", ki je bil 31.01.1997 ob 10. uri v prostorih IZUM, Pre�ernova 17, Maribor.


PRISOTNI:

ODSOTNI:


Po uvodnem pozdravu je mag. Marta Seljak predstavila DNEVNI RED sestanka:

  1. Predstavitev rezultatov dela projektne skupine IZUM:
  2. Obravnava dokumenta Analiza stanja procesa medknji�ni�ne izposoje.
  3. Obravnava dokumenta Predlog specifikacije zahtev za dopolnitev sistema COBISS/OPAC s funkcijo naro�anja.

Ad 1

Najprej je bil pojasnjen na�in predstavitve rezultatov in globalne ugotovitve opravljene analize stanja medknji�ni�ne izposoje, ki jih je podala Bojana Le�nik, nato pa �e predlog dopolnitev sistema COBISS/OPAC s funkcijo naro�anja, ki ga je predstavil Robert Vehovec.


Ad 2

Na posvetu so bile obravanavane dileme z 29. strani dokumenta "Medknji�ni�na izposoja - analiza stanja", ob katerih je bilo na osnovi mnenj prisotnih predstavnikov knji�nic zaklju�eno:

V splo�ni razpravi so bile izpostavljene �e naslednje dileme in predlogi:


Ad 3

V razpravi o predlogih dopolnitev programske opreme COBISS/OPAC je bilo izpostavljeno naslednje:

Ob zaklju�ku posveta je bilo sklenjeno naslednje:

  1. do 10.2.1997 bodo sodelujo�e knji�nice poslale pisne pripombe na oba dokumenta ter dodatne zahtevke glede statisti�nih preglednic;
  2. do 7.3.1997 bo IZUM pripravil predlog spremenjenega procesa MI;
  3. 14.3.1997 bo naslednji posvet.

Posvet je bil zaklju�en ob 14.45.

Zapisala: Bojana Le�nik in Rober Vehovec