OZ_2018_1-2

2 ORGANIZACIJA ZNANJA 2018, LETN. 23, ZV. 1 - 2 https://doi.org/10.3359/oz1812002 1.01: IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK Branka Badovinac Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: branka.badovinac @ izum.si UVOD Pojemkakovost podatkov/zapisov je v katalogizaciji pogosto izpostavljen, posebej z mislijo na končne uporabnike. Poskusi opredelitve so razpeti med pragmatičnostjo (najpogosteje glede kakovosti kataloga) in univerzalnostjo (s težnjo zaobjeti celoten življenjski krog podatka). A kot je razbrati iz mnogih študij, je pri obeh pristopih težko doseči strokovno soglasje (prim. Snow, 2017). Dojemanje in vrednotenje kakovosti podatkov pogojujejo med seboj prepleteni dejavniki, kot so končni uporabnik, enotna obdelava, organizacija/racionalizacija delovnega procesa, katalogizator in tehnologija/programska oprema. Zato se zavzemamo za pristop, da je kakovost podatkov v Izvle~ek Za potrebe izvajanja analiz kakovosti podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih smo oblikovali nabor dimenzij, s katerimi kvalitativno opišemo, kakšne podatke želimo v zapisih. Nabor smo oblikovali z metodo pregleda literature in tipologije napak, izdelane z analizo priporočil v okviru spremljanja kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov dnevne produkcije v COBIB.SI v letu 2017. Končni nabor obsega 11 različnih dimenzij in zajema različne podatkovne zahteve v okviru naslednjih dveh osnovnih kategorij dimenzij: kakovost vrednosti podatka in kakovost reprezentacije (oblike) podatka. Na podlagi teh smo podali opredelitev kakovosti podatka v bibliografskih in normativnih zapisih. Izdelava nabora dimenzij je pokazala nekatere terminološke ovire strokovnih izrazov. Ustreznost nabora dimenzij je treba preveriti z analizami, kjer se bodo oblikovale tudi mere in metode merjenja ter izhodišča vrednotenja kakovosti podatkov. Klju~ne besede kakovost podatkov, bibliografski zapisi, normativni zapisi, dimenzije Abstract A set of dimensions was developed for the purposes of quality analysis of data of bibliographic and authority records. The dimensions are qualitative descriptions of the types of data required in records. The set was developed by literature review and typology of errors, prepared by analyzing the recommendations given to librarians within quality control of daily bibliographic records production in COBIB.SI in 2017. The final set consists of 11 dimensions; it includes different data requirements within the following two basic categories of dimensions: quality of data value and quality of data representation. Based on the dimensions, data quality in bibliographic and authority records was defined. When developing the dimensions, we had to face some terminological issues. The relevance of dimensions should be checked by actual analysis of data, when metrics and methods, and the basis for quality assessment will be formed. Keywords data quality, bibliographic records, authority records, dimensions katalogizaciji treba razumeti kontekstualno (Badovinac, 2017). V nadaljevanju bomo h kakovosti podatkov pristopili pragmatično in se posredno navezali na kontekst enotne obdelave, vendar se ne bomo ukvarjali s kakovostjo standardov ali shem oziroma posledično s tem, kako ti vplivajo na razumevanje kakovosti podatkov, temveč samo z dejanskimi podatki, ki temeljijo na teh standardih (katalogizacijski pravilniki, formati). Za potrebe aktivnosti spremljanja kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov dnevne produkcije v COBIB.SI (Dornik, et al., 2017) želimo opredeliti kakovost podatkov v bibliografskih in normativnih zapisih, ki nam bo omogočala preprostejše in NABOR DIMENZIJ ZA OPREDELITEV KAKOVOSTI PODATKOV V BIBLIOGRAFSKIH IN NORMATIVNIH ZAPISIH A SET OF DIMENSIONS FOR DEFINING DATA QUALITY IN BIBLIOGRAPHIC AND AUTHORITY RECORDS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5