OZ 2016/1

2 ORGANIZACIJA ZNANJA 2016, LETN. 21, ZV. 1 doi:10.3359/oz1601002 1.04: STROKOVNI ČLANEK Davor Šoštariè Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: davor.sostaric @ izum.si Članek je objavljen z dovoljenjem izdajatelja in je bil prvič objavljen v publikaciji UNESCO forum , 2015. Koper: Založba Univerze na Primorskem. Uvod Dejavnost Instituta informacijskih znanosti (IZUM) je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistema in servisov COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) in sistema SICRIS (sistem za sprotno spremljanje dosežkov raziskovalne dejavnosti). PredvsemCOBISS, ki predstavlja temelj nacionalnega knjižničnega informacijskega sistema, je uspešno uveljavljen tudi v nekaterih drugih državah Jugovzhodne Evrope (Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Bolgarija in Albanija). Vsi ti sistemi so med seboj povezani v mrežo COBISS.Net . IZUM tako že več kot 25 let sistematično podpira modernizacijo knjižničarstva v regiji Jugovzhodna Evropa. UNESCO ima pomembno vlogo na področju knjižničarstva in med njegove prioritete sodi tudi modernizacija knjižnic na podlagi novih tehnologij in organizacijskih konceptov. To je še posebej razvidno iz Unescove Konvencije o varovanju in IZUM v vlogi UNESCOVEGA REGIONALNEGA CENTRA IZUM AS A UNESCO REGIONAL CENTRE Izvle~ek UNESCO je na svoji 36. generalni skupščini novembra 2011 sprejel odločitev, da IZUM-u podeli status centra II. kategorije. Leto dni kasneje je bil v Parizu podpisan Sporazum med Republiko Slovenijo in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO), ki podrobneje definira in opredeljuje vlogo IZUM-a kot regionalnega centra II. kategorije v okviru Unesca. Na kratko so predstavljeni najpomembnejši dogodki in naše razmišljanje po treh letih delovanja v tej vlogi. Klju~ne besede UNESCO, IZUM, center II. kategorije, knjižnični informacijski sistem, informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti, Jugovzhodna Evropa, COBISS, E-CRIS, COBISS.Net Abstract At its 36th General Assembly in November 2011, UNESCO adopted the decision to grant IZUM the status of a category 2 centre. One year later, the Agreement between the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the Republic of Slovenia was signed in Paris, specifying and defining IZUM's functions as a regional category 2 centre under the auspices of UNESCO. The most significant events and our reflections after three years of performing this function are presented. Keywords UNESCO, IZUM, category 2 centre, library information system, current research information system, South-Eastern Europe, COBISS, E-CRIS, COBISS.Net spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions), katere podpisnici sta tudi Republika Slovenija in Evropska komisija. Mreža knjižnic je izjemno pomembna za sožitje med kulturami in za enakomernejši razvoj v svetu, vendar pod pogojem, da je povsod zagotovljena osnovna dostopnost do knjižničnih virov, kar je v odločilni meri odvisno od stopnje informatizacije knjižničnih funkcij. Na podlagi številnih delovnih stikov z regionalno pisarno Unesca v Benetkah (BRESCE) je prevladala ugotovitev, da IZUM s projektom COBISS.Net dejansko opravlja poslanstvo in uresničuje cilje, značilne za centre pod pokroviteljstvom Unesca (centri II. kategorije): prispeva k izvajanju programa UNESCO z zagotavljanjem strokovnih zmogljivosti, z izmenjavo informacij in znanja, s teoretičnimi in uporabnimi dognanji na področju informacijskih znanosti, specialističnim usposabljanjem ter podpiranjem tehničnega sodelovanja z deželami v razvoju.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5