OZ 2015/2

116 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 2 strežnikov in delovnih postaj. DSC med drugim omogoča: • enostavno nameščanje strežniških vlog in njihovih lastnosti, • upravljanje nastavitev registra sistema, • upravljanje datotek in map, • upravljanje procesov in servisov, • upravljanje lokalnih uporabniških računov in skupin, • nameščanje programskih paketov tipa *.msi in *.exe, • upravljanje spremenljivk sistemskega okolja, • izvajanje skript PowerShell, • samodejno konfiguriranje sistemov, ki odstopajo od načrtovane konfiguracije, • enostavno poizvedbo konfiguracije na določenem sistemu. Slika 7: Ukazna lupina verzije 5.0 Pogoj za uporabo DSC je, da morajo biti sistemi vsaj ver- zije Windows 2012R2, Windows 8.1 ali novejši. Podprti so tudi nekateri sistemi Linux. Za delovanje na sistemih Linux je treba namestiti Open Management Infrastructure (OMI). DSC lahko uporabljamo na sistemih v svojem po- datkovnem centru in na sistemih, ki so v javnem oblaku. DSC predstavlja način, kako bomo lahko na enostaven način obvladovali tudi dokaj obsežno in raznoliko informa- cijsko okolje. V verzijo 5.0 so dodani nekateri novi moduli in precej no- vih ukazov (cmdlets). Izpostavili smo nekaj zanimivejših. Modul PackageManagement omogoča poizvedbo in name- ščanje programskih paketov z interneta. Nova lastnost, po- znana pod imenom OneGet, je že vključena v Windows 10 Technical Preview. Uporabniki novih sistemov Windows bodo imeli možnost nameščanja programskih paketov z in- terneta, podobno kot to že precej časa počnejo na sistemih Linux. Dobrodošel je tudi modul Microsoft.PowerShell. Archive, ki uporabnikom omogoča enostavno kreiranje in upravljanje arhivskih (ZIP) datotek. Dodano je veliko šte- vilo novih ukazov, npr. Clear-RecycleBin, Get-Clipboard, Set-Clipboard; njihov namen je predvsem avtomatizacija upravljanja večjega števila sistemov Windows. Microsoft želi omogočiti podporo za upravljanje omrež- nih stikal svojih izdelkov, kot je npr. Sistem Center Virtu- al Machine Manager. Nekatera omrežna stikala priznanih proizvajalcev (Cisco, Arista, Huawei) že imajo certifikat Windows Server Logo, kar jim zagotavlja interopera- bilnost v ta namen. PowerShell, verzija 5.0, že vsebuje modul NetworkSwitch, ki bo omogočal enostavno upra- vljanje omrežnih stikal. Reference Trend Micro, 2015. [spletna stran] Dostopno na: http://www.trendmicro. com/us/index.html [27. 10. 2015]. Wigley, A. in Nixon, J., 2015. Windows 10: an introduction to build- ing Windows Apps for Windows 10 devices. MSDN Magazine , [online] 30(5). Dostopno na: https://msdn.microsoft.com/sl-si/ magazine/dn973012 [27. 10. 2015]. Drugi viri How-to Geek, 2014. Windows 10 includes a Linux-style package man- ager named "OneGet" . [online] Dostopno na: http://www.howto- geek.com/200334/windows-10-includes-a-linux-style-package- manager-named-oneget/ [27. 10. 2015]. Microsoft, 2015. Get started with Windows PowerShell desired state configuration for Linux . [online] Dostopno na: https://technet. microsoft.com/en-us/library/mt126211.aspx [27. 10. 2015]. Microsoft, 2015. What's new in Windows PowerShell. [online] Dosto- pno na: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh857339. aspx#BKMK_new50 [27. 10. 2015]. Microsoft, 2015. Windows PowerShell desired state configuration over- view . [online] Dostopno na: https://technet.microsoft.com/en-us/ library/dn249912.aspx [27. 10. 2015]. Rutkas, C., 2015. A First Look at Building Windows 10 Universal Apps . [online]. Dostopno na: https://channel9.msdn.com/Shows/Inside- Windows-Platform/A-First-Look-at-Building-Windows-10-Uni- versal-Applications [27. 10. 2015]. Snover, J., 2014. Windows management framework V5 preview. Windows Server Blog , [blog] 3. april. Dostopno na: http://blogs. technet.com/b/windowsserver/archive/2014/04/03/windows-man- agement-framework-v5-preview.aspx [27. 10. 2015]. Marko Belej, Luka Juršnik, Marko Kabaj, Andrej Korošec, Andrej Šerod, Gorazd Taciga, Janko Žigart POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5