OZ 2015/1

60 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 • vzpostavljena je bila evidenca visokošolskih zavodov in študijskih programov, posledica te evidence je tudi nacionalni šifrant, ki ga poleg visokošolskih zavodov uporablja še več drugih zavodov; • evidenca je postala centralni vir podatkov o statusu študenta za več služb; • vzpostavljena je enotna točka za prijavo za vpis v visokošolski zavod ter za prošnjo za bivanje. Tako eVŠ postaja pomemben vir podatkov za akterje v državni upravi, visokošolske zavode in tudi širšo javnost. V letu 2014 je bilo v eVŠ izpolnjenih 48.589 elektronskih vlog (31.095 prijav za vpis in 17.500 prošenj za bivanje). V letu 2013 je bilo v eVŠ zabeleženih 947.446 vpogle- dov v osebne podatke, v letu 2014 (19. 11. 2014) pa že 1.450.830. Načrti za prihodnost se nanašajo predvsem na javno ob- javo podatkov o visokem šolstvu za širšo javnost in na krepitev analitične vloge eVŠ. V ta namen se načrtuje aktiviranje posebne spletne strani (http://portal.evs.gov . si) in mobilne aplikacije eVŠ. Prav tako se načrtuje upar- janje podatkov iz eVŠ s podatki iz drugih virov, s čimer bi omogočili kakovosten pregled in analizo izobraževanja na nivoju visokega šolstva. Zlatko Polak je v prispevku Organizacija podpore MDDSZ za strokovne delavce na centrih za socialno delo in državljane predstavil koncept delovanja enotne- ga kontaktnega centra (EKC) državne uprave za izvajanje podpore uporabnikom. Pri tem je v uporabi rešitev IBM Maximo. V prvi polovici leta 2012 je bila na MJU za MDDSZ vzpostavljena večnivojska podpora – storitev eSociala. Vstopno točko podpore je predstavljal prav EKC, do katerega so lahko uporabniki dostopali preko brezplačne telefonske številke ali e-pošte. Državljanom je bila preko EKC zagotovljena celovita podpora v zvezi z ZUPJS (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev), strokovnim delavcem CSD (center za socialno delo) pa poleg vsebinske še tehnična in strokovna pomoč za delo z aplikacijami, ki se uporabljajo za informacijsko podporo izvajanja ZUPJS. Na prvem nivoju so podporo izvajali svetovalci EKC (zunanji izvajalec), ki so opravljali tudi vlogo klicnega centra. Izkazalo se je, da prvi nivo ni pov- sem izpolnil pričakovanj MDDSZ. Cilj je bil, da se na pr- vem nivoju razreši 60 % vprašanj, v praksi pa jih ni bilo preseženih niti 20 %. Analiza je pokazala, da je razlog v premajhni strokovni usposobljenosti sodelavcev na prvem nivoju. Zato so se tudi odločili za nov koncept delovanja EKC, ki izključuje zunanjega izvajalca. Igor Kuzma in Tomaž Žagar sta v prispevku STAGE – spletna GIS aplikacija za prikazovanje in posredova- nje geoprostorskih statističnih podatkov predstavila aplikacijo STAGE. Aplikacija povezuje geoprostorske in statistične informacije za potrebe različnih skupin upo- rabnikov. Uporabniku omogoča interaktivno vizualizacijo geoprostorskih statističnih podatkov ter dostop do podat- kov. Poudarek aplikacije je na prikazovanju statističnih podatkov v daljših časovnih serijah in tudi na majhnih statističnih enotah. Aplikacijo sestavljajo ponudnik podat- kov, skrbniški modul z vmesnikom, servis za pretvorbo podatkov, prostorska podatkovna baza in uporabniški vmesnik. Boštjan Krajnc, Robert Vehovec, Zdenka Kamenšek in Bojana Lešnik POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5