OZ 2015/1

M 57 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 Konferenca IJU 2014 je potekala 8. in 9. decembra 2014 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju pod delovnim nas- lovom Izza oblaka sonce . Prispevke so predstavili avtorji, ki so zaposleni v javni upravi. Prispevki so bili razvrščeni v štiri sekcije: rešitve, tehnologije in metodologije, dobre prakse in predstavitve. Vsebina prispevkov dokazuje, da se slovenska javna uprava zaveda nujnosti upoštevanja sodobnih tehnologij tako za svoje delovanje kakor tudi za storitve za fizične in pravne osebe. Cilj informatizacije storitev in procesov v javni upravi je približati njene sto- ritve vsem, tako da bodo dostopne hitro in kvalitetno. Boro Nikić iz Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je predstavil prispevek Uporaba masivnih po- datkov (Big Data) za statistične namene . V zadnjih letih se v svetu intenzivno proučuje možnost uporabe ma- sivnih podatkov za statistične, poslovne in druge namene (uravnavanje prometa, optimizacija ukrepov v primeru naravnih in drugih nesreč itd.). Za masivne podatke so značilne velika količina, raznovrstnost in velika hitrost; vse to zahteva spremembo metodologije in informacij- skega okolja, če želimo podatke kar najbolj učinkovito uporabiti. Statistični urad Republike Slovenije v zadnjem letu izvaja pilotske projekte in sodeluje pri več medna- rodnih statističnih projektih oziroma v delovnih skupinah, katerih namen je pripraviti smernice za uporabo masivnih podatkov v rednem statističnem procesu. V prispevku je predstavil aktivnosti urada, s katerimi želijo pripraviti in- formacijsko okolje za shranjevanje in obdelavo masivnih podatkov, ustvariti partnerstvo s skrbniki virov masivnih podatkov in drugimi akterji v statističnih procesih ter poskrbeti za varno ravnanje s podatki. Aktivnosti, ki jih SURS trenutno izvaja, in pogoji, ki jih je SURS v ta namen zagotovil, so: • Vzpostavljeno je testno okolje Hadoop, ki omogoča vzporedno obdelavo zelo velike količine podatkov. • Testirajo se različna orodja za obdelavo masivnih podatkov (SAS, RHadoop, Pig, Hive, Pentaho …). • Vzpostavljajo se mehanizmi za varno in etično rav- nanje z občutljivimi podatki. Informatika v javni upravi 2014 • Vzpostavljeni so stiki in partnerski odnosi z različni- mi skrbniki virov masivnih podatkov. • Pridobljeni so testni mobilni podatki. Na osnovi teh podatkov se testirajo IT-okolje, IT-orodja, metodolo- gija in možne statistike (turizem …). • Pridobivajo se testni podatki cen trgovskih verig. • Izvajajo se testna pridobivanja podatkov s spleta (angl. web scraping ). • Identificirajo se možni partnerji pri delu z masivnimi podatki in pri izobraževanju strokovnjakov za delo s podatki oz. podatkovnih znanstvenikov (angl. data scientist ). Ker pomen in uporaba masivnih podatkov presegata ura- dno statistiko, se kaže potreba po: • ustanovitvi strateške skupine na nivoju Republike Slo- venije, v katero bi bili vključeni strokovnjaki iz različ- nih državnih institucij (Naloga skupine bi bila pripraviti strategijo za delo z masivnimi podatki v naslednjih letih in definirati njihovo uporabo tako za namene uradne statistike kot za namene drugih organizacij.); • IT-okolju in orodjih, ki bi omogočala shranjevanje in obdelavo masivnih podatkov (Ta okolja morajo zago- toviti kar se da varno ravnanje z masivnimi podatki. Prav tako je treba razmisliti o različnih možnostih za vzpostavitev takih okolij (lokalno okolje, oblak infor- macijske tehnologije ...). V primeru zelo občutljivih podatkov je treba tudi preučiti možnosti neposredne obdelave podatkov pri podatkovnih virih.); • povezovanju z raziskovalnimi institucijami in univer- zami z namenom izobraževanja novih tipov statistikov (t. i. podatkovnih znanstvenikov) za delo z masivnimi podatki in za vpeljavo novih IT-tehnologij; • ustvarjanju partnerstva z vsemi akterji (tudi javnostjo) z namenom prepoznavanja etične uporabe masivnih podatkov za namene uradne statistike. doi:10.3359/oz1501057 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5