OZ 2015/1

54 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 Med 1. in 3. decembrom 2014 se je v Bonnu odvijala šes- ta konferenca SWIB (Semantic Web in Libraries), ki se je je udeležilo 165 udeležencev iz 24 držav. Konferenca je bila razdeljena v dva dela: prvi dan je bil namenjen delav- nicam, drugi in tretji dan pa se je zvrstilo 17 predavanj. Namen konference je bil predstaviti novosti ter spodbu- diti izmenjavo idej in izkušenj med udeleženci v zvezi z objavo in povezovanjem knjižničnih metapodatkov na spletu ter razvojem storitev in orodij, ki jih knjižnice in sorodne institucije že razvijajo na osnovi paradigme LOD (Linked Open Data). Povzetki, prosojnice in posnetki delavnic ter predavanj so na voljo na spletni strani http://swib.org/swib14/ . Naslednja konferenca SWIB15 bo v Hamburgu med 23. in 25. novembrom 2015. Delavnice Introduction to Linked Open Data Delavnico sta vodila Felix Ostrowski in Adrian Pohl iz nemškega podjetja graphthinking . Namen te uvodne delavnice je bil predstaviti bistvo pristopa povezanih podatkov (angl. linked data ) in osnovna zakonita dolo- čila odprtih podatkov (angl. open data ). Udeleženci smo z ustvarjanjem in izpopolnjevanjem dokumentov RDF poglobili svoje znanje o tej temi. Predstavljeni in hkrati preizkušeni so bili principi povezanih podatkov, kot je npr. objava opisov RDF v spletnem okolju. Pokazalo se je, da sta prednosti objave povezanih podatkov zbira- nje podatkov iz različnih virov in ustvarjanje poizvedb, shema RDF pa je bila predstavljena kot učinkovit način podatkovne integracije. Introducing RDFa with schema.org for web applications Zelo praktično naravnano delavnico je vodil Dan Scott (Laurentian University, Kanada). Po kratki uvodni pred- stavitvi smo samostojno reševali naloge, razdeljene v štiri sklope: 1. RDFa Leta 2008 je W3C (World Wide Web Consortium) objavil prvo specifikacijo RDFa (Resource Descrip- Konferenca swib14 Semanti^NI SPLET V KNJIŽNICAH tion Framework in Attributes) za razširitev sintakse XHTML s podporo specifikaciji RDF (Resource De- scription Framework). RDFa je takoj postal ključna metoda za povezovanje podatkov na spletu; leta 2013 je bil razširjen s specifikacijo RDFa 1.1 (www.w3.org/ TR/rdfa-lite/) in novo specifikacijo RDFa Lite (www. w3.org/TR/rdfa-lite/) , ki zajema minimalno podmno- žico atributov za predstavitev podatkov RDF v sple- tnih dokumentih HTML, SVG in XML. To je oživilo zanimanje za združevanje semantičnega in dokumen- tnega spleta. Na delavnici smo na vzorčnem doku- mentu HTML z dodajanjem strukturiranih podatkov na praktičnih primerih preizkusili bistvene koncepte specifikacije RDFa Lite. 2. shema.org (https://schema.org/) V drugem delu delavnice smo v naš vzorčni dokument dodajali še elemente iz strukture shema.org za podatke o knjižnicah, kot so npr. naslov, lokacija, delovni čas. Schema.org je besednjak, ki so ga leta 2011 pripra- vili Google, Yahoo in Yandex, da bi s tem omogočili preprost način objave metapodatkov o priljubljenih iskalnih temah, kot so dogodki, ljudje, proizvodi itd. Razvoj besednjaka je leta 2013 prevzel W3C. Pred- nosti uporabe besednjaka shema.org za knjižnične aplikacije je več: knjižnica lahko ponudi natančnejše in bogatejše rezultate iskanja po svojih metapodatkih, izboljša lahko algoritme razvrstitve rezultatov iskanja po pomembnosti (angl. search ranking ), omogoči pa lahko tudi podrobnejše iskanje in predstavitev svojih organizacijskih informacij. 3. Spletni iskalnik Google nam, poleg indeksiranja vsebine, ki je dosto- pna preko njegovega iskalnika google.com , omogoča kreiranje svojega lastnega, osebno prilagojenega sple- tnega iskalnika CSE (Custom Search Engine, https:// cse.google.com/cse/) , ki ponuja hitro nameščeno in hkrati zelo prilagodljivo iskalno storitev. V tem delu delavnice smo ustvarili enostaven spletni iskalnik za izbrane knjižnične kataloge s strukturiranimi podatki po besednjaku shema.org, na osnovi katerih smo, z zajemanjem in filtriranjem bibliografskih podatkov, zgradili svoj vzajemni katalog. 4. Zajemanje podatkov V tem delu delavnice je bil predstavljen enostaven doi:10.3359/oz1501054 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5