OZ 2015/1

M 45 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 Konferenca z naslovom Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge je potekala od 16. do 22. av- gusta 2014 v Lyonu, in sicer v Kongresnem centru, ki je v osrednjem delu večnamenskega kompleksa Cité Inter- nationale. Pred osrednjim delom konferenčnega prog- rama sta zunaj Lyona potekali tudi dve predkonferenci. Prvo, The parliamentary Library: past and future ( http:// preifla2014-en.assemblee-nationale.fr) , je organizirala Sekcija za parlamentarne knjižnice; potekala je v Parizu, v stavbi Državnega zbora, Bourbonski palači. Drugo, Digital Transformation and the Changing Role of News Media in the 21st Century (http://www.itu.int/en/history/ Pages/IFLA2014.aspx), je organizirala Sekcija za časopi- se in je istočasno potekala v Ženevi v Švici. Po statističnih kazalcih se je konference udeležilo 3119 knjižničarjev in drugih strokovnjakov iz 132 držav. Kon- ferenca bo ostala v spominu po izjemni organizaciji in udeležbi preko 300 volonterjev – knjižničarjev iz Lyona in regije. Program je potekal v 227 sejah, kjer je bilo mo- goče poslušati preko 400 prispevkov. V najbolj obiskanih dnevih, med ponedeljkom in sredo, je hkrati potekalo od 25 do 30 dogodkov. Na prvih šestdesetih sejah, ki so bile na programu prvega dne konference, so potekali sestanki Iflinih (IFLA, International Federation of Library Asso- ciations and Institutions) stalnih odborov, sekcij, stra- teških programov ipd. Odprti del konference se je začel v nedeljo, 17. avgusta. V okviru otvoritvene slovesnosti so najprej stopili na govorni- ški oder domačini in Sinikka Sipilä, predsednica Ifle. Sledi- lo je vabljeno predavanje z naslovom The future of reading , ki ga je imel vplivni francoski filozof Bernard Stiegler; na področju analize odnosa tehnologije in filozofije Bernard Stiegler nadaljuje delo, ki so ga začeli Jacques Derrida, Gilbert Simondon in Andre Leroi-Gourhan. V svojem pre- davanju je v ospredje postavil idejo hibridnega branja, ki je po njegovem mnenju posledica spleta in spletnih servisov. Za Stieglerja je splet filozofija inženiringa, ki vključuje ne le ontološke in epistemološke vidike, ampak tudi etične in estetske. Po Stieglerjevem prepričanju je di- gitalizacija proces ustvarjanja podvojenega sveta. Ta pod- vojeni svet omogoča skupno rabo znanja in usklajevanje ustvarjalnosti. Branje je vedno manj enosmerni proces in tega se knjižnice tudi zavedajo. Pri projektu Très Grande Bibliothèque , v katerem je Francoska nacionalna knjižni- ca sodelovala že leta 1989, so bralcem ponudili posebne bralne postaje, ki so omogočale skupno rabo beležk. V prihodnosti lahko na spletu pričakujemo vedno več inter- pretacij, polemik, argumentov, s katerimi bo znanje posa- meznika nasprotovalo hermenevtiki skupnosti. Knjižnice prihodnosti ne bodo uspešne, če svojih servisov ne bodo znale prilagoditi novim oblikam znanja, ki nastajajo kot posledica novega, hibridnega branja. Mene so zanimale predvsem teme, povezane z Iflinimi standardi, strateškimi plani OCLC (Online Computer Library Center), katalogizacijo in sorodnimi programi univerzalne bibliografske kontrole, programom UNI- MARC ter načrti za prenos knjižničnih sistemov v oblak. Udeležila sem se dogodkov, ki so bili povezani z začet- kom Lyonske deklaracije in s programi mednarodnega sodelovanja Ifle. V času konference je potekalo redno srečanje Stalnega odbora za UNIMARC (PUC – Permanent UNIMARC Committee), kjer sem aktivno sodelovala. IFLA Prva seja odprtega programa je bila IFLA Market. How to get published . V štirih paralelnih programih so bile obdelane naslednje teme: kako je treba napisati članke ter različna navodila za objavo v publikaciji IFLA Journal in drugih strokovnih publikacijah; kako je treba uspešno delovati v strokovnih skupinah Ifle in kako je treba pri- praviti standarde. Udeležila sem se seje Producing IFLA standards – a "how to" session for IFLA units, na kateri je Patrice Landry (Švicarska nacionalna knjižnica), predsednik Od- bora za standarde (CoS – Committee on Standards), pred- stavil priročnik IFLA Standards Procedures Manual. Pri- ročnik je namenjen članom strokovnih skupin Ifle, ki na različnih področjih pripravljajo standarde in priporočila. Priročnik pomaga pri zahtevnih postopkih, ki vodijo do uvedbe standarda v Ifli in lokalnih knjižničarskih skup- nostih. Pripravila ga je delovna skupina, ki jo je leta 2013 OSEMDESETA konferenca IFLA 2014 doi:10.3359/oz1501045 1.25: DRUGI ČLANKI ALI SESTAVKI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5