OZ 2015/1

M 27 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 Tvrtko-Matija Šercar Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: tvrtko.sercar @ izum.si ANTROPOLOGIJA INFORMACIJ transdisciplinarno podpolje informacijske znanosti Izvle~ek Antropologija informacij in tehnologij ter kiborška antropologija v tem hipu nastajata po stranski poti. Antropologija informacij in tehnologij je uporaba antropološkega pristopa v informacijski znanosti, velja pa tudi obratno: informacijska znanost naj bi bila ena izmed najpomembnejših antropoloških znanosti. Na osnovi nekaj primerov so predstavljene tradicionalna antropologija, nova antropologija informacij in tehnologij ter kiborška antropologija. Interpretativni modeli tradicionalne antropologije, ki so jo pripeljali v stanje globoke krize, so nerazdružljivo povezani z belim moškim pripadnikom vladajočega razreda v državah razvitega Zahoda kot subjektom antropologije. Posebej je izpostavljen prispevek žensk k prevladujoči krizi, v katero je zapadla tradicionalna antropologija zaradi androcen- tričnosti, seksizma, rasizma in ideološkega značaja prevladujočih antropologij. Antropologija infor- macij je bolj interpretativna kakor eksperimentalna znanstvena disciplina, obsega pa informacijsko ravnanje in informacijsko kulturo. Biološka antropologija kot vrsta tradicionalne antropologije se ukvarja z odnosom med človekom in drugimi živimi bitji, predvsem živalmi, kiborška antropologija pa se po teoriji omrežnih dejavnikov (angl. Actor Network Theory – ANT) ukvarja z odnosom med človekom in kibernetičnimi organizmi oziroma med človekom in tehnologijo kot človekovo stvaritvi- jo. Ustanovitveno besedilo kiborške antropologije je A Cyborg Manifesto Donne Haraway (1985). Klju~ne besede tradicionalna antropologija, antropologija informacij in tehnologij, kiborška antropologija Abstract The emergence of information and technology anthropology, and cyborg anthropology at this point runs along a side route. Anthropology of information and technology is the use of the anthropological approach in information science and vice versa, information science should be one of the most impor- tant anthropological sciences. Based on a few cases, traditional anthropology, the new anthropology of information and technology, and cyborg anthropology are introduced. The interpretative models of traditional anthropology, which have led it to a state of deep crisis, are inextricably linked with the male members of the white ruling class in the developed countries of the West as a subject of anthro- pology. Particularly highlighted is also the contribution of women to the prevalence of the anthropo- logy crisis, in which traditional anthropology was pushed due to androcentricity, sexism, racism and the ideological nature of the anthropology of "mainstream". Anthropology of information is more an interpretative than an experimental discipline, encompassing information behavior and information culture. Biological anthropology as a type of traditional anthropology deals with the relationship bet- ween man and other living beings, especially animals, whereas cyborg anthropology, according to the theory of network actors (Actor Network Theory – ANT), deals with the relationship between man and cybernetic organisms, or between man and technology as a human creation. The founding text of cyborg anthropology is A Cyborg Manifesto by Donna Haraway (1985). Keywords traditional anthropology, information and technology anthropology, cyborg anthropology Članek je del rokopisa knjige Informacijska znanost na dvosmernih mostovih : Collectanea Theoretica Informatologica . V rokopisu je sicer precej elementov antropološkega pristopa, ki je v informacijski znanosti neizogiben. Gre za uvodno informacijo o antropologiji informacij in kiborški antropologiji. doi:10.3359/oz1501027 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5