OZ 2015/1

M 15 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 Tvrtko-Matija Šercar Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: tvrtko.sercar @ izum.si Knjižnična ekonomija je pomemben segment knjižničar- stva. V pojmu knjižnične znanosti (nem. Bibliothekswissen- schaft ), ki ga je vpeljal Martin Schrettinger na začetku 19. stoletja, je bil ekonomski vidik prepoznan kot (iz)ključen. (Kunze, 1973) Ta knjižnična znanost ni identična moderni znanosti o knjižnicah, saj je bila omejena na en sam se- gment knjižničarstva, ki ga imenujemo knjižnična admi- nistracija (angl. library administration, nem. Bibliotheks- lehre ) in knjižnična ekonomija (angl. library economy, SOCIALNA EKONOMIJA SISTEMA COBISS IN MREŽE COBISS.Net Izvle~ek Predstavljen je zgodovinski pogled na socialno ekonomijo sistema COBISS in mreže COBISS.Net . Knjižnična ekonomija je pomemben segment knjižničarstva. Z ekonomskega vidika sta kooperativ- ni online knjižnični informacijski sistem COBISS in mreža COBISS.Net primera pristnega razvoja tovrstnih sistemov z značilnimi elementi posttržne paradigme socialne ekonomije. Pojem socialne ekonomije so v osemdesetih letih 20. stoletja uvedli francoski družboslovci, da so lahko pojasnili razlike med tržnim (zasebnim) in javnim (državnim) sektorjem ter tretjim sektorjem, sektorjem prostovoljnega dela. Osnova socialne ekonomije je omrežna ontologija za online izmenjavo infor- macij in stvari. Sistem COBISS in mreža COBISS.Net, ki povezuje kooperativne online knjižnične informacijske sisteme, vključujeta to omrežno ontologijo za online izmenjavo informacij. V siste- mu COBISS je vodilna ideja pojem skupnega dobrega, ne pa komercialna paradigma takojšnjega finančnega dobička. Poleg cene uporabe zapisov na ravni ničnih marginalnih stroškov je v sistemu COBISS in mreži COBISS.Net konkurenčna tudi cena kreiranja zapisov. Klju~ne besede sistem COBISS, mreža COBISS.Net , socialna ekonomija, mejni strošek Abstract A historical view of the social economy of the COBISS system and of the COBISS.Net network is presented. Library economics is an important part of librarianship. From an economic point of view, the COBISS co-operative online bibliographic information system and the COBISS.Net ne- twork are examples of a genuine development of such systems with typical elements of post-market paradigm of the social economy. The concept of social economy was introduced by French social scientists in the 1980s to explain the difference between the market (private) and public (govern- ment) sectors and the third, voluntary sector. Social economy is based on a network ontology for online exchange of information and things. The COBISS system and the COBISS.Net network, which links collaborative online library information systems, include the network ontology for onli- ne exchange of information. ​​The concept of the common good, and not the commercial paradigm of immediate financial gain, is the leading idea in the COBISS system and the COBISS.Net network. In addition to the price of the use of records at nil marginal costs, also the price of creating records is competitive in the COBISS system and the COBISS.Net network. Keywords COBISS system, COBISS.Net network, social economy, marginal cost nem. Bibliothekökonomie ). Sistem COBISS je leta 1987 zasnoval Institut informacij- skih znanosti (IZUM) iz Maribora, ki se je kot generalni izvajalec sistema znanstvenih in tehnoloških informacij (SZTI) uveljavil že v nekdanji Jugoslaviji, po družbenih spremembah v začetku devetdesetih let 20. stoletja pa ga je v vlogi razvijalca sistema COBISS sprejel širši krog držav v Jugovzhodni Evropi. Leta 2003 je bil podpisan doi:10.3359/oz1501015 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5