OZ 2015/1

6 ORGANIZACIJA ZNANJA 2015, LETN. 20, ZV. 1 Mateja Drnovšek Osnovna {ola Polje, Ljubljana Kontaktni naslov: mateja.drnovsek @ ospolje.si Uvod Na Osnovni šoli Polje smo se v šolskem letu 2012/13 odločili za prehod na sistem COBISS. Z idejo o prehodu smo se poigravali že pred tem, glavni razlogi za dejan- ski prehod na COBISS pa so bili povpraševanje staršev, navdušenje knjižničarjev drugih šolskih knjižnic, ki so že postale polnopravne članice, in dejstvo, da je IZUM cene svojih storitev približal šolskim knjižnicam. S prehodom na COBISS pa smo učence začeli sistematično navajati na iskanje po COBISS-u; v ta namen je vsako leto orga- niziran poseben dan dejavnosti. Pred tem je seznanjanje s COBISS-om potekalo v okviru knjižnično informacijskih znanj (KIZ). dan dejavnosti Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnov- ne šole, ki medpredmetno povezuje predmetna področja Kak[en COBISS, knjižni^arka? Izvle~ek Na Osnovni šoli Polje je tehniški dan za šestošolce v okviru dnevov dejavnosti namenjen seznanja- nju učencev s sistemom COBISS in iskanju po COBISS/OPAC-u. V šestih šolskih urah se učenci poleg tega seznanijo tudi s pravilnim navajanjem virov in s pravili za pisanje seminarskih nalog. Na predmetni stopnji Osnovne šole Polje je bila izvedena anketa o poznavanju sistema COBISS. Ugo- tovljeno je bilo, da velika večina učencev sistema COBISS ne pozna in ga tudi ne uporablja, če jih z njim ne seznanimo sistematično. Klju~ne besede dan dejavnosti, iskanje po COBISS/OPAC-u, seminarska naloga, navajanje virov Abstract At Polje Primary School, on the day of technology organised within the framework of activity days, pupils of the 6th grade learn about the COBISS system and about searching in COBISS/OPAC. In six periods, pupils also learn about how to cite sources correctly and about the rules for writing term papers. A survey about pupils' familiarity with the COBISS system was carried out in the upper primary school classes. It was established that the majority of pupils were not familiar with the COBISS system; they do not use it unless they learn about it systematically. Keywords activity day, search in COBISS/OPAC, term paper, citing sources in discipline, vključene v predmetnik osnovne šole. Dne- vi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum); le-ta določa njihovo vsebino in orga- nizacijsko izvedbo. Cilj dni dejavnosti je, da se učenkam in učencem omogoči utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, ter uporabo tega znanja in njegovo nadgraje- vanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. Dneve dejavnosti delimo na: kulturne, športne, naravoslovne in tehniške dneve. (Dnevi dejavnosti, 1998) Seznanjanju s COBISS-om je bil po- svečen tehniški dan. potek dela Sprva je bil namen, da bi se dan dejavnosti o COBISS‑u izvajal v osmem razredu osnovne šole. V dogovoru z učitelji pa smo se odločili, da bomo ta dan dejavnosti Članek je nastal na osnovi predstavitve z naslovom ?@#$//^&? Kakšen COBISS, knjižničarka? na konferenci COBISS 2014. Mari- bor, 19.–20. november 2014. doi:10.3359/oz1501006 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5