OZ 2014/1

34 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 Trove – projekt avstralske nacionalne knjižnice, Libra- ryThing pa je najbolj referiran neknjižničarski projekt. V enem izmed testiranj vizualizacije informacij sodeluje tudi Merčunova s projektom FrbrVIS (http://november. idi.ntnu.no/frbrized/rest/db/frbrvis/indexSi.html; ne delu- je v brskalniku Internet Explorer). Posledice, ki naj bi jih z implementacijo modela pričako- vali knjižničarji, je v zadnjem predavanju razložil dr. Jan Pisanski. Da bi lahko izkoristili potenciale modela FZBZ v realnem okolju, kot so npr. zmanjševanje stroškov, dodana vrednost storitev, pomembnejša vloga knjižnic v semantičnem spletu (ki jo npr. omogoča metoda objave povezanih podatkov (angl. Linked Data )), je treba izpol- niti vrsto zahtevnih pogojev na praktični ravni. Najprej so bila sprejeta katalogizacijska načela (leta 2009 je bila objavljena Izjava o mednarodnih katalogizacijskih nače- lih ), istega leta so bila v Italiji sprejeta tudi njihova prva nacionalna katalogizacijska pravila REICAT. Leta 2013 so se začela uporabljati nova anglo-ameriška katalogiza- cijska pravila RDA, ki so sicer tesno povezana z dose- danjo prakso, predvsem zaradi formata. Tudi na področju formata se razvija nekaj pristopov, npr. BIBFRAME (http://www.loc.gov/bibframe/docs/model.html ), ki izhaja iz anglo-ameriške prakse. Implementacija FZBZ pa je po- vezana tudi z razvojem vrste drugih elementov, npr. raču- nalniških sistemov in uporabniških vmesnikov. Predvsem je treba rešiti problem konverzije obstoječih podatkov in bibliografskih zapisov, ki temeljijo na različnih (lokalno prilagojenih) formatih in (nacionalnih) katalogizacijskih pravilih. Avtomatizirana pretvorba podatkov v obliko, ki je skladna s FZBZ, je zahteven postopek. Testni projekti so pokazali, da rešitve frbrizacije niso popolne, algoritmi pa niso enostavni niti za določen sklop – bazo podatkov (npr. nacionalna bibliografija), in to tudi zaradi nekon- sistentnosti katalogizacijske prakse in nestrukturiranosti nekaterih podatkov v formatu (npr. manjkajo podatki o enotnih naslovih, podatki o izraznih oblikah, navedbe avtorstva, semantični odnosi med podatki). V končni razpravi so imeli udeleženci več vprašanj, ki so se nanašala na koristnost modela, torej na to, kako bo to vplivalo na delo knjižničarja. Predvideva se namreč, da se bo z implementacijo FZBZ odpravilo podvajanje podatkov, zapise pa se bo bogatilo z dodanimi informa- cijami, kar pomeni, da se obseg katalogizatorjevega dela ne bo zmanjšal, temveč bo delo bolj intelektualizirano. Udeleženci so želeli vedeti tudi, kako je z razvojem in implementacijo FZBZ v slovenskem okolju, med drugim jih je zanimal predvsem razvoj katalogizacijskih pravil. Predavatelji so izpostavili tudi testiranje pretvorbe zapi- sov s frbrizacijo Slovenske nacionalne bibliografije. Reference Žumer, M., 2014. Model FZBZ – izhodišča, značilnosti in razvoj "Ta čudni model na F …" . [pdf] Dostopno na: http://www.dbl-drustvo. si/wp-content/uploads/2014/03/Kaj-je-fzbz.pdf [2. 4. 2014]. Drugi viri Aalberg, T., Merčun T. in Žumer, M., 2011. Coding FRBR-structured bibliographic information in MARC. V: C. Xing, et al. ur. ICADL 2011: Proceedings of the 13th International Conference on Asia- Pacific Digital Libraries, LNCS 7001 . Heidelberg: Springer. pp. 128–137. Aalberg, T. in Žumer M., 2013. The value of MARC data, or challenges of frbisation. Journal of Documentation , 69(6), pp. 851–872. Dimec, Z., Žumer, M. in Riesthuis, G. J. A., 2005. Slovenian cataloging practice and functional requirment for bibliographic records: a comparative analysis. Cataloging and Classification Quarterly , 39(3–4), pp. 207–227. Merčun, T., 2014. Uporabniški vmesniki in FZBZ . [pdf] Dostopno na: http://www.dbl-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/03/FZBZ_ vmesniki_MercunTanja.pdf [2. 4. 2014]. Merčun, T., Žumer, M. in Aalberg, T., 2012. FrbrVis: an information visualization approach to presenting FRBR work families. V: P. Zaphiris, et al. ur. TPDL 2012, LNCS 7489 . Heidelberg: Springer. pp. 504–507. Pisanski, J., 2014. FZBZ v praksi "FZBZ in knjižnice" . [pdf] Dostopno na: http://www.dbl-drustvo.si/wp-content/uploads/2014/03/FZBZ- knjiznicevpraksi.pdf [2. 4. 2014]. Takhirov, N., Aalber, T. in Žumer, M., 2012. FRBR-ML: a FRBR-based framework for semantic interoperability. Semantic Web , [online] 3(1), pp. 23–43. Dostopno tudi na: http://www.semantic-web- journal.net/content/frbr-ml-frbr-based-framework-semantic- interoperability-0 [2. 4. 2014]. Takhirov, N., Aalberg, T. in Žumer, M., 2011. An XML-based repre- sentational document format for FRBR. V: D.K.W. Chiu, et al. ur. Web Information System Engineering - W WISS‘10 Workshop . Heidelberg: Springer. pp. 70–83. Branka Badovinac in Nevenka Zupančič POROČILO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5