OZ 2014/1

16 ORGANIZACIJA ZNANJA 2014, LETN. 19, ZV. 1 Ivana Dimov Džoleva Makedonska akademija na nauke i umetnostite, Skopje Kontaktni naslov: dimovivana @ yahoo.com Marija Petek Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofska fakulteta, Ljubljana Kontaktni naslov: marija.petek @ ff.uni-lj.si UVOD Prispevek predstavlja stanje na področju katalogizacije v Makedoniji in rezultate ocene segmenta COBISS2/Kata- logizacija. V času raziskave je bilo v sistem COBISS.MK vključenih 43 makedonskih knjižnic, v katerih je bilo zaposlenih 575 strokovnih delavcev, od teh 88 katalogi- zatorjev z licenco za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS (State Statistical Office of the Republic of Ma- cedonia, 2011). Gjalevska (2005) meni, da je v knjižnicah premalo strokovnega osebja ter da študijski program za bibliotekarstvo in informacijsko znanost ni ustrezen. Veljaven katalogizacijski pravilnik v Makedoniji je Pra- vilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK) (Verona, 1970; 1983; 1986). Knjižnice, ki ne sodelujejo v sistemu COBISS.MK, imajo drugačno katalogizacijsko prakso. COBISS2/KATALOGIZACIJA Z VIDIKA MAKEDONSKIH KATALOGIZATORJEV Izvle~ek Sistem COBISS.MK in vzajemna katalogizacija za Makedonijo predstavljata zelo pomembno po- dročje v bibliotekarstvu. Raziskava je pokazala, da so katalogizatorji zadovoljni s segmentom za katalogizacijo in da je kakovost bibliografskih zapisov odvisna predvsem od poznavanja katalogi- zacijskih pravil in uporabe priročnikov. Želijo si sodoben katalogizacijski pravilnik, saj je Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga Eve Verone zastarel. Menijo, da je treba izobraževanje za katalogizatorje, ki ga izvaja nacionalna knjižnica, dopolniti in poglobiti. Potrebne so tudi spremem- be študijskih programov na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti. Klju~ne besede vzajemna katalogizacija, knjižnični katalogi, katalogizatorji, COBISS, Makedonija Abstract The COBISS.MK system and shared cataloguing represent key issues in the field of librarianship for Macedonia. Research reveals that cataloguers are satisfied with the COBISS2/Cataloguing soft- ware module and that the quality of bibliographic records depends primarily on cataloguers' famili- arity with cataloguing rules and on their use of manuals. A new cataloguing code is needed as Eva Verona's Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga is obsolete. Cataloguers are of the opi- nion that courses for cataloguers held by the national library should be updated and expanded. Also modernisation of study programmes in the field of library and information sciences is required. Keywords shared cataloguing, library catalogues, cataloguers, COBISS, Macedonia Članek je nastal na osnovi magistrskega dela Ivane Dimov Džoleve: The COBISS system in Macedonia with special emphasis on experiences of cataloguers (2013) pod mentorstvom dr. Marije Petek. Namen raziskave je bil ugotoviti, ali so katalogizatorji zadovoljni s segmentom za katalogizacijo in kakšne teža- ve imajo pri svojem delu. Z anketiranjem smo pridobili odgovore na naslednja zastavljena vprašanja: • Ali na kakovost bibliografskih zapisov vplivajo zna- nje in izkušnje katalogizatorjev? • Ali je izobraževanje za katalogizatorje ustrezno? • Ali katalogizatorji pri svojem delu uporabljajo katalo- gizacijski pravilnik, standarde in priročnike? • Ali so katalogizatorji zadovoljni s katalogizacijskim pravilnikom, standardi in priročniki? • Kako dobro katalogizatorji poznajo katalogizacijska pravila, standarde in priročnike? doi:10.3359/oz1401016 1.04: STROKOVNI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5