OZ 2012/3

M 105 ORGANIZACIJA ZNANJA 2012, LETN. 17, ZV. 3 doi:10.3359/oz1203105 1.01: IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK Tvrtko-Matija Šercar Institut informacijskih znanosti Maribor Kontaktni naslov: tvrtko.sercar @ izum.si [irjenje informacij kot nalezljive bolezni Človek je biološko bitje in vse manifestacije človekovega individualnega in družbenega življenja imajo biološko razsežnost. Informacije se prenašajo in širijo kot nalezljiva bolezen. Model epidemiološke bolezni pri prenosu in širjenju idej in znanja, 1 ki pelje k modelu rasti sistemov znanja in njihove ekologije, je uporabil William Goffman, 2 pionir matematične informacijske znanosti (Harmon, 2008). Matematični epidemiološki model SIR (Susceptible- Infected-Removed) 3 sta razvila Kermack in McKendrick (1927, 1932, 1933) in se odtlej uspešno uporablja pri proučevanju širjenja nalezljivih bolezni (Murray, 2002). Pomembno vlogo ima pri proučevanju AIDS-a, bodisi za modeliranje širjenja bodisi za proučevanje učinkov INFORMACIJSKA EKOLOGIJA (2. del ^lanka Plaidoyer za prenovljeno teorijo informacij) Izvle~ek Medtem ko je bil prvi del članka osredotočen na semiotični vidik teorije informacij, izhaja drugi del iz matematičnega epidemiološkega modela oz. iz predstave o širjenju informacij kot nalezljive bolezni. S tem se odpira obširno področje informacijske in komunikacijske ekologije. V njenem okviru je tudi knjižnična informacijska dejavnost na novo osmišljena in bolj odprta do najnovejših tehnologij, kot so npr. družbene mreže in odprta okolja znanstvenega informiranja in komuniciranja. Vse to pa zahteva poglobljeno preverjanje dosedanjega razumevanja odnosa med informacijami in entropijo, o čemer govori zaključek članka. Klju~ne besede matematični epidemiološki model, informacijska in komunikacijska ekologija, knjižnične informacijske dejavnosti, znanstveno informiranje in komuniciranje, družbene mreže, informacijska entropija Abstract The first part of the article focuses on the semiotic perspective of information theory, the second part, however, is based on the mathematical model of epidemiology or on the notion that information spreads like an infectious disease. This opens up a broad field of information and communication ecology. In the context of this ecology, also library information activities are repurposed and become more open to the latest technologies, such as social networks and an open environment of scientific information and communication. All this requires an in-depth look into current understanding of the relationship between information and entropy, as discussed in the conclusion of this article. Keywords mathematical model of epidemiology, information and communication ecology, library information activities, scientific information and communication, social networks, information entropy zdravljenja (Piqueira, Castăno in Monteiro, 2004) in pri izdelavi modelov širjenja računalniških virusov (Billings, Spears in Schwartz, 2002; Mishra in Saini, 2007; Piqueira in Aranjo, 2008). Model SIR se uporablja tudi na področju marketinga kot marketinška strategija, podobna širjenju govoric (Watts et al., 2007), in v analizah vpliva sprememb govoric na trgu delnic in vrednostnih papirjev (McDonald et al., 2008; Palmon et al., 2009). Približno polovica citatov Goffmanovih del se nanaša na epidemiologijo znanja, četrtina na statistično distribucijo in uporabo knjižničnih zbirk 4 in četrtina na dela o shranjevanju in iskanju informacij. Na osnovi modela SIR sta Goffman in Newill (1964) v reviji Nature objavila, da obstaja analogija med širjenjem nalezljive bolezni in širjenjem informacij. 5 Istega leta in v isti reviji Nature sta analogijo matematično oblikovala Daley in Kendall (1964) in je znana kot Daley-Kendallov model.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5