OZ 2010/3

NAVODILA AVTORJEM Organizacija znanja Časopis Organizacija znanja (OZ) je multidisciplinarno zasnovan strokovni časopis, ki zajema področja informacijske znanosti, knjižničar- stva, informatike, sociologije znanosti, epistemologije in kulturologije. Obravnava teme, kot so nastajanje, organizacija, shranjevanje, prenos, vrednotenje in uporaba znanja, posebej z vidika delovanja knjižnic in informacijskih servisov, ter objavlja znanstvene in strokovne članke, intervjuje, poročila in ocene, pri čemer upošteva Tipologijo dokumentov/ del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Objavlja tudi obvestila, pomembna za skupnost uporabnikov COBISS. Dobrodošli so tako pri- spevki raziskovalcev kot praktikov, če so znanstveno utemeljeni, zanimi- vi in uporabni za širok krog bralcev. Časopis OZ je od leta 1996 do leta 2001 izhajal pod naslovom COBISS Obvestila, ves čas pa se organizacijsko navezuje na knjižnični informacijski sistem COBISS. Uporabnikom tega sistema in drugim omogoča objavo raziskovalnih dognanj in razvojnih izkušenj ter jih tekoče seznanja z novostmi in odprtimi strokovnimi vprašanji v zvezi z uvajanjem IKT v delovanje knjižnic. Časopis OZ izdaja Institut informacijskih znanosti v Mariboru (IZUM), ki skladno s slovensko zakonodajo o medijih zagotavlja materialno plat izhaja- nja ter imenuje odgovornega urednika in uredniški odbor. Ta si med drugim prizadeva, da bi časopis OZ indeksiralo čim večje število baz podatkov. Jezik OZ objavlja prispevke v slovenskem jeziku, prispevke tujih avtorjev pa v jeziku izvirnika, če je le-ta srbski, hrvaški, bosanski ali črnogorski jezik. Izvlečki člankov se objavljajo v jeziku članka, vedno pa tudi v sloven- ščini in angleščini. Prispevki morajo biti napisani na primerni jezikovni ravni, jih pa vedno pregleda tudi lektor, kar morajo avtorji upoštevati. Recenzijski postopek Časopis OZ uveljavlja pri znanstvenih člankih strokovno recenzijo (angl. peer-review), ki jo neodvisno opravita dva ocenjevalca. Seznam strokovnih ocenjevalcev je dostopen v uredništvu. Ocenjevalci ne smejo poznati identitete avtorja, ta pa se v besedilu članka ne sme sam razkriti z avtocitati. Odgovorni urednik se za objavo znanstvenega članka izjemoma lahko odloči tudi sam, prav tako sam presoja tudi o primernosti strokovnih člankov, poročil in drugih prispevkov za objavo. Po potrebi se posvetu- je s člani uredniškega odbora. Obtok Časopis OZ izhaja četrtletno (pomlad, poletje, jesen, zima) v tiskani in elektronski obliki. Tiskana verzija je razposlana v države, v katerih uporabljajo sistem COBISS (Slovenija, BiH, Črna gora, Srbija, Make- donija, Kosovo, Bolgarija), ter v države, v katerih delujejo knjižnice slovenskih zamejcev in izseljencev (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška, Argentina, ZDA itd.). Na svetovnem spletu je OZ dostopen na naslovu: http://home.izum.si/cobiss/oz/. Priprava prispevkov OZ objavlja izvirne prispevke podpisanih avtorjev pod pogojem, da še niso bili objavljeni v nobeni drugi publikaciji. Za vsebino v prispevkih odgovarjajo avtorji sami. Avtorji morajo praviloma upoštevati obrazec s tehničnimi podrobnost- mi za oblikovanje prispevkov, ki je dostopen na http://home.izum. si/cobiss/oz. Slike, risbe in preglednice je treba predložiti ločeno od besedila, opremljene z naslovi in legendo ter z opombo o urejenih avtorskih pravicah, če gre za dela drugih avtorjev. Reference se oblikujejo po naslednjih vzorcih: - Primer navajanja časopisa: Avtor (letnica publikacije). Naslov članka. Naslov časopisa. Letnik, (številka), strani. - Primer navajanja knjige: Avtor (letnica publikacije). Naslov knjige. Kraj izida: Založba. - Primer navajanja poglavja iz knjige: Avtor (letnica publikacije). Naslov poglavja. V: Urednik publikacije, Naslov publikacije. Strani poglavja. Kraj izida: Založba. - Primer navajanja konferenčne publikacije: Avtor (letnica publi- kacije). V: Urednik zbornika, Naslov zbornika. Strani prispevka. Kraj izida: Založba. - Primer navajanja elektronskega časopisa: Avtor (datum). Naslov prispevka. Naslov časopisa (zvezek ali številka). URL (zadnji ogled dan, mesec, leto). DOI. - Primer navajanja spletne publikacije:Avtor (datum). Naslov celo- tnega dela. Organizacija. URL (zadnji ogled dan, mesec, leto). DOI. V besedilu se vir citira na naslednji način: Avtor (letnica publikacije). Pri neposrednem citiranju se za letnico navede še stran, od koder je vzet citat: Avtor (letnica publikacije, stran). Oddaja prispevkov Avtorji oddajo svoje prispevke v elektronski obliki na naslovu ured- ništva: oz@izum.si . Pri oblikovanju prispevkov morajo upoštevati objavljena navodila avtorjem, sicer so lahko njihova dela zavrnjena iz tehničnih razlogov. Vsa dodatna pojasnila lahko dobijo pri odgovor- nem uredniku na naslovu: oz@izum.si . Oddan prispevek ima na prvi strani naslov (naj ne bo daljši od 40 črk) in morebitni podnaslov, avtorjevo ime in priimek, pripadnost instituciji, kontaktni naslov in obvezno elektronski naslov, dodati pa je treba še kratko biografsko beležko o avtorju (do 50 besed). Na drugi strani je izvleček v dolžini do 250 besed in največ 6 ključnih besed, ki morajo ustrezati uveljavljenim iskalnim geslom. Nato sledijo vsebina prispev- ka z morebitnimi opombami pod črto ali na koncu, seznam referenc s pripisano oznako DOI ter podnaslovljeni dodatki, tabele in slike. Članek naj po obsegu ne preseže 18.000 znakov. Avtorske pravice Z objavo prispevka v OZ avtor prepusti avtorske pravice izdajatelju. IZUM dopušča ponatis celih prispevkov ali njihovih delov po načelu poštene uporabe (angl. fair use), tako da se časopis OZ navede kot originalni vir. Avtor za prispevek ne prejme honorarja, ampak izvod natisnjenega časopisa OZ, v katerem je objavljen njegov prispevek.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5