OZ 2010/3

96 ORGANIZACIJA ZNANJA 2010, LETN. 15, ZV. 3 Mateja Geder DOBA Fakulteta, Maribor Kontaktni naslov: mateja.geder @ doba.si Franci Pivec Institut informacijskih znanosti Maribor Kontaktni naslov: franci.pivec @ izum.si Suzana Žiliè Fišer Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, ra~unalni{tvo in informatiko Kontaktni naslov: suzanazf @ uni-mb.si MARIBORSKE USMERITVE HCC7 Leta 2006 je IFIP-TC9 v Mariboru organiziral 7. med- narodno konferenco Human Choice and Computers (HCC7) z naslovom Social Informatics: An Information Society for All? . Posvečena je bila spominu na Roba Klinga, njen "idejni vodja" pa je med razlogi za izbiro naslova konference navedel "zaskrbljenost glede posledic U^ENJE ETIKE ZA SPREMINJANJE PRIHODNOSTI Izvleček Sedma konferenca IFIP "Human Choice and Computers" leta 2006 v Mariboru je potrdila spoznanje Roba Klinga, da igrajo računalniške tehnologije ključno vlogo pri preobrazbi osnovnih družbenih odnosov med posamezniki, skupinami in institucijami. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) lahko prinese ljudem svobodo ali suženjstvo, odvisno od njihovega zavedanja, da "ni visoke tehnologije brez visoke etičnosti". Izrazita pervazivnost IKT in njen globalni vpliv generirajo številne etične dileme, ki jih računalniški strokovnjaki ne morejo razreševati brez primerne etične izobrazbe. Moralna zrelost bi morala biti eden temeljnih ciljev univerze, kar podrobneje razčlenjujeta Kohlberg in Tavani. To izhaja tudi iz same "ideje univerze", ki jo je treba zaradi pojava IKT na novo premisliti. Med študenti že prevladujejo "digitalni domačini", kar ima posledice za celotno strukturo visokega šolstva, še posebej pa za uresničevanje njegovega etičnega poslanstva. Na to se nanašajo tudi National Education Technology Standards (NETS), ki jih priporočamo slovenskemu visokemu šolstvu v posvojitev. Ključne besede HCC7, etični vpliv IKT, Moorsov zakon, etična zrelost, ideja univerze, e-učenje, učenje etike, digitalni po rojstvu, moralni jeziki, NETS Abstract The seventh IFIP "Human Choice and Computers" Conference held in Maribor in 2006 confirmed Rob Kling’s statement that computer technologies play a key role in the transformation of social relationships – between individuals as well as within communities and institutions. ICT can bring freedom or slavery to people, depending on their awareness of the fact that "High technology requires high ethics." (Zemanek) Pronounced pervasiveness of ICT and its global impact generate many ethical dilemmas, which cannot be resolved by computer experts if they do not have adequate ethical education. Moral maturity should be one of the basic goals of a university, which is analysed in detail by Kohlberg and Tavani. This arises from the "Idea of the University", which must be reconsidered due to the emergence of ICT. "Digital natives" make up the majority of students, which has consequences for the entire higher education structure, and in particular, for the fulfilment of its ethical mission. (Nash, Callahan). The National Education Technology Standards (NETS), for which we recommend to be adopted by the Slovene high education system, refer to this. Keywords HCC7, ethical influence of ICT, Moor’s Law, ethical maturity, idea of the university, e-learning, learning of ethics, digital natives, moral languages, NETS informacijske tehnologije. Mnoge spremembe so nepričakovane in nezaželene, zato na njihovo uvajanje ni mogoče gledati kot na deterministični proces … Družbena informatika se ne sme obnašati kot kakšen vsevedni opazovalec, ki deli očitke za napake in polome, ki se ljudem dogajajo v zvezi z IKT. Nekatere alternative so dobre, druge slabe. Izbira je etično vprašanje. Z njo se širi okvir etičnega računalništva. V odnosu do doi:10.3359/oz1003096 1.02: PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5