OZ 2009/3

110 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 3 Minna Karvonen (Ministry of Education) je predstavila pro- jekt Nacionalne digitalne knjižnice Finske ( National Digital Library – Ensuring of availability of electronic information resources of libraries, archives and museum now and in the future , http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/190-kar- vonen-en.pdf). Projekt vodi finsko Ministrstvo za izobraže- vanje in vključuje digitalizacijo najpomembnejše kulturne dediščine muzejev, arhivov in knjižnic ter izgradnjo skupne infrastrukture za dolgoročno ohranjanje digitalne dediščine v omenjenih institucijah. Cilj projekta je vzpostavitev nacional- ne dostopne točke in nacionalnega uporabniškega vmesnika za dostop do digitalnih virov. Vigdis Moe Skarstein ( National Librarian, Norveška) je predstavila strategijo nacionalne digitalne knjižnice Norveške ( Strategies for a Digital National Library , http://www.ifla . org/files/hq/papers/ifla75/190-skarstein-en.pdf). Opisan je najnovejši servis Bookshelf , ki omogoča dostop do polnih besedil 50.000 avtorsko zaščitenih enot gradiva. Dostop do gradiva ureja pogodba med Nacionalno knjižnico in organi- zacijo Kopinor, ki zastopa lastnike avtorskih pravic. KLASIFIKACIJA IN INDEKSIRANJE Temelji za izgradnjo prihodnjih predmetnih oznak Marcia Zeng (Kent State University) in Maja Žumer (Univerza v Ljubljani) sta predstavili osnutek funkci- onalnih zahtev za predmetne oznake oziroma osnutek publikacije Functional Requirements for Subject Aut- hority Records – FRSAD ( Introducing FRSAD and Mapping it with SKOS and other models , http://www. ifla.org/files/hq/papers/ifla75/200-zeng-en.pdf). V roku za pripombe, ki se je iztekel konec julija, so prijeli različne pripombe, med drugim tudi na termi- nologijo, ki uvaja nova latinska termina “thema” in “nomen”. Dopolnjena verzija dokumenta bo predvi- doma pripravljena do konca 2009, končno verzijo pa načrtujejo do konca 2010. Federica Paradisi (Biblioteca Nazionale Centrale di Fi- renze) je predstavila rezultate dosedanjega dela na področju predmetnega indeksiranja v Italiji ter nakazala prihodnji razvoj ( Subject indexing in Italy: recent advances and future perspectives , http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/200- lucarelli-en.pdf). V prispevku so opisani nastanek in koncept italijanskega geslovnika Nuovo soggettario ter njegova upo- raba v knjižnicah in na nivoju nacionalnega sistema SBN. NOVI PRINCIPI BIBLIOGRAFSKE KON- TROLE IN NOVA PRIPORO^ILA Dogodek je bil predvsem proslavitev treh novih doku- mentov na področju bibliografske kontrole. Najpomemb- nejši dosežek, nove Mednarodne principe katalogizacije, ki bodo nadomestili Pariške principe iz leta 1961, je predstavila Barbara Tillett ( International Cataloguing Principles (ICP) Report , http://www.ifla.org/files/hq/pa- pers/ifla75/215-tillett-en.pdf). Ob tej priložnosti je čestita- la italijanskim kolegom, ki so nove principe prvi uvedli v katalogizacijska pravila REICAT. Publikacijo o priporočilih za nacionalne bibliografije v di- gitalni dobi je predstavila Maja Žumer ( National Bibli- ographies in the Digital Age: Guidance and New Directi- ons , http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/215-zumer- en.pdf). Novo publikacijo o konceptualnem modelu za normativne podatke FRAD pa je predstavil Glenn Patton ( From FRBR to FRAD: Extending the Model , http://www. ifla.org/files/hq/papers/ifla75/215-patton-en.pdf). Patrice Landry je najavil novo delovno skupino, ki bo poskrbela za posodobitev priporočil za večjezične tezavre ( Guidelines for Multilingual Thesauri: a new contributi- on to multilingual access and retrieval standards , http:// www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/215-landry-en.pdf ). SEJA SVETA IN ZAKLJU^NA SLOVESNOST Tokrat je potekala seja sveta ločeno od zaključne slovesno- sti. Potrditvi sklepčnosti so sledili: potrditev zapisnika seje iz Quebeca, poročilo predsednika, poročilo sekretarke ter finančno poročilo. Predsednica Claudia Lux je najavila spre- membe v procesu odločanja o konferencah ter povabila ude- ležence na zaključno slovesnost ob koncu konference. Med zaključno slovesnostjo je Ellen Tise prevzela predsedovanje od Claudie Lux. Predstavljeni so bili novi člani upravnega in strokovnega odbora ter Ingrid Parent kot naslednja predsed- nica za obdobje 2011–2012. Podelili so tudi nagrade zasluž- nim knjižničarjem, med drugimi tudi Barbari Tillett za njen izjemen prispevek pri pripravi novih mednarodnih principov katalogizacije. Na letošnji konferenci gredo vse pohvale tudi gostiteljem za izjemno organizacijo spremljajočih kulturnih prireditev. Po zaključku konference sva se s sodelavcem Zalokarjem udeležila obiska knjižnice Berio v Genovi, kjer so nas zelo lepo sprejeli ter nam razkazali znamenitosti zbirke in številne servise za uporabnike. Viri Predstavitveno gradivo s konference IFLA. Milano, 23. do 27. avgust 2009. Marta Seljak

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5