OZ 2009/3

M 107 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 3 zapisa COMARC (registriranega pri Ifli leta 1993) in na avtomatski sinhronizaciji imen avtorjev z normativnimi oblikami imen od leta 2003 dalje. PLENARNA SEKCIJA: SRE^ANJE Z AVTORJEM Predstavila se je Benedetta Cibrario , dobitnica prestižne nagrade Campiello za leto 2008 za svoj prvi roman Ros- sovermiglio , ki govori o življenju na začetku 20. stoletja. Pripovedovala je o svoji izkušnji, kako je poskušala pri- dobiti založnike, da bi prebrali in ocenili njen rokopis. Glede na to, da je ženska in da je svoj prvi roman na- pisala razmeroma pozno, to ni bilo preprosto. Rojena je leta 1962 in ima štiri otroke. Predstavila je tudi statistične podatke o tem, kakšni bralci so Italijani. Uvrstila jih je v tri skupine: tisti, ki veliko berejo (6 ali več knjig letno), povprečni bralci (3 do 5 knjig letno) in slabi bralci (manj kot 2 knjigi letno). Pripravlja drugi roman in z njegovo objavo verjetno ne bo imela takih težav kot pri prvem. ODBOR SEKCIJE ZA AZIJO IN OCEANIJO Konferenc IFLA ne zaznamuje le blišč kulturnih prire- ditev in strokovnih dosežkov, ampak tudi manj prijetni dogodki. Letos je bil to protest Združenja knjižničarjev Malezije, ki so konferenco bojkotirali, saj so namreč mnenja, da je bil izbor nadomestne lokacije za Iflo 2010 v Göteborgu na Švedskem nepregleden in nekorektno iz- peljan ter da kaže med drugim tudi na to, da ima Evropa pri organizaciji konferenc Ifle prednost. Svoje videnje in opravičilo sta podali dosedanja predsednica Ifle Claudia Lux in tudi nova predsednica Ifle Ellen Tise , medtem ko se sekretarka Ifle Jennifer Nicholson sestanka ni udeleži- la. Razloge za nastalo situacijo sta opravičevali s tem, da so bili zaradi težav z organizacijo na prvotno predvideni lokaciji (Brisbane, Avstralija) pod hudim časovnim pri- tiskom ter da ni bilo nič od tistega, kar se jim očita, stor- jeno namerno. PREDSTAVITVE OCLC OCLC je bil eden od glavnih sponzorjev konference in je tudi letos organiziral različne predstavitve. Susan McGlamery je organizirala srečanje udeležencev, ki uporabljajo ali načrtujejo uporabo orodja QuestionPo- int pri izvajanju referenčnega servisa. Srečanja se je ude- ležilo več predstavnikov iz različnih držav, ki so poročali o delovanju servisov. Susan McGlamery, ki se je preselila iz ZDA v Anglijo, je ponudila možnost izvedbe enodnev- ne delavnice v Sloveniji v začetku naslednjega leta. Matt Goldner in Marianne Klomp sta predstavila orod- ja za odkrivanje informacijskih virov za končne uporab- nike ( End-User Discovery Tools: OCLC Perspectives ). Uporabniška pričakovanja glede servisov so: preprosta uporaba, samopostrežni način, takojšnja zadovoljitev po- treb po informacijah, en vir, interaktivnost servisa, mož- nost sodelovanja uporabnika. Da razvijalci servisov to dosežejo, morajo dobro poznati postopke in načine dela uporabnikov, obenem pa morajo razumeti pojav kritične mase spleta ( Web Scale ), ki je značilen za vodilne spletne servise, kot so Google, eBay, Amazon itd. Ko se knjižnice odločajo o produktih za odkrivanje virov informacij, ima- jo na voljo tri možnosti: odprtokodne programske rešitve (npr. VuFind), programske rešitve komercialnih ponud- nikov (npr. AcquaBrowser, Primo, Encore …) ali pa se lahko naročijo na servis, kot sta OCLC-jev WorldCat Local ali TouchPoint. Oba servisa temeljita na WorldCat. org, kot preizkušeni rešitvi kritične mase spleta za knjiž- nice. Trenutno se še vedno 80 % prometa na WorldCat. org začne preko Googla in le 20 % preko WorldCata. Na vprašanje, kdaj bo razmerje obratno, ni bilo odgovora. V okviru informativne seje regionalnega sveta EMEA (Europe, Middle East and Africa) je Janet Leeds pred- stavila novo upravljavsko strukturo globalne kooperative OCLC. Podrobneje je proces izbora članov v upravno strukturo regionalnega sveta EMEA predstavil njegov predsednik Berndt Dugall (Frankfurt University Libra- ry). Kriteriji za določitev števila članov iz posameznih držav so dokaj zapleteni. Eden od kriterijev so kontinenti in regije (po en član iz Evrope, Afrike, Srednjega vzho- da), drugi pa je pomen države, ki se ugotavlja na osnovi prihodka za OCLC, števila podatkov o zalogi v WorldCa- tu in števila knjižnic s statusom člana v OCLC. Trenutno prihaja po en član iz Velike Britanije, Nizozemske in Nemčije. Kriteriji se preverjajo vsaka tri leta. Ker je pre- cej nejasnosti glede tega, katera knjižnica ima status člana v OCLC in katera ga nima, bodo vse institucije s statu- som člana o tem pisno obvestili. Naslednja seja regional- nega sveta bo konec februarja 2010 na Nizozemskem. V rednem programu Ifle sta imela posebno predstavitev o novostih OCLC pri upravljanju storitev na spletu ( In- dustry Symposium: The Future of Management Services on the Web ) Jay Jordan , predsednik OCLC, in Matt Goldner . Zelo neposredno je bilo sporočilo Matta Gold- nerja o načrtih OCLC-ja v kontekstu kritične mase spleta, o katerem piše popularni Chris Anderson . Vprašal se je, ali je smiselno, da knjižnice vlagajo 70 % svojih virov v vzdrževanje in zagotavljanje infrastrukture, tako da jim ostane le 30 % za razvojne in inovativne aktivnosti. Preveč knjižnic se ukvarja z infrastrukturo in njenim vzdrževanjem, nezadovoljstvo z obstoječimi rešitvami pa narašča. Stanje je ponazoril s prikazom številnih električ- nih generatorjev, ki v posameznih knjižnicah predstav-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5