OZ 2009/3

M 99 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 3 KONFERENCA ALA 2009 Združenje ameriških knjižnic (ALA) je organiziralo letoš- nje strokovno srečanje v Chicagu od 9. do 15. julija. Pred začetkom konference sem se udeležila dveh predkonfe- renc, ki ju je organizirala sekcija ALCTS (Association for Library Collections and Technical Services). PREDKONFERENCA Preto~ni mediji in hitro {irjenje e-knjig: nabava in upravljanje nastajajo~ih forma- tov Predkonferenco o nabavi in upravljanju novih formatov (Streaming Media and Proliferating E-Books: Acquiring and Managing Emerging Formats) je moderiral Jesse Holden (Millersville University), s prispevki pa so nas- topili Cris Ferguson (Furman University), Deg Farrelly (Arizona State University) in Nathan D. M. Robertson (University of Maryland School of Law). Lotili so se vprašanja, kaj sploh pomeni nabava pri novih formatih, kot so e-knjige ali pretočni mediji. Pri teh formatih ne gre več za nabavo in hrambo fizičnih objektov (knjig), temveč za dostop do e-virov in predvsem njihovo upravljanje. For- mat (oblika) vira je bistven in ni nujno izpeljanka tiskane oblike, postopki dela pa morajo biti fleksibilni in prila- godljivi. Tudi ni nujno, da je tiskana oblika vedno najbolj zaželena, zato je treba začeti o zbirki razmišljati drugače kot doslej, ko je tiskana oblika prevladovala. Cris Ferguson je predstavila problematiko nabave e- knjig (eBook Acquisition from Start to Finish) [1], ki je možna preko ponudnikov platform (agregatorji, založniki neposredno) ali preko nabavnih agentov (konzorciji, naročniški agenti, prodajalci). Vsak od teh načinov ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Pri odločanju so po- membni: • funkcionalnost izdelka (število naslovov v izdelku, menjava naslovov, obdobje dostopnosti, prilagodlji- vost izdelka, sporočila pri maksimalno doseženem številu uporabnikov, možnost prilagajanja dostopa, možnost avtomatskih citatov, razpoložljivost zapisov MARC in njihova kakovost, kompatibilnost s platfor- mo OpenURL, vrste formatov datotek (html, pdf itd.), namestitve s posebno programsko opremo ali brez nje, vrste statistik uporabe itd.), • cenovni dejavniki (število uporabniških dostopov na e-knjigo ali zbirko, cena za enega uporabnika ali za več uporabnikov, možnost nakupa posameznih na- slovov ali zbirke naslovov, stroški uporabe platforme, stroški letnega vzdrževanja, stroški gostovanja itd.), • ukrepi tehnične zaščite (vključenost digitalnega upravljanja pravic, možnost prenosa vsebine e-knjig, omejitve prenosa in omejitev števila strani za namene hkratnega tiskanja ali shranjevanja, funkcija kopiraj in prilepi itd.), • dejavniki licenciranja (možnost medknjižnične iz- posoje vsebine e-knjig, možnost rezervacij, možnost uporabe e-knjig pri e-izobraževanju itd.). Posebej zanimiv je model za nabavo e-knjig, imenovan Pa- tron Driven Acquisition (PDA), kjer nabavo (nakup) usmerja uporabnik; ponujajo ga NetLibrary, Ingram (MyiLibrary) in EBL. Knjižnica definira zbirko, od ponudnika prejme zapise MARC in jih vpiše v kata- log. Knjižnica nabavi oziroma kupi samo tiste e-knji- ge, ki so bile uporabljene. Pogoje postavljajo ponud- niki. Prednost takega načina nabave je v tem, da ima knjižnica strošek samo za uporabljene e-knjige, po- manjkljivost pa so težko predvidljiva uporaba in z njo povezani stroški. V primerjavi z delovnimi postopki za tiskane knjige so delovni postopki za e-knjige (iz- bor platforme in naslovov, licenciranje, plačevanje in zagotavljanje finančnih sredstev, avtentikacija, kata- logizacija, spremljanje statistik uporabe) neprimerno bolj kompleksni in zahtevajo sodelovanje večjega števila knjižničarjev z različnih področij. Deg Farrelly je predstavil svoje izkušnje z naročanjem in upravljanjem pretočnih medijev in drugih nastajajočih formatov. Ker gre za nov format, se srečuje s številnimi problemi, ki so povezani z izvorom in formatom datotek, digitalnim upravljanjem pravic, gostovanjem, licencira- njem, plačevanjem, katalogizacijo ipd. Stanje na tem po- dročju je podobno stanju, ki je pred desetimi leti vladalo na področju e-revij.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5