OZ 2009/3

M T 95 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 3 E-arhiv Pošte Slovenije zagotavlja celovit sistem za varno hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, ki je skladen z zakoni ZVDAGA in ZEPEP. Namenjen je na- prednim poslovnim uporabnikom, ki želijo varno in za- konsko skladno hraniti različne digitalne dokumente, tudi digitalno podpisane in kriptirane. Sistem v času hrambe ohranja uporabnost vsebine, za- gotavlja njeno nespremenljivost, ohranja avtentičnost oziroma dokazljivost izvora ter varuje hranjene digitalne dokumente pred izgubo. Skrbi tudi za urejenost hranjenih digitalnih dokumentov. Postopek za ponudnike storitev: • registracija storitve, • sprejem in potrditev storitve pri Arhivu Republike Slovenije, kjer se izpelje tudi postopek akreditacije strojne in programske opreme (pridobljena akreditaci- ja storitve velja eno leto), • pooblaščeni revizorji preverjajo notranja pravila. Infrastruktura e-arhiva vključuje: • tri lokacije, • varne podatkovne centre, • akreditirano strojno opremo, • akreditirano programsko opremo, • storitve certifikatske agencije. Celotna potrebna infrastruktura za zagotavljanje storitve, ki zajema informacijske, komunikacijske in gradbene komponente, je v lasti Pošte Slovenije. Različni modeli omogočajo različne nivoje storitev glede hitrosti posredovanja dokumentov v hrambo. Mag. Andrej Tomšič , namestnik informacijske pooblaš- čenke, dr. Boštjan Berčič , direktor Inštituta za ekonomi- jo, pravo in informatiko, in Marjan Antončič , svetovalec za varnost (Ainigma, d. o. o.) so avtorji prispevka Pravna varnost elektronskega arhiviranja , ki ga je uradno pred- stavilo podjetje SIMT, ki je vodilno slovensko podjetje na področju sistemske integracije ter rešitev in storitev za upravljanje, shranjevanje, varovanje in arhiviranje po- datkov. SIMT je predstavil poslovne, zakonske in praktične vidi- ke elektronskega arhiviranja, s poudarkom na Zakonu o varovanju osebnih podatkov (ZVOP) in Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA). V okviru delavnice je potekal tudi razgovor z vodilnima strokovnjakoma na področju elektronskega arhiviranja, s katerima arhivi sodelujejo pri pripravi tehnoloških rešitev – Marjanom Antončičem in dr. Boštjanom Berčičem. Pereč problem je namreč hranjenje podatkov podjetij, ki prenehajo s poslovanjem in imajo dokumentacijo shranje- no pri zunanjem izvajalcu. Razpravljali so o možnosti za vračanje teh podatkov. Na razstavnem prostoru je SIMT predstavil delovanje sto- ritev Centra za varovanje in arhiviranje digitalnih vsebin eSef. Gre za storitve, ki poslovnim in fizičnim uporabni- kom poleg shranjevanja in varovanja digitalnih vsebin, e-pošte in projektne dokumentacije omogočajo tudi varno hrambo elektronske poslovne dokumentacije za potrebe e-poslovanja. IZ ARHIVSKE PRAKSE Omer Zulić (Arhiv Tuzelskega kantona, Tuzla, Bosna in Hercegovina) je v prispevku Vrednotenje in zaščita inve- sticijsko-tehnične dokumentacije v dobi tranzicije govoril o tranzicijskih spremembah v Bosni in Hercegovini, ki so bile vzrok za korenite spremembe na vseh področjih družbe in so se posredno ali neposredno odražale na vrednotenju in zaščiti zbirk v nastajanju. V gospodarski sferi so se spremembe kazale na lastniški strukturi (priva- tizacija), stečajnih in likvidacijskih postopkih, pri čem je aktualno tudi vprašanje zaščite in prevzemanja investicij- sko-tehnične dokumentacije. Avtor se podrobneje ukvarja s problematiko vrednotenja investicijsko-tehnične doku- mentacije v tranzicijskem času ter problematiko zaščite. Opisuje svojo dosedanjo prakso ter tudi veliko rešitev pri posebnostih varovanja in zaščite navedene dokumentaci- je. Mirjana Gulić (Državni arhiv v Zagrebu, Hrvaška) je v prispevku Upravljanje s postopki obdelave fondov s po- dročja pravosodja na primeru pravosodnih fondov prika- zala, koliko pomaga interna aplikacija pri urejanju arhiv- skega gradiva. Analizirala je rezultate obdelave fondov in ugotovila, da se je čas obdelave in popisa gradiva skraj- šal, fazno spremljanje dokumentov je bilo lažje, prav tako dostopnost do podatkov, analize enostavnejše. Vse kaže na to, da arhivisti potrebujejo hitre in učinkovite rešitve. Matko Rako (Državni arhiv v Zagrebu, Hrvaška) je predstavil Metodologijo obdelave arhivskega gradiva s področja gospodarstva iz obdobja socializma. Poleg standardne metodologije, ki je v pripravi za obdelavo arhivskega gradiva, vsaka klasifikacijska skupina fondov v nacionalnem klasifikacijskem sestavu zahteva posebne postopke pri obdelavi in opisu arhivskega fonda. Že od devetdesetih let prejšnjega stoletja se ukvarjajo z ureja- njem postopkov urejanja in obdelave arhivskih fondov. Nadaljevali pa bodo tudi z uvajanjem metodologije obde- lave arhivskih fondov gospodarstva iz obdobja socializ- ma, ki se izvaja v Državnem arhivu v Zagrebu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5