OZ 2009/1-2

4 ORGANIZACIJA ZNANJA 2009, LETN. 14, ZV. 1 – 2 Izvleček Namen prispevka je prikazati priporočene metode razvoja avtentičnih vodij, in sicer: mentorstvo, akcijsko učenje, 360-stopinjsko vodenje, sistem nasledstva, učeči se timi in tehnika pripovedovanja življenjskih zgodb. Zaposleni v učečih se organizacijah potrebujejo pozitivno vodenje, kjer je vodja zvest samemu sebi in je torej avtentični vodja. Avtentični vodje so samozavestni ljudje z optimiz- mom, miselno prožnostjo in (za)upanjem v odličnost doseganja skupnih ciljev skupaj s svojimi opolnomočenimi sodelavci. Avtentično vodenje v učeči se organizaciji ima dolgoročno naravna- nost, saj vključuje zapletene procese, ki jih ne moremo skrčiti na preprosto usposabljanje v okviru organizacije, ampak moramo k razvoju pristopiti celostno, vključujoč širšo okolico posameznika in organizacije. Ključne besede avtentično vodenje, učeča se organizacija, metode razvoja avtentičnega vodenja Abstract The aim of the paper is to outline the recommended methods for development of authentic lea- dership: mentorship/coaching, action learning, 360 degree leadership, succession system and story tellling technique. Employees in the organizations of the new era need a positive leadership where the leader is true to himself/herself and is therefore authentic leader. Authentic leaders are self con- fident people, full of optimism, flexible and possess hope. They strongly believe in the excellence of achivieng common goals together with their empowered coworkers. The development of authen- tic leadership recquires an integrated accession that includes wider organizatiotional and personal environment. Authentic leadership in a learning organization has a long term tendency as it includes complicated processes that can not be reduced to merely training in the organizational environment. Keywords authentic leadership, learning organization, methods of authentic leadership development 1. UVOD Koncept, ki omogoča dosledno vpeljavo filozofije učeče se organizacije in njeno dolgoročno blagodejno delovanje, se imenuje avtentično vodenje. Pri tem ne gre za potrebo po stilski preobrazbi vodenja, ampak za poseg v same temelje koncepta vodenja in njegovo vrednostno usmeritev. Namen članka je prikazati pregled metod razvoja avtentičnega vode- nja v učeči se organizaciji. Osnovna vrednota avtentičnega vodenja je razvoj in zaupanje. Koncept avtentičnega vodenja je odgovor na klic zaposlenih po pristnem načinu vodenja, ki bi ustrezal potrebam zaposlenih v sodobnih organizacijah (Dimovski idr., 2009). Nova paradigma odgovarja na mnoge kritike pomanjkanja etičnosti in integritete v poslovnem svetu in skuša ponuditi antipod zavajajočemu načinu vodenja preko osredotočenja na osebne konkurenčne prednosti posamez- METODE RAZVOJA AVTENTI^NIH VODIJ V U^E^I SE ORGANIZACIJI Sandra Penger Vlado Dimovski Judita Peterlin Ekonomska fakulteta Uni- verze v Ljubljani Matej ^erne Novo mesto Kontaktni naslovi: sandra.penger @ ef.uni-lj.si vlado.dimovski @ ef.uni-lj.si judita.peterlin @ ef.uni-lj.si matej.cerne @ gmail.com nika in razvijanje pozitivnega organizacijskega vedênja, ki vključuje samozavest, (za)upanje, optimizem in (miselno) prožnost. Članek ima dva vsebinska dela: v prvem delu najprej opredelimo konstrukt avtentičnosti in prikažemo pregled teorij s področja avtentičnega vodenja, nato v drugem delu prikažemo metode razvoja avtentičnega vodenja. Za avtentično vodenje je vse več zanimanja tako v praksi kot v akademskem okolju, tako v svetu (May idr. 2003; George, 2003; Avolio in Gardner, 2005; Gardner idr., 2005) kot tudi pri nas (Dimovski idr., 2009). Edinstveni dejavniki negotovega, kriznega gospodarskega okolja kličejo po novem pristopu k vodenju, katerega cilj je povrniti oziroma vzpostaviti temeljno zaupanje, upanje, optimizem, prožnost, pomembnost in smiselnost ter obli- doi:10.3359/oz0912004 1.01: IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5