OZ 2008/3

140 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 3 V Krajnski gori v hotelu Larix je od 24. do 26. septembra 2008 potekalo 17. posvetovanje DOK_SIS_2008: Sistemi za upravljanje z dokumenti . DOK_SIS je specializirano posvetovanje, namenjeno obravnavi sistemov za e-uprav- ljanje z dokumenti – SEUD. Organizator posvetovanja je društvo MEDIA.SI [1]. Namen letošnjega posvetovanja je bila predstavitev inovacij in novih informacijskih reši- tev v SEUD, ki jih omogoča in zahteva nova zakonodaja, ter vpliv zakonodaje na izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti procesov v gospodarskih družbah, organizaci- jah javnega značaja ter državni in javni upravi. OTVORITVENA PREDAVANJA Dušan Kričej je predstavil novosti na področju e-uprave v prispevku Strategija E-uprave . Med novosti sodijo: izpopolnjen državni portal, spletne aplikacije s področja vozil, e-opomnik, e-vem (vse na enem mestu za samo- stojne podjetnike), izmenjava podatkov med institucijami javne uprave in kontaktni center za državljane (24 ur). V prihodnje pa bodo vpeljane še naslednje novosti: čez- mejne storitve (VIZA-VEM), integracija med procesi, e-uprava 3D, e-demokracija, e-vključenost (novi portal za starejše), konsolidacija strežniške infrastrukture, SPIS in učinkovito pisarniško poslovanje, e-arhiviranje, promocija. Slovenija je še vedno na zavidljivem 2. mestu med 31 državami v Evropi glede razpoložljivih online storitev. Tatjana Hajtnik (Projekt vzpostavitve e-arhiva v Arhivu RS) [2] je orisala smernice, kako se lotiti odbiranja, izlo- čanja in hrambe arhivskega gradiva, ter izhodišča (pravno podlago) za dolgoročno hrambo. Andrej Kovačič ( Vloga dokumentnih sistemov (DMS) in celovitih programskih rešitev (ERP) pri prenovi in infor- matizaciji poslovanja) je izpostavil dejstvo, da je večina dokumentnih sistemov neprilagodljivih, ker zahtevajo preveč reda in vzdrževanja, in da je povezanih sistemov zelo malo. Stane Štefančič (Sodobno delovno mesto povečuje pro- duktivnost in spodbuja inovacije) je govoril o združljivo- sti tehnologije, procesov in upravljavskih zmožnosti za boljšo učinkovitost in produktivnost v podjetju. Branko Godec ( Zagotavljanje integritete in avtentičnosti z naprednimi tehnološkimi ukrepi) je nakazal smernice za pravno veljavno dokazovanje tako integritete kot avten- tičnosti z uporabo naprednih kriptografskih mehanizmov in storitveno usmerjenih rešitev (SOA). Peter Jermol ( UDIS-upravljanje dokumentov v informa- cijskem sistemu Državnega zbora) je na primeru iz prakse prikazal dosedanje izkušnje na področju upravljanja do- kumentov od sprejetja ZVDAGA 1 leta 2006 do danes. UDIS omogoča vpogled v vhodne, izhodne in notranje dokumente, vodenje in upravljanje procesov ter spre- minjanje vlog. Podpira kadrovske zadeve, likvidacijo računov, vloge in pritožbe. Povezljiv je z drugimi sistemi, ohranja revizijsko sled in omogoča podporo celotnemu življenjskemu ciklu dokumentov. Je fleksibilen, procesni koraki so sledljivi na nivoju dokumenta. Sledile so kratke predstavitve pokroviteljev posvetova- nja , ki so predstavili svoje rešitve na področju elektron- skega dokumentiranja in arhiviranja: • IMAGING SYSTEM [3] –razvoj lastnega program- skega produkta IMiS, 2 (pod)sistema za računalniško upodabljanje in arhiviranje dokumentov in projekt digitalno delovno mesto, ki naj bi ga zaključili v letu 2009; • SRC.SI [4] – programske rešitve e-Uprava , ki so po- stale učinkovite in uporabniku prijazne ter so referen- ca v svetovnem merilu; • GENIS [5] – inovativnost na področju razvoja siste- mov za upravljanje z dokumenti, kot sta e-Računi in e-Arhivar , s katerimi so slovensko e-Upravo pripeljali na 2. mesto v Evropi glede online razpoložljivosti sto- ritev, načrti za prihodnost ( e-Vrtci – vloga za znižanje plačila vrtcev); • LIKO PRIS [6] – dokumentacijski sistem Meridio (konzorcij podjetij LIKO PRIS in ADD so edini part- ner in distributer Meridia za Slovenijo); • GAMA SYSTEM [7] – celovit sistem za upravljanje elektronskih dokumentov Gama System eDocs in pra- POSVETOVANJE DOK_SIS_2008

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5