OZ 2008/3

134 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 3 Letošnjega strokovnega srečanja Združenja ameriških knjižnic (ALA), ki je potekalo v mestu Anaheim od 26. junija do 2. julija 2008, se je udeležilo 22.047 knjižničar- jev in drugih strokovnjakov. Najprej sem se udeležila predkonference Razvoj zbirk: politika , načrtovanje in upravljanje proračuna (Collec- tion Development: Policy, Planning, and Fiscal Manage- ment) in dveh sklopov predkonference Metapodatki in razvoj digitalne knjižnice (Metadata and Digital Library Development). Obe predkonferenci je organizirala sekcija ALCTS (Association for Library Collections and Techni- cal Services). O razvoju zbirk je govorila Peggy Johnson (University of Minnesota) [1]. Cilj razvoja in upravljanja zbirk so zbirke, ki ustrezajo zahtevam uporabnikov knjižnic, upoštevaje finančne in kadrovske zmožnosti knjižnic. Povedala je, da načrtovanje ne odpravlja negotovosti, da ni aktivnost, ki se izvede enkrat na leto, ne načrt, ki naj se rigorozno izvaja in ne sredstvo za reševanje vseh problemov, ki se pojavljajo v knjižnicah. Formalno načrtovanje zlasti izboljša odločanje. Politika razvoja zbirk je zapisana in dokument ima po eni strani informativen značaj (opredelitev poslanstva knjiž- nice, kroga uporabnikov, zbirke, odgovornosti, proračuna, postopkov evalvacije itd.), po drugi strani pa tudi ščiti in- terese knjižnice v primeru problemov z darovi, intelektual- no svobodo, cenzuro, zaupnostjo ipd. Dokument je osnova za delo strokovnih delavcev, ki sprejemajo odločitve glede izbora ali nakupa gradiva. Vsebovati mora splošne usme- ritve , ki se nanašajo npr. na vrste gradiva v zbirki, jezike, formate, vzdrževanje, reklamacije, ter usmeritve glede posebnosti, kot so npr. donacije, prehod na elektronski format ter vsebinski profil zbirk s podrobno analizo vsebin in področij. Proračun, ki predstavlja načrt porabe sredstev v proračunskem letu, je lahko izdelan na osnovi programa dela knjižnice, na osnovi proračuna iz predhodnega obdo- bja, povečanem za določeni odstotek, ali pa na osnovi do- ločene formule. Predkonferenco Metapodatki in razvoj digitalne knjižnice sta vodila Jennifer Lang (Princeton University Library) in Barrie Howard (Digital Library Federation, Washington, DC), gradivo pa so pripravili v Kongresni knjižnici [2]. V sklopu Metapodatki in funkcionalnost (Metadata and Functionality) sta predavatelja predstavila tipično situacijo, v kateri mora specialist za metapodatke obstoječe meta- podatke uporabiti v novi aplikaciji z vnaprej določenimi funkcionalnimi zahtevami. Običajno je treba kakovost me- tapodatkov izboljšati in prilagoditi zahtevam nove aplika- cije. Metapodatke je treba natančno analizirati in ugotoviti, na kakšen način jih pretvoriti. V analizo so zajeti: • format datoteke (SGML/HTML, XML/XHTML, MARC, tekstovni, binarni – odprtokodni ali lastniški), • vrsta metapodatkov (opisni, strukturni, administra- tivni, tehnični, za potrebe ohranjanja, za upravljanje dostopa/pravic), • semantika (MARC21, DC, EAD, MODS, VRA Core, METS), • vsebina (AACR2/RDA, EAD, CCO, LCSH, ATT, TGM, aplikacijski profil, stopnja skladnosti s standar- di in prakso, geslovniki), • struktura (enostopenjski zapis, večstopenjski zapis, možni odnosi med zapisi in kompleksnost odnosov med zapisi, vrsta kvalifikatorjev, stopnja dvoumnosti podatkov, splošne karakteristike in kompleksnost za- pisov, ki je lahko enostavna nestrukturirana, enostav- na strukturirana, bogato strukturirana), • uporaba (razumevanje, zakaj so bili metapodatki krei- rani in kako uporabljeni, nam lahko pomaga razjasniti, kaj lahko od njih pričakujemo glede na konsistentnost, zanesljivost in interoperabilnost), • status (statični ali dinamični, kar vpliva na strategijo konverzije in oblikovanje delovnih postopkov). V sklopu teme z naslovom Konverzija metapodatkov: izboljšanje in pretvarjanje sta predavatelja predstavila dve glavni kategoriji opravil, ki sestavljajo konverzijo, in sicer: • izboljšanje kakovosti metapodatkov (odprava ne- konsistentnosti, večja natančnost, razširitev, odprava vrzeli v podatkih, odprava dvoumnosti …), • pretvarjanje podatkov iz enega formata v drugi for- mat, pri čemer je treba upoštevati vidik širše uporab- nosti metapodatkov in njihove interoperabilnosti. KONFERENCA ALA 2008

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5