OZ 2008/1

M 15 ORGANIZACIJA ZNANJA 2008, LETN. 13, ZV. 1 • Bob Ward je v svojem nastopu When the Basic Content Management is not Enought govoril o raz- merah, v katerih za izpolnjevanje zapletenih zahtev po ponovni uporabi vsebin, skladnosti in upravljanju informacij skozi življenjski cikel ne zadostuje samo osnovno upravljanje vsebin. Potrebna je programska oprema Basic Content Services in dokumentni sistem Meridio , s katerim lahko v organizaciji izpolnimo po- trebe po stroškovno učinkoviti in preprosti rešitvi na področju dokumentiranja in arhiviranja. • Davorin Ivančič in Kristina Valenčič sta v predava- nju z naslovom Upravno poslovanje in informacijska rešitev za podporo upravnemu poslovanju v organih javne uprave poudarila, da je v upravnem poslovanju nujno potrebna dobra informacijska podpora ter infor- macijski sistemi, ki lahko omogočijo enostaven za- jem, obdelavo, skupno rabo in varno arhiviranje doku- mentov, uporabnikom pa enostavno vodenje evidence dokumentarnega gradiva. • Jernej Koretič je v prispevku Upravljanje dokumen- tov z rešitvijo myProcess predstavil spletno aplikacijo za upravljanje z vsebinami myProcess. Zasnovana je na programski osnovi EMC Documentum in narejena na osnovi najsodobnejših tehnologij z uporabo opisne- ga jezika XML. V splošnem sledi zgledu in obnašanju okolja MS Windows, uporabljamo pa to aplikacijo preko standardnega internetnega brskalnika, kar omo- goča enostaven dostop ne glede na lokacijo. Prednosti so: shranjevanje različnih vrst vsebin in popoln nadzor nad njimi, visoka avtomatizacija in varnost, enostavna povezava z obstoječimi sistemi, skladnost z obstoječo zakonodajo ipd. • Anton Pevec je v prispevku Evidentiranje in sprem- ljanje dokumentarnega gradiva z informacijsko re- šitvijo DOKSIS predstavil informacijsko rešitev DO- KSIS , ki je namenjena učinkoviti podpori za obvlado- vanje dokumentarnega gradiva v sodobni organizaciji, evidentiranju ter spremljanju vhodne in izhodne pošte ter internih dokumentov. Glavne funkcionalne rešit- ve DOKSIS so: podpora in spremljanje postopkov reševanja zadev, povezava z elektronskim predalom, obveščanje o zapadlih in pretečenih rokih, podpora skupinskemu delu, izdelava poročil, statistik, analiz, izvoz v Excel ipd. PANEL 2: VAROVANJE INFORMACIJ IN NEPREKINJENO POSLOVANJE (moderator Marjan Anton~i~) • Marjan Antončič je v predavanju z naslovom Raz- merja med predpisanimi in priporočenimi (standar- diziranimi) varnostnimi postopki in ukrepi ponudil nekaj odgovorov, kako v praksi čim bolj racionalno združiti “prisilni” in “prostovoljni” vidik varnostnih postopkov in ukrepov in kako ju izkoristiti za vzpo- stavitev učinkovitega sistema upravljanja varovanja informacij, skladnega z veljavnimi predpisi. • Vojko Kos je v prispevku z naslovom Delo s tajnimi podatki v luči Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih predstavil poslanstvo Urada Vlade RS za varovanje tajnih poda- tkov ter namen in razloge za sprejem te. • Tomaž Lokar je pokazal rešitev podjetja S&T [7] za obnovo sistema v primeru morebitne katastrofe ter predstavil nekaj primerov iz prakse v predavanju Za- gotavljanje neprekinjene dostopnosti informacijskih sistemov (je fizična hramba res bolj varna)? • Tadej Vodopivec je v predavanju z naslovom Uprav- ljanje varnosti informacij povedal, kako v organizaciji s pravilnim pristopom upravljanje varnosti informacij optimalno uskladimo z zahtevami iz zakonodaje. Očrtal je nekaj praktičnih smernic za pomoč pri vzpo- stavitvi delujočega sistema upravljanja varnosti infor- macij in nekaj pasti, ki ovirajo uspešno vzpostavitev in delovanje takega sistema. Prvi dan smo zaključili z družabnim srečanjem, zabavnim tekmovanjem in glasbo. PANEL 3: GENISOV E-ARHIVAR, KLJU^ DO VARNEGA IN TRAJNEGA E-ARHIVA (moderator Simon Vaupoti~) • Stane Štefančič in Dušan Rot sta v predavanju z naslovom Inovativnost Genisa na področju razvoja sistemov za upravljanje z dokumenti predstavila infor- macijske rešitve, ki jih povezujejo na osnovi storitve- no orientirane arhitekture (SOA). Ta arhitektura omo- goča hitro in učinkovito integracijo pri avtomatizaciji procesov poslovanja v celovite informacijske sisteme, ki omogočajo popolno avtomatizacijo poslovanja, od sprejemne pisarne, elektronskega vodenja procesov poslovanja do elektronskega arhiva. • Simon Vaupotič je predstavil Genisovo metodologijo uvedbe arhivskega sistema v predavanju z naslovom eArhiv – Idejna študija . Metodologija ima 4 faze: pri- pravljalni projekt, vzpostavitev elektronskega arhiva in začetna testiranja, zagotovitev potrebne dokumen- tacije in izobraževanje naročnikov ter vzpostavitev delovanja celotnega arhivskega sistema. • Simon Vaupotič je nadaljeval s predstavitvijo kon- cepta in zgradbe popolnoma varnega in verodostoj-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5