OZ 2007/4

194 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 Izvleček Tehnologija nam odpira možnost, da zajamemo informacijsko neskončnost. Globalizacija v zanimi- vem obratu krepi želje po prepoznavanju identitete posameznikov in narodov. Knjižnice imajo pri tem veliko odgovornost, ki jo lahko uspešno izpolnijo le v povezavi z drugimi institucijami, ki so zadolžene za dokumentarno dediščino. Uporabnikov ne zanima, kje se informacija nahaja, hočejo le hiter in enostaven dostop do nje. To je bilo odločilno, ko sta se leta 2004 združila Kanadska na- cionalna knjižnica in Državni arhiv v LAC. Zlitje dveh organizacij sproža sinergijske učinke v prid Kanadčanov. Ti predstavljajo izrazito večkulturno populacijo, kar LAC upošteva pri gradnji zbirk, zagotavljanju dostopnosti in ponudbi storitev. Najpomembnejši potekajoči projekti se nanašajo na digitalizacijo in uporabo spleta, pri čemer je najbolj dolgoročen Projekt Kanada, s katerim bo digitalizirana celotna kanadska dokumentarna dediščina zadnjih 300 let. To bo odločilen prispevek LAC k identiteti Kanade in k njenemu prihodnjemu razvoju. Vlada je projekt vgradila v kanadsko digitalno informacijsko strategijo. Obširno ukvarjanje z digitalnim gradivom je bil razlog, da LAC sodeluje v skupini štirih nacionalnih knjižnic, ki pripravljajo novo katalogizacijsko orodje RDA. Ključne besede: Knjižnica in arhiv Kanade, LAC (Library and Archives Canada), digitalno gradivo, identiteta, do- kumentarna dediščina, večkulturnost, Projekt Kanada (Canada Project) Abstract New technology provides a possibility of capturing the information infinity. In an interesting turn of events, globalisation strengthens the desire to recognise the identities of individuals and nations. Libraries have a great responsibility in this respect and can only successfully fulfil it in association with other institutions in charge of documentary heritage. Users are not concerned with the location of information; what they want is quick and easy access to it. This was crucial when in 2004, the Na- tional Library of Canada merged with the National Archives of Canada to form Libraries and Archives Canada (LAC). The merger of the two organisations is carried out so as to trigger synergy effects for the benefit of Canadians. These constitute a distinctly multicultural population and the LAC takes this fact into consideration in building its collections, ensuring accessibility and providing its services. The most important ongoing projects refer to digitisation and internet use whereby the most long-term one is the Canada project aimed at digitising the entire Canadian documentary heritage of the past 300 years. This will be the LAC’s major contribution to Canada’s identity and to its future development. The Government has integrated the project into the Canadian digital information strategy. Dealing with the digital material so extensively was the reason why LAC participates in the group of four na- tional libraries working on the preparation of RDA, a new cataloguing tool. Keywords: Library and Archives Canada, digital material, identity, documentary heritage, multiculturalism, Canada Project ima Kanada preveč geografije in premalo zgodovine. Če bi govoril o Sloveniji, bi verjetno ugotovitev obrnil. Slo- venska zgodovina je namreč dolga in zanimiva. Slovenci so si skozi stoletja izborili svojo enkratno podobo, v kate- Ingrid Parent Library and Archives Canada Kontaktni naslov: ingrid.parent @ lac-bac.gc.ca MEJE SO, MEJA NI UVOD William Lyon MacKenzie King (1938), kanadski minis- trski predsednik z najdaljšim stažem, je nekoč potožil, da

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5