OZ 2007/4

242 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 katalogizacije. Do danes smo iz COBISS.SI prevzeli 697 zapisov, iz zbirke PubMed pa 706 zapisov. V COBISS. SI smo prevzeli 124 zapisov iz OCLC ter 584 zapisov iz ISSN (vsi podatki z dne 26. 11. 2007). Postopek prevzemanja zapisov poteka v nekaj korakih: 1. iskanje ustreznih zapisov v COBISS oz. PubMed; 2. sistemsko urejeno pretakanje iz COBISS oz. PubMed v formatu XML; 3. razčlenjevanje (angl. parsing ) “pretočenih” zapisov z lastnimi programi, napisanimi v perlu, in pretvorba v nevtralno obliko, nevezano na formate izvornih zbirk (ohranijo se le podatki, ki jih je mogoče nedvoumno pretvoriti v obliko za BS); 4. pretvorba podatkov v obliko za BS in vključevanje v zbirko; uporaba lastnega programa v Oraclovem jezi- ku PL/SQL; 5. pregled vključenih zapisov in njihovo (morebitno) popravljanje/dopolnjevanje. ZAKLJU^EK Prispevek je povzetek prispevka na konferenci COBISS 2007, predstavljen v sklopu okrogle mize z naslovom Prevzemanje bibliografskih zapisov iz različnih kulturnih okolij. Referenci [1] Biomedicina Slovenica. Inštitut za biomedicinsko informatiko. Dostopno na: http://www.mf.uni-lj.si/ibmi/ (3. 1. 2007). [2] ADAMIČ, Štefan, STARE, Janez, VIDMAR, Gaj, HUDOMALJ, Emil, DIMEC, Jure, DORNIK, Ema. 25 let delovanja Inštituta za biomedicinsko informatiko. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za biomedicinsko informatiko, 2002: 33–35. Dostopno na: http://www.mf.uni-lj.si/ibmi/splosno/jubileji/IBMI-25-let-brosura. pdf (3. 1. 2007). Spletne povezave 1 Biomedicina Slovenica: http://bswww.mf.uni-lj.si/pls/bs/bs_ frm?lang=SLO. 2 COBISS.SI : http://cobiss.izum.si/. 3 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5