OZ 2007/4

226 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 • zagotavljanje operativnosti sistema, • distribucija dokumentacije in nameščanje novih verzij programske opreme, • implementacija programske opreme, • vzdrževanje centralnih evidenc uporabnikov, • prevajanje uporabniških vmesnikov in priročnikov COBISS, • pomoč knjižničarjem in drugim uporabnikom, • izobraževanje knjižničarjev in drugih uporabnikov. Za sistem COBISS.SI izvaja vse naštete aktivnosti IZUM, v drugih avtonomnih sistemih pa pristojni knjižnični informacijski servisi pri nacionalni knjižnici. IZUM so- deluje pri zagotavljanju operativnosti sistemov v drugih avtonomnih sistemih, če se pojavi napaka v programski opremi. Obenem IZUM nadzira tudi nekatere ključne postopke pri implementaciji programske opreme in iz- obražuje knjižničarje, ki vodijo tečaje COBISS zunaj Slovenije. Tudi na področju upravljanja sistema je bilo v letu 2007 nekaj novosti. V sistemu COBISS.SI je bil vzpostavljen centralni register uporabnikov programske opreme in ob- javljen portal Izobraževanje [6], ki omogoča: • vpogled v zasedenost tečajev, • vpogled v evidenco imetnikov licenc za vzajemno katalogizacijo, • izpis potrebnih aktivnosti za pridobitev licence za vzajemno katalogizacijo, • prijave na tečaj in odjave, • vpogled v zgodovino prijav in odjav itd. V kratkem je predvidena vključitev novosti, ki bo odgo- vorni osebi v knjižnici omogočala dodeljevanje uporabni- škega imena novemu sodelavcu v knjižnici in potrjevanje pooblastil za delo v sistemu; le-ta bodo programsko nastavljena po zaključenem tečaju. Prav tako bodo na portalu Izobraževanje objavljeni e-priročniki za formate COMARC in priročniki za uporabo programske opreme COBISS3. Predvidena je tudi postopna implementacija centralnega registra uporabnikov in portala Izobraževanje v drugih sistemih COBISS.Net . V pripravi je tudi portal za prevajanje. Z vključitvijo Bolgarije v mrežo COBISS.Net bo IZUM zagotavljal prevode formata COMARC, uporabniškega vmesnika za programsko opremo COBISS3 in priročnike COBISS3 v angleščino, knjižnični informacijski servisi pa bodo za- gotovili prevode v svoje nacionalne jezike. Uporabniški vmesnik COBISS3 namreč vsebuje že sedaj več kakor 12.000 besed in besednih zvez, uporabniški priročniki za formate COMARC obsegajo okrog 1.000 strani, vsi uporabniški priročniki COBISS3 pa okrog 700 strani. Z razvojem aplikacije COBISS3/Katalogizacija in dodatne funkcionalnosti v aplikaciji COBISS3/Izposoja ter dopol- njevanjem vseh drugih aplikacij pa bo to število še precej naraslo. ZAKLJU^EK Konec leta 2007 je IZUM izvedel anketo, ki je med dru- gim vsebovala tudi vprašanje o prioritetah razvoja apli- kacij COBISS. Anketa je bila poslana 345 knjižnicam v sistemu, prejeli pa smo 107 odgovorov. Vodje knjižnic smo vprašali, kako ocenjujejo razvojne prioritete za devet segmentov programske opreme COBISS. Izbrati je bilo možno tri segmente in jih oceniti s prioriteto 1 (najvišja prioriteta), 2 ali 3. Največje število ocen z najvišjo prioriteto je dobila apli- kacija COBISS3/Katalogizacija, sledili so Splošni geslov- nik COBISS.SI, COBISS3/Izposoja in COBISS/OPAC. Enak vrstni red smo dobili tudi, če smo upoštevali skupno število ocen 1, 2 in 3 (slika 4). Slika 4: Prioritete razvoja (rezultati ankete) Enak vrstni red prioritet razvoja so podale univerzitetne in visokošolske knjižnice ter specialne knjižnice, medtem ko so splošne knjižnice dale prednost razvoju SGC ter enako prioriteto aplikacijama COBISS3/Katalogizacija in COBISS3/Izposoja. Šolske knjižnice so dale prioriteto razvoju aplikacij COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Za- loga in COBISS3/Izposoja. Reference [1] Platforma COBISS. Dostopno na: http://www.izum.si . [2] IZUM (2007). Ažuriranje bibliografskih podatkov v COBISS3/Ka-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5