OZ 2007/4

206 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 4 Izvleček Ohranjanje kulturne raznolikosti je enako pomembno kot ohranjanje biološke raznolikosti. Ni dr- žave, ki bi jo lahko označili kot kulturno homogeno. Knjižnice so ključnega pomena za sožitje v večkulturnem okolju in za razvijanje medkulturne kompetence. COBISS deluje v regiji, ki ima zna- čilnosti izrazite večkulturnosti in igra aktivno vlogo pri vzpostavljanju medkulturnega dialoga. Iz- hajajoč iz načel vzajemnosti oz. recipročnosti, strpnosti in solidarnosti upošteva zgodovinski razvoj entitet, enakopravnost jezikov in pisav ter kolektivno vizijo o prihodnosti. Sledi tudi zamisli o kon- solidaciji informacij, kot jo je pred desetletji zastavil UNESCO. Mreža COBISS.Net je učinkovita podpora izmenjavi bibliografskih informacij in predstavlja infrastrukturo medkulturnega dialoga. Kjučne besede večkulturnost, medkulturni dialog, medkulturna kompetenca, večkulturna knjižnica, konsolidacija informacij Abstract Preserving cultural identity is equally important as preserving biodiversity. No country in the world can be regarded as culturally homogenous. Libraries are of key importance for coexistence in a multicultural en- vironment and for the development of multicultural competence. COBISS operates in a region with strong multicultural characteristics and plays an active role in establishing multicultural dialogue. On the basis of the principle of reciprocity, tolerance and solidarity it takes into consideration the historical development of entities, equality of languages and scripts and the collective vision of the future. It also promotes the idea of consolidation of information, spread decades ago by UNESCO. The COBISS.Net network provides effici- ent support to bibliographic information exchange and represents infrastructure for intercultural dialogue. Keywords multiculturalism, intercultural dialogue, intercultural competence, multicultural library, consolida- tion of information Franci Pivec Tvrtko-Matija Šercar Institut informacijskih znanosti, Maribor Kontaktni naslov: franci.pivec @ izum.si tvrtko.sercar @ izum.si VLOGA KULTURNEGA KONTEKSTA PRI NASTAJANJU KNJIŽ- NI^NIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV V MREŽI COBISS.NET UVOD David Crystal (2000) je naštel okoli 6000 jezikov, ki so danes še živi, ob tem pa glasno opozoril, da poprečno vsaka dva tedna eden od njih izgine. Izračunal je, da bo na ta način do leta 2100 umrlo 90 odstotkov jezikov, ki jih ljudje danes še govorijo. Hudo smo zaskrbljeni za biološko raznolikost, ki izginja v škodo zdravega okolja, a siromašenje kulturne raznolikosti je še veliko bolj dra- matično, čeprav se o njem govori veliko manj. Vsak jezik, ki umre, je predstavljal neko kulturo, ki je bila plod ustvarjalnosti morda celo stotih generacij in se je izgubila. Homo sapiens se mora za svoj neverjetni razvoj zahvaliti sinergiji, ki se je napajala prav iz kul- turne raznolikosti. So tudi nazori, ki takšno spoznanje zavračajo, češ da ga ni mogoče preveriti, da je celo neetično ohranjati “zaostale” kulture in da bi “vera v enega samega boga” lahko rešila vsa nasprotja v druž- bi. Argumenti v prid ohranjanja kulturne raznolikosti pa so prepričali 185 držav – članic Unesco, ki so leta 2001 sprejele Splošno deklaracijo o kulturni raznoliko- sti, prvi mednarodni standard za ohranjanje in uveljav- ljanje kulturne različnosti ter medkulturnega dialoga. (UNESCO, 2001) “Ni države, ki bi jo lahko označili kot kulturno homoge- no!” je izhodišče obširne analize, ki so jo opravili Jens Ingemann Larsen, Deborah Jacobs in Ton van Vlimme- ren. (Larsen idr., 2004) Svojo trditev opirajo na dejstva, da do kulturne različnosti prihaja:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5