OZ 2007/3

188 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 V prejšnji številki OZ sem prikazal Zeleno knjigo Evrop- ske komisije (EK) o enotnem raziskovalnem področju v EU (ERA), ki jo povezujejo z dr. Janezom Potočnikom, komisarjem za znanost in raziskave. Tokrat bom predstavil odgovor institucij EUROHORC in ESF na objavo Zelene knjige Evropske komisije in nji- hove ideje, pripombe in priporočila za pospešitev razvoja ERA. EUROHORC (European Heads of Research Councils), je neformalna zveza šefov nacionalnih raziskovalnih organizacij v Evropi, ki financirajo in izvajajo raziskave, za pospeševanje sodelovanja in omreževanja organizacij članic. ESF (European Science Foundation), opravlja funkcijo “izvršilne agencije nacionalnih agencij” in predstavlja organizacije članice. Obe instituciji se strinjata s komisijo, da je uresničevanje enotnega evropskega raziskovalnega področja (ERA) ključni sestavni del širše lizbonske strategije. Zelena knji- ga je dober začetek, vendar ignorira EUROHORC in ESF ter druge pomembne partnerje in obetajoče priložnosti obstoječega stanja. EUROHORC in ESF imata naslednje pripombe: • Komisija je preveč osredotočena na svojo vlogo, pre- malo pa na vlade in obstoječe medvladne strukture. • Več kot 90 odstotkov javnih financ za R&R v EU je na nacionalni ravni. Komisija preveč poudarja frag- mentarizacijo ERA in pomanjkanje koordinacije, kon- cepcija ERA pa je preveč osredotočena na povečano koordinacijo raziskovalnih dejavnosti in vidi samo slabe strani fragmentarizacije. Fragmentarizacija je posledica predvsem nezadostnega tekmovanja znotraj zaščitenih nacionalnih raziskovalnih področij, ki ima tudi pozitiven vidik, saj različnost pelje k izdiferen- cirani raziskovalni sliki. Pod pogojem, da obstajajo dobre komunikacije, različnost spodbuja tekmovanje, omogoča kooperacijo in dviguje kakovost raziskav. • V poročilu Evropske komisije iz leta 2004 (Gago Report) o potrebni rasti človeških virov za znanost in tehnologijo v Evropi je zapisano, da je za doseganje barcelonskih ciljev potrebno vsaj 700.000 novih razis- kovalcev do leta 2010 in čeprav se komisija zavzema za večjo mobilnost in imigracijo, je potreba po veča- nju privlačnosti znanstvenega poklica v raziskovalnih institucijah še pomembnejša. • Odstranjevanje institucionalnih ovir (denar, razisko- valci), uporaba modelov, dovolj denarja za raziskoval- ce in sodelovanje, uporaba skupnih sistemov recenzi- ranja, ki omogočajo kakovostne čezmejne primerjave, omogočanje skupne uporabe drage raziskovalne opreme in infrastrukture ter ustvarjanje načinov skup- nega financiranja raziskav v okviru uporabe usklajene strategije v skupnem prizadevanju je naloga predvsem nacionalnih igralcev (financerjev in izvajalcev razis- kav ter nacionalnih vlad). • Za uspeh koncepcije ERA je potrebno tesno sodelo- vanje komisije, nacionalnih institucij in drugih izva- jalcev. Komisija naj bi namenjala več denarja za te- meljne raziskave in programe, kot je ERC, zmanjšala birokracijo in vplivala na države članice, da odpravijo še preostale ovire mobilnosti raziskovalcev v evroob- močju. Zelena knjiga je predlog za prvi korak k povezovanju raziskav v EU na koordiniran način. Vsako potovanje se začne s prvim korakom. Pristop v Zeleni knjigi je bolj centripetalen, v pripombah pa centrifugalen. Praviloma se centripetalni pristop od zgoraj navzdol (angl. top-down ) zavzema za večjo cen- tralizacijo skupnih funkcij, specifičnosti pa so v drugem planu. Za posledico ima kopičenje enotne birokracije po vertikali. Običajno je učinkovitejši in cenejši od centrifu- galnega. Centrifugalni pristop od spodaj navzgor (angl. bottom-up ) se zavzema za čim večjo decentralizacijo in bolj izpolnjuje potrebe in interese neposrednih izvajalcev in uporabnikov. Posledica tega je večkratno kopičenje birokracije po horizontali. Zelena knjiga razkriva dejansko razdrobljenost, nepo- vezanost in slabo sodelovanje v obstoječem evropskem raziskovalnem “sistemu”, čeprav se ima komisija za glav- THE COMMISSION´S GREEN PAPER ON THE FUTURE OF THE ERA COMMENTS OF EUROHORCS AND ESF ON THE GREEN PAPER (3. 9. 2007)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5