OZ 2007/3

M T 177 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 Govorila je o e-knjigah. Založniki še vedno eksperi- mentirajo z e-knjigami, veliko je še nejasnosti. Po raz- iskavi 64 odstotkov knjižnic meni, da je model e-knjige nejasen, kar 16 odstotkov pa meni, da je zelo nejasen. Knjižnice pričakujejo: dolgoročno rešitev za obdelova- nje e-vsebin, možnost nakupa le enega naslova, odpravo določila o minimalnem nakupu, omogočanje dostopa več uporabnikom naenkrat, tehnično pomoč in uspo- sabljanje z uporabo računalniškega omrežja. E-vsebine ponujajo: myilibrary, ingram, iofy. Hazel Woodward (University Librarian and Director of the University Press, Cranfield University, Velika Britanija) Pridobitev e-knjig za visokošolske knjižnice (Acquiring E-Books for Academic Libraries) v prispevku ugotavlja, da je bilo povpraševanje po e-publikacijah v bližnji preteklosti manjše od pričakovanj, kljub vsemu pa zadnje čase trend narašča. Dostop do e-publikacij je bil v preteklosti omejen, saj je bilo zaradi slabe cenovne in na- bavne strategije kupljenih in uporabnikom na voljo danih premalo publikacij. S projektom spremljanja in analize potreb uporabnikov, si bodo v prihodnosti prizadevali, da bi se knjižnice v sodelovanju z založniki prilagodile in uporabnikom ponudile storitve v skladu z njihovimi zahtevami. Najnovej{i razvoj na podro~ju za{~ite in kon- zerviranja (Recent Developments in Preser- vation and Conservation) Helen Shenton (British Library, London) Zgradba, ki je sprožila spremembo: nov center Britanske knjižnice za konserviranje (A Building as a Catalyst for Chan- ge: the New British Library Centre for Conservation) je predstavila nov prizidek British Library, Centre for Conservation, kjer so dejavni na štirih glavnih po- dročjih: Book&Sound Preservation Studios, Public Access Demonstration, Training & Development, Ap- plied Conservation Research. Del prizidka je odprt za javnost, ki si lahko ogleda postopke dela. Več o tem na http://www.bl.uk/conservation. Janet Lees (OCLC) (LIBER Conference Partner) Zaseb- nost, varnost, družbeno povezovanje in knjižnice: “Me, My Space & I” (Privacy, Security, Social Networking and Libraries: “Me, My Space & I”) je predstavila an- keto o zasebnosti pri uporabi svetovnega spleta, ki jo je v Kanadi, Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike in na Japonskem izvedel OCLC. An- keto so izvedli z dvojnim namenom: da bi knjižničarjem pomagali razumeti vrednosti, pomembne ljudem, ki so jim knjižnice namenjene, in navade teh ljudi na področju medsebojnega družbenega povezovanja ter da bi pred- stavili izvor in zgodovino “zasebnosti” kot temeljne strokovne vrednosti knjižničarstva. Rezultati naj bi bili na voljo jeseni 2007 na naslovu: http://www.oclc.org/re- ports/privacyandtrust/default.htm Dennis Schouten (The Royal Library, Haag, Nizozem- ska) Digitalni izziv. Nove možnosti za program Metafor- moze (The digital challenge. New perspectives for the Metamorfoze programme) je govoril o nizozemskem nacionalnem programu za ohranjanje dediščine na pa- pirju – Metamorfoze. Izvajajo ga od leta 1997, in sicer v sodelovanju med nacionalno knjižnico in nacionalnim arhivom. Financira ga Ministrstvo za izobraževanje, kulturo in znanost. Njihova temeljna naloga je reševanje problema razkisljevanja papirja in preverjanje smotrnosti digitalizacije gradiva. Digitalizacija je namreč zelo drag postopek in še vedno niso prepričani, ali ne bi bilo smotr- neje gradiva hraniti na mikrofilmih. Predavanje je strnil z besedami: “Prihodnost knjige je prihodnost zgodovine.” Več na http://www.metamorfoze.nl/. Lars Björk (National Library of Sweden) Izginjajoči objekti: digitalizacija in vrednost resničnega (Vanishing objects – digitization and the value of the real) je govoril o problemu ohranjanja avtentičnosti gradiva, ki je digita- lizirano. Prikazal je več posnetkov postopkov in rezulta- tov digitalizacije. Ru{enje ovir (Breaking through the Barriers) Frank Scholze (Stuttgart University Library, Nemčija) Merjenje uporabe, citiranosti in vpliva v okolju pro- stega pristopa (Measuring Usage, Citation and Impact in an Open-Access Environment) je predstavil aktualne iniciative in projekte, katerih namen je zagotoviti po- trebno infrastrukturo, kar se navezuje tudi na podatke o založnikih in podatke na podlagi repozitorijev s prostim dostopom. Citiranost in podatke o uporabi je mogoče ana- lizirati kvantitativno in strukturno. Na osnovi teh analiz bi bilo mogoče pripraviti in faktorju vpliva dodati novo metriko. Na osnovi te metrike bi lahko izoblikovali servi- se, kakršni so računalniško podprti informacijski sistemi za pomoč pri odločanju na področju upravljanja zbirk ali svetovalni sistemi. Richard Davies (British Library, Velika Britanija, in projekt LIFE) Koliko stane? Modeli izračunavanja stro- škov za digitalno konserviranje (How much does it cost? Costing Models for Digital Curation and Preservation) je v svojem prispevku predstavil projekt LIFE (Lifecycle Information for E-Literature), s katerim želijo doseči učinkovitejše metode za zaščito dokumentov v digitalni obliki. V okviru projekta je bila razvita metoda izračuna- vanja stroškov zaščite dokumentov in s tem možnost za temeljitejše načrtovanje dejavnosti na področju učinkovi- te hrambe digitaliziranih zbirk.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5