OZ 2007/3

160 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 Seminar ELAG 2007 z naslovom Knjižnica 2.0 je bil od 9. do 11. maja v Barceloni, v pokrajina Kataloniji, ki je na prehodu iz 19. v 20. stoletje veljala za najrazvitejšo evropsko pokrajino. Sedanja regionalna oblast si močno prizadeva doseči nekdanjo slavo regije, kar se odraža tudi v knjižničarstvu, ki je bolj razvito kot v drugih španskih pokrajinah. Na seminarju smo poslušali 11 prispevkov. Večina jih je objavljenih na naslovu http://elag2007.upf. edu/papers.htm. Seminar so odprli Paula Goossens , predsednica ELAG, Lluis Anglada , direktor Konzorcija univerzitetnih knjiž- nic v Kataloniji, in Mar Campinus , prorektor za med- narodno in meduniverzitetno sodelovanje. Pozdravne besede so bile kratke in zelo informativne, nato pa je sledil izčrpen prispevek Lluisa Anglada z naslovom 25 let avtomatizacije knjižnic v Kataloniji (http://elag2007. upf.edu/papers/anglada.pdf) . Začetki avtomatizacije ka- talonskih knjižnic sežejo v čas ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko sta se z lokalnimi sistemi avto- matizirali prvi dve univerzitetni knjižnici. Temu modelu je sledilo še 5 ali 6 drugih knjižnic. Med dosežke prvega obdobja avtomatizacije uvrščajo sprejetje mednarodnih stan- dardov, kot so ISBD, AACR2, LSCH, format MARC …, glavna pomanjkljivost pa je bila, da so imeli ti prvi siste- mi precej omejeno funkcionalnost. Osemdeseta leta so prinesla v katalonske knjižnice organizacijske spremem- be. Univerzitetne, splošne in nekatere specialne knjižnice so izoblikovale prve mreže. Velike knjižnice so začele oblikovati oddelke za tehnično podporo knjižnic, večina knjižnic je začela upoštevati mednarodne standarde. Leta 1989 je bil nameščen prvi komercialni knjižničarski si- stem, nato pa je bil do leta 1999 sistem VTLS nameščen v univerzitetne knjižnice, v dve mreži splošnih knjižnic ter v nacionalno knjižnico. Za avtomatizacijo knjižnic je bilo najpomembnejše obdobje, ki se je začelo leta 2000, ko je bil ustanovljen prvi knjižničarski konzorcij. Z njim so se pojavile nove potrebe, in sicer: • vzpostavitev portala katalonskih knjižnic, • združeno iskanje po zbirkah metapodatkov, • sistem za urejanje digitalnih objektov, • uvajanje formata MARC 21 in Dublin Core. Leta 2003 je Konzorcij sprejel odločbo o javnem razpisu za nov sistem avtomatizacije knjižnic. Predvideno je bilo, da bo imel dva segmenta, sistem za poslovanje knjižnic ter digitalno knjižnico (s funkcijo združenega iskanja in sistemom za navigacijo po linkih). Uvajanje novega sistema je vodila 17-članska uprava Konzorcija, tehniški komite s 17 člani ter skupina 30 svetovalcev, ki so za to nalogo porabili skupaj 1.906 ur. Kot sistem za poslovanje knjižnic so izbrali sistem Corinthian proizvajalca Dynox; za dostop do e-zbirk SFX, za združeno iskanje po zbirkah pa MetaLib. V prihodnosti načrtujejo naslednje projekte: Library 2.0, kooperativno oblikovanje digitaliziranih zbirk in repozi- torij ter razvoj normativnih baz podatkov. V nadaljevanju je dr. Ramedios Melero predstavil špan- ske repozitorije, ki imajo odprti dostop (http://elag2007. upf.edu/papers/melero.pdf ). Med 227 podpisnicami ber- linske deklaracije o odprtem dostopu do virov je samo 21 španskih ustanov. Niti registri odprtih repozitorijev ne beležijo bistveno večjega števila. Najbolj znani ROAR ima po celi Španiji registriranih 26 repozitorijev. Naj- starejši, Tesis Doctorals en Xarxa ( Mreža doktorskih disertacij ) , je iz leta 2001, večina pa je začela nastajati po letu 2004. Največ jih je institucionalnih – 67 odstotkov, konzorcijskih 25 odstotkov in strokovnih 8 odstotkov. Omogočajo dostop predvsem do konferenčnega gradiva, pa tudi do doktorskih disertacij in strokovnih prispevkov v obliki pred- in ponatisov. Večina španskih repozitorijev temelji na zapisih OpenDOAR, programska oprema pa je večinoma Dspace ali ePrints. Tretji prispevek domačinov je podal dr. Àngel Borrego, profesor bibliotekarstva in informacijskih ved na bar- celonski univerzi. V prispevku je predstavil ugotovitve raziskav, ki so jih na področju uporabe elektronskih revij od leta 1999 do danes izvajali v Konzorciju akademskih knjižnic Katalonije – CBUC. Rezultati kažejo na vsako- letni porast uporabe znanstvenih revij v elektronski obli- ki, predvsem tistih, na katere knjižnice niso bile naročene. Poudaril je, da uporaba elektronskih revij prispeva k večji ponudbi relevantnih virov, saj 80 odstotkov zahtev od- govarja 35 odstotkom naslovov, ki so potencialni vir in- SEMINAR ELAG 2007

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5