OZ 2007/3

M 145 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 Letošnji teden sestankov ISO TC46 je bil organiziran v okviru “Las 10as Jornadas Españolas de Documentación” (The Tenth Spanish Conference on Documentation 1 ) v Španiji, v mestu Santiago de Compostelo. Prijazni špan- ski gostitelji organizacije FESABID (podobna slovenski ZBDS) so udeležencem ISO TC46 zagotovili zelo dobre pogoje za delo. Tehnični odbor ISO TC46 (Information and documentati- on) je organiziran po pododborih (SC – subcommetee): • TC46/SC4 – tehnična interoperabilnost (Technical interoperability), TC46/SC8 – kvaliteta, statistike in vrednotenje učin- kov (Quality – Statistics and performance evaluation), • TC46/SC9 – identifikacija in opis (Identification and description), • TC46/SC11 – upravljanje arhivov in zapisov (Archi- ves/records management). Vsak pododbor pokriva standarde, ki vsebinsko sodijo v njegov okvir. Za standarde v razvoju so običajno organi- zirane delovne skupine, ki se med drugim sestanejo tudi v okviru tedna sestankov. Ko delovne skupine opravijo delo, vsak pododbor izvede plenarno zasedanje, zadnji dan pa je na sporedu skupno plenarno zasedanje na nivoju ISO TC-46. V opombah navajamo spletne naslove, na ka- terih so objavljeni seznami izdanih standardov in seznami standardov v razvoju. 2 Na delovnih skupinah in plenarnih zasedanjih sodelujejo predstavniki posameznih držav. Država lahko sodeluje kot država opazovalka (O – observer ) ali kot polnopravni član (P – participate member ). Polnopravni člani imajo pravico glasovanja o standardih in pravico do sodelovanja pri pripravi standardov. Iz ene države je lahko prisotnih več delegatov. Trenutno ima Slovenija status opazovalke (član O) v pododborih SC4, SC8 in SC9. Po sklepu 11. sestanka SIST/IDO, dne 6. marca 2007, pa bomo zapro- sili še za članstvo O v SC11 in spremenili članstvo v SC4 iz članstva O v P. Trenutno so seznami sodelujočih držav naslednji: • TC46 ima 35 članic P in 36 članic O. 3 • TC46/SC4 ima 23 članic P in 26 članic O. 4 • TC46/SC8 ima 23 članic P in 15 članic O. 5 • TC47/SC9 ima 26 članic P in 19 članic O. 6 • TC46/SC11 ima 26 članic P in 11 članic O. 7 Na tem tednu sestankov sem se zaradi več vzporednih do- godkov moral odločati, katerih sestankov naj se udeležim. Odločil sem se predvsem za delo pododbora SC4 za teh- nično interoperabilnost. Gre za podkomite, ki se ukvarja s tistimi standardi, ki jih na IZUM-u redno spremljamo, po drugi strani pa smo v SIST že izglasovali sklep, da v tem podkomiteju zaprosimo za polnopravno članstvo. Na ža- lost sem se moral skoraj v celoti odpovedati podkomiteju SC9, v katerem se prav tako dogajajo zanimivi projekti (npr. standardizacija DOI). Prav tako zaradi prekrivajočih urnikov nisem mogel spremljati dela podkomitejev SC8 – kakovost, statistike in SC11 – upravljanje arhivov in zapisov. ISO TC46/SC4 Delovna skupina (WG7) – Data Elements, vodja delovne skupine Janifer Gatenby (OCLC PICA, Avstralija) Delovne skupine so se udeležili delegati iz Avstralije, Kanade, Danske, Finske, Francije, Italije, Koreje, Nove Zelandije, Slovenije, Velike Britanije in ZDA. Delovna skupina se od leta 2001 ukvarja z definiranjem bibliografskih podatkovnih elementov. Delovna skupina pripravlja standard ISO 2146 8 in revizijo družine standar- dov 8459. ISO 2146 Information and documentation – Registry ser- vices for libraries and related organisations Namen standarda je pomoč pri razvoju registra storitev knjižnice in sorodnih institucij. Standard je ogrodje za register storitev v obliki objektno orientiranega modela, TEDEN SESTANKOV ISO TC46

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5