OZ 2007/3

M 141 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 Na Islandiji v mestu Rekyavik je 1. in 2. februarja 2007 potekala mednarodna konferenca Katalogizacija 2007: nazaj k osnovam in naprej v prihodnost (Cataloguing 2007: Back to Basics – and Flying into the Future) v organizaciji Islandske narodne in univerzitetne knjižnice (Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn), Mreže zvez nordijskih raziskovalnih knjižnic (The Nordic Research Library Associations Network) in Islandskega združenja za bibliotekarstvo in informacijsko znanost (Upplysing) v sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo in infor- macijsko znanost Islandske univerze. Konferenco, ki se je je udeležilo okoli 220 udeležencev, veliko število iz Islandije in skandinavskih dežel, je odprla Sigrún Klara Hannesdóttir , direktorica nacionalne knjižnice. Krajšemu pozdravnemu govoru Jóhanne Gunnlaugsdót- tir (Fakulteta za družbene vede Islandske univerze), po- svečenemu petdesetletnici univerzitetnega izobraževanja na področju knjižničarstva in informacijskih znanosti na Islandiji, je sledilo osrednje predavanje konference z na- slovom Katalogizacijski pravilniki in konceptualni mode- li: RDA in vpliv FRBR in drugih pobud Ifle ( Cataloguing codes and conceptual models: RDA and the influence of FRBR and other IFLA initiatives) . V njem je priznana strokovnjakinja Barbara Tillett (Kongresna knjižnica), članica Mešane usmerjevalne komisije za revizijo Anglo- ameriških katalogizacijskih pravil in predsednica Oddelka za bibliografsko kontrolo pri Ifli predstavila novi medna- rodni standard RDA za opis virov in dostopa do njih (Re- source description and access) , ki nastaja v okviru Meša- ne usmerjevalne komisije in ki bo nadomestil dosedanja Anglo-ameriška katalogizacijska pravila (AACR2) . Med- tem ko je AACR2 v pretežni meri odraz filozofije listkov- nega kataloga, pa bo RDA prilagojen predvsem potrebam digitalnega okolja. To pomeni predvsem poenostavitev katalogizacijskih pravil, ki jih bo možno uporabljati kot vsebinski standard za opis virov v metapodatkovnih she- mah v mednarodnem okolju. RDA bo usklajen z uporabniško usmerjenima konceptual- nima modeloma za bibliografske in normativne podatke, ki ju je razvila Ifla, tj. FRBR (Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise – FZBZ) in FRAR (Funkcionalne za- hteve za normativne podatke) . Prednosti FRBR-zacije so: boljša organizacija kataloga, lažje katalogiziranje, pred- vsem na račun boljše avtomatizacije sistema, zmanjšan obseg katalogizacije (tj. delo bo treba katalogizirati samo enkrat za vse izrazne oblike dela, prav tako pa bo treba samo enkrat katalogizirati vsako izrazno obliko za vse njene pojavne oblike) ter olajšano iskanje vseh pojavnih oblik z dodajanjem podatkov o zalogi tudi na ravni dela in izrazne oblike. Dobro osnovo za RDA predstavljajo tudi druge Ifline pobude. Tako imajo Iflina srečanja izvedencev s področja mednarodnih katalogizacijskih pravil (IME ICC: IFLA Meetings of Experts on an International Cataloguing Code) za nalogo pripravo dokončnega Poročila o med- narodnih katalogizacijskih načelih , ki naj bi nadomestilo Iflina Pariška načela iz leta 1961. Zadnje srečanje IME ICC je bilo letos avgusta v Pretoriji v Južni Afriki. Pri pripravi RDA so namreč upoštevana tudi priporočila in načela, ki so bila podana že v osnutkih poročila IME ICC in se nanašajo na: 1) obseg, 2) entitete, atribute in odnose, 3) funkcijo kataloga, 4) bibliografski opis, 5) točke za do- stop, 6) normativne zapise in 7) osnovne zmogljivosti za iskanje. S stališča RDA je pomemben tudi projekt VIAF (Virtual international authority file), pri katerem sodelu- jejo Kongresna knjižnica, OCLC in Nemška nacionalna knjižnica. Cilj projekta, ki poteka v več fazah, je vzposta- vitev sistema virtualne mednarodne normativne baze po- datkov s povezavami do nacionalnih normativnih baz za osebna imena, po možnosti pa tudi za zemljepisna imena. VIAF bo omogočal spletno pregledovanje, preko storitev protokola OAI (Open Archive Initiative) pa tudi neposre- den dostop do alternativnih nacionalnih oblik imena. Struktura RDA še ni dokončna. Trenutno sta predvidena dva dela: Del A – Opis in dostop ter Del B – Normativna kontrola (Kontrola dostopnih elementov) . Del A bo vse- boval naslednja poglavja: 0. Uvod, 1. Splošna navodila za opis virov, 2. Identifikacija vira, 3. Nosilec, 4. Vsebina, 5. Podatki o nabavi in dostopu, 6. Odnos med entitetami iz skupin FRBR 1 in 2 (osebe, korporacije, družine), 7. Od- nos med entitetami iz skupine FRBR 1 (dela, izrazne ob- like, pojavne oblike in enote). Del B bo vseboval: Izbira dostopnih elementov, Splošna navodila za kontrolo do- stopnih elementov, Dostopni elementi (izbrane in variant- KONFERENCA KATALOGIZACIJA 2007: NAZAJ K OSNOVAM IN NAPREJ V PRIHODNOST

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5