OZ 2007/3

116 ORGANIZACIJA ZNANJA 2007, LETN. 12, ZV. 3 Leto Jezik SKUPAJ angl. slov. hr.-sr. nem. fran. češ. mak. jap. ital. lat. rus. 1988 79 4 50 – 1 – – – – – – 134 1999 152 23 10 7 2 – – – – 1 – 195 2000 173 40 37 11 – – – – – 1 – 262 2001 212 21 13 2 1 – – – – – – 249 2002 139 47 2 1 2 – – – – – 1 192 2003 233 43 7 3 2 2 – 4 – – – 295 2004 123 25 14 1 – – – – 2 – – 166 2005 209 33 23 – 5 3 6 – – – 1 286 2006 181 63 36 2 2 – – – – – – 285 SKUPAJ 1501 299 192 27 15 5 6 4 2 2 2 2064 Tabela 11: Citirane publikacije glede na leto objave in jezik publikacije Prevladuje literatura v angleškem jeziku (73 odstotkov). Avtorji segajo tudi po literaturi v slovenskem jeziku (14,5 odstotka), v hrvaškem oz. srbskem jeziku (9,3 od- stotka), v nemškem jeziku (1,3 odstotka), delež literature v drugih jezikih pa je zanemarljiv. Razmerje med tujimi (85,4 odstotka) in slovenskimi (14,6 odstotka) citati je prikazano v grafu 4. 5.4.3 Analiza citiranosti razli~nih virov informacij Metode analize različnih oblik citatov se v bibliometriji uporabljajo predvsem za preučevanje razlik med po- sameznimi znanstvenimi disciplinami in kot selekcijsko merilo pri oblikovanju knjižničnega fonda posameznih tipov knjižnic. Citirane vire smo razdelili v štiri različne kategorije: mono- grafske publikacije, serijske publikacije, elektronski viri in drugo. Za knjigo je značilno, da so njene informacije pona- vadi bolj stare in zato manj zanimive za tekoče znanstvene raziskave. Vendar pa so znanstvene knjige, predvsem uč- beniki, temelj vsakršnega nadaljnjega raziskovalnega dela znotraj posameznih disciplin (Popovič, Ambrožič in Južnič, 1984, 186). Serijske publikacije vključujejo časopise in re- vije. Danes so članki v strokovnih revijah najpomembnejši vir znanstvenih informacij. Obstoj specializiranih revij je eden izmed pomembnih kazalcev stopnje razvitosti določe- ne stroke. Podatki v monografijah lahko zaradi dolgotrajne priprave zastarijo, prispevki v periodičnih publikacijah pa so objavljeni z veliko manjšim časovnim zaostankom (Li- kar, 1997, 107). Vendar pa je za članke v revijah značilno dosti manj posplošitev, zato tudi članki kmalu zastarijo. Med elektronske vire smo uvrstili internetne naslove in plošče CD-ROM. Med elektronske vire smo uvrstili tudi serijske publikacije in nekatere monografske publikacije, kot npr. standarde, kadar je bil v referencah naveden nji- hov elektronski naslov. Med drugo smo uvrstili: dopise, tipkopise, elektronsko pošto, delovno gradivo, poročila, interne dokumente, gradivo s konferenc, programe, pisma. Diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije so monografske publikacije. Leto Monografije Serijske Elektronski viri Drugo Skupaj 1998 39 75 20 0 134 1999 64 63 58 10 195 2000 100 85 68 9 262 2001 112 53 78 6 249 2002 82 60 46 4 192 2003 112 73 97 12 294 2004 53 20 82 10 165 2005 99 76 93 12 280 2006 87 85 103 9 284 SKUPAJ 748 590 645 72 2055 Tabela 12: Citiranje različnih virov informacij Največ citatov je iz monografij (748 oz. 36,4 odstotka), čeprav tudi odstotek citirane literature v obliki prispevkov iz periodičnih publikacij (590 oz. 28,7 odstotka) ni za- nemarljiv. Tu so mišljene periodične publikacije v kon- Graf 4: Razmerje med literaturo v tujem in literaturo v slovenskem jeziku

RkJQdWJsaXNoZXIy MTAxMzI5